JAN 7

1Sɔɔ kɔɔ onu nɛ, Yesu, Galile gana yalu dɛin dɛin gɔŋɔlɔube. Yahutunw inɛw giru toin, woi daa ga dɛnɛubɛin gɔ digɛu, wo Judea gana nɛ gɔŋɔlɔ ga ibɛla bee. 2Yahutunw janwan, Kuru janwan gɔ bɛrii bee. 3Yesu suŋɔw wo le ɔn gin’ sɔin: «Ɔn nɛ gowaa ye, Judea gana nɛ yaa ye, jaŋu unrunw uwɔ kɔɔ nɛ wɔin gɔbe yaa birɛ u birɛjɛ gɔ be iyemɔ. 4Yɛnɛ, inɛ aai kanran, inɛ puu birɛ womɔ jugɔ ga ibɛɛ wɔɔ ye, wo baŋi ye birɛ womɔ birɛɛlɛ. Wogɔ digɛu, u birɛ kɔɔ tunmɔ birɛdou ye, daii inɛw puu giru nɛ kanraan ye aduna ui wo jugɔmɔ.» 5Yesu suŋɔw gɔbe, wo le gawanɛ bɛin. 6Kɔɔ gin’ be giyaa, Yesu kijɛ be le gi: «Waaru mu yaaun jaan gɔ nimɛ dɔɔlu. Kaa waaru ingei kanran e yai bɛbɛɛdei. 7Yɛnɛi, aduna ei ibili bɛɛlɛ. Kaa birɛ womɔ ɛjula ga sɛɛrɛ mu goojɛ gɔ digɛu, aduna mui ibiliyaa wɔɔ. 8Kɔɔ sabu dɛi, ebe janwan gɔ nɛ yaai. Mu kanɛ janwan kɔɔ nɛ yaaidolɔn. Waaru ma nimɛ dɔɔlu.» 9Kɔɔ gin’ be le sɔwaatiyaa, Yesu, Galile gana nɛ biyaabe. 10Wo ba unrunw, janwan gɔ nɛ yaa be yaa, Yesu wo kanran janwan gɔ nɛ yaabe. Kaa wo inɛw bɛrɛ unruin iyemɔlu. Baŋiyaan yai. 11Yahutunw inɛw giru toin yaa janwan gɔ nɛ woi dɛnɛubɛin. Kijɛ be gɛɛbe: «Wo yago wɔɔ?» 12Yesu dɛi mɔɔnu gɔ nɛ guguun joo yabe. Inɛw gamuu woi inɛ ɛjui gɛɛbɛin. Kaa gamuu ai womaa inɛwin manamɔuwɔ gɛɛbɛin. 13Kaa kɔɔ wooi nɛ, inɛ turu kanran daii sɔɔ womɔ sɔɔbele. Inɛw puu Yahutunwin liyɛubɛin. 14Nɛɛ, janwan gɔ pɛjɛrɛ womɔ nɛ yowaa gɛɛu be wɔu, Yesu, Ama Ginrun Diyɛ gɔ nɛ kɔɔ gin’ yai. Wo kɔɔ nɛ deeru oboube. 15Deeru womɔ gɔ Yahutunwin maunɛ kanranmaabe. Kijɛ be gɛɛbe: «Wo jaŋu jaŋalu. Nɛɛ, Ama Dɔn ɔn gin’ yani jugɔjɛ?» 16Kɔɔ gin’ gɛɛu be wɔu, Yesu, aŋa bemɛ saa kijɛ gi: «Deeru mu obojɛ ɔn, deeru mai laa. Kaa deeru gɔ mui tiinɛ gɔ bɛrɛ gowaa wɛi. 17Wogɔ digɛu, inɛ aai kanran, Ama diŋɛ kanrun ibɛɛ wɔɔ ye, deeru ma gɔ Ama bɛrɛ goi ma, kuu ma le bɛiun ma jujugɔdo. 18Yɛnɛi, inɛ aai kanran, kuu womɔ le sɔɔ wo bɛi sɔɔjɛ ye, wo kuu womɔ babai dɛnɛuwɔ. Kaa inɛ aai kanran, inɛ woi tii gɔ babai dɛnɛjɛ ye, inɛ kɔɔbaŋa naran le wɔɔ. Teitai laa wo le wɔlɔ. 19Mɔise e bɛrɛ Tɔɔru obolu ma? Kaa e wooi logoro nɛ, inɛ tɔɔru gɛlɛ turu kanran wɔlɔ. Inge dɛi e mui daadei ga bana dɛnɛuwɔi?» 20Mɔɔnu gɔ wo le ɔn gin’ sai: «Kuu uwɔ nɛ jinruin daan. Inɛ aa ui daado ga dɛnɛuwɔ?» 21Yesu, aŋa bemɛ saa gi: «Mu, deeliye bai le birɛ taanrinyɛn koturu biraabɔn. E puu bɛrɛ wogɔ maunɛ biyaa wɔɔ. 22Yɛnɛi, Mɔise, araa nɔɔmu tɔɔru e bɛrɛ obaabe. Wogɔ Mɔise kuu nɛ tɔlɔlu ga jugɔi. Tirɛ anranw diyɛnw kuu nɛ baa tɔlu. Aiwa, deeliye bai le e inɛi araa nɔnɔɔmɔɲu. 23Deeliye bai le inɛ araa nɔɔmaa giye, Mɔise tɔɔru gɔ yanwaanlɛ. Nɛɛ kɔɔi ye inɛ sɛɛu, deeliye bai le mu bajugu gɔ dɛi, mu le kinɛ banranmaa e wɔɔ gɔ ingei? 24Sɔɔ lubaa yɛnɛlu go, para go sai ai ye, inɛ kuu nɛ jarugu duurɔnɔugi. Kaa naran le saliyɛ kirɛi.» 25Yesu kɔɔ gin’ sɔɔu wo wɔu, Jerusalɛmu inɛw gamuu ɔn gin’ sɔin: «Inɛ daa ga be dɛnɛjɛ gɔ ɔn woi laa ma? 26Yɛnɛi, wo inɛw puu giru nɛ daii sɔɔ sɔɔu kowɔɔ. Kaa be inɛ saajɛ wɔlɔ. Koi ye, Ama Yabanɛ Diyɛ tii gɔ, woi ga inɛw giru toin emɛ gɔbe ajubaa yinwɔin ma? 27Kaa inɛ ɔn yago goi ma emɛ igii wɔin. Ama Yabanɛ Diyɛ tiido gɔ, wo kai waaru wo wiyaa, yalu wo goi inɛ jugɔido wɔlɔ.» 28Kɔɔ gin’ sɔɔu be wɔu, Yesu, Ama Ginrun Diyɛ gɔ nɛ deeru deereu wɔu, mii diyɛ le ɔn gin’ sɔi: «E mui igii wɔi, yalu mu goi yaa igii wɔi gi ma? Mu diŋɛ ma dɛi wɛɛlun. Kaa mui tiinɛ gɔ, wo naran baŋai. E woi inin. 29Mu wo bɛrɛ gowaa wɛiun. Mui wo tii. Kɔɔ sabu dɛi, mu woi igii wɔun.» 30Sɔɔ kɔɔ sabu dɛi, Yahutunw inɛw gɔbe woi aa ga dɛnɛubɛin. Kaa inɛ turu kanran numɔ wo nɛ dɔɔnɔlu. Waaru womɔ dɔɔlu bee. 31Mɔɔnu gɔ logoro nɛ, inɛw joo Yesu le gawaabɛin. Kijɛ be gɛɛbe: «Ama Yabanɛ Diyɛ tiido gɔ wiyaa ye, ainɛ ɔn dɛi sigɛ birɛ taanrinyɛn bibirɛdo ma?» 32Mɔɔnu gɔ Yesu sibɛ go kɔɔ gin’ gɛɛrɛu wo wɔu, Parisiɛnbe ɛgaabɛin. Kunrin, Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔw kuu bɛɛnw gɔbe lee, Parisiɛnbe lee, garidu tiyaa, Yesui aa gin. 33Yesu kijɛ gi: «Nɛɛ, logoro ebe nɛ mu biyɛido bai gaila waju. Kɔɔ onu nɛ mui tiinɛ bɛrɛ pilemu yayaadɔn. 34Kɔɔ waaru le e mui pilemu ye dɛdɛnɛdei, kaa mui iyeidelei. Iyaa, yalu mu biyɛido gɔ nɛ, e wɛɛ bɛɛidelei.» 35Yesu kɔɔ gin’ wo sɔwaa, Yahutunw tunmɔ le ɔn gin’ sɔɔbɛin: «Emɛ woi dɛnɛ iyeidenɛ baa, wo yago yaado? Tɔgu wajabe logoro nɛ Yahutunw ginaa toin gɔbe bɛrɛ yai ye, inɛw Yahutunw tɔgui laain gɔbe bɛrɛ deeru womɔ obodo ma? 36Emaa unruin dɛnɛ iyeidenɛ, iyaa yalu unrun biyɛido gɔ nɛ wɛɛ bɛɛidenɛ wo gɛɛjɛ gɔ, tiyɛ gɔ ingei?» 37Janwan bai dumɔ gɔ, bai diyɛ gɔ, Yesu, mɔɔnu logoro nɛ iŋiyaan, ɔn gin’ sɔi: «Inɛ aai kanran, diinɔɔrin le wɔɔ ye, mu bɛrɛ wɛi ye dii wo nɔɔmɔ. 38Ama Dɔn bana sɔɔjɛ le kɛukɛu, inɛ aai kanran, mu le gawaajɛ ye, ɔnmɔ dii dibebe kinɛ womɔ nɛ goi ye, bubumɔdɛin.» 39Yesu le inɛw gawaidɛin gɔbe, Ama Kikinu bɛbɛɛdɛin. Yesu, Kikinu wogɔ sɔɔi sɔɔube. Waaru kɔɔ le Yesu nimɛ kanran dooro womɔ yalu nɛ yaalu bee gɔ digɛu, Kikinu gɔ obola bee. 40Mɔɔnu gɔ logoro nɛ inɛw gamuu, Yesu sɔɔ gɔ ɛgaa, kijɛ be gɛɛbe: «Inɛ ɔn naran go, inɛ Ama titiyainɛ wɛwɛɛdo gin gɔ woi.» 41Inɛw wajabe kijɛ gɛɛbe: «Ɔn Ama Yabanɛ Diyɛ tii gɔ woi.» Kaa inɛw gamuu iyaa, ɔn gin’ sɔɔubɛin: «Ama Yabanɛ Diyɛ tiido gɔ, naran go Galile gana nɛ goi ye wɛɛdo ma? 42Ama Yabanɛ Diyɛ tiido gɔ, Ɔgɔnɛ Dawide tiruwɛnɛi, Dawide ana, Bɛtɛlɛhɛmu nɛ goodo ga, Ama Dɔn yinsɔɔlu ma?» 43Kunrin, mɔɔnu gɔ logoro nɛ Yesu dɛi mii kabu biyaabe. 44Inɛw gamuu woi aa ga ibɛi bɛin. Kaa inɛ turu kanran wo bɛrɛ numɔ dɔɔnɔlu. 45Yesui aa ga garidu tiin gɔbe, Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔw kuu bɛɛnw gɔbe lee, Parisiɛn gɔbe lee bɛrɛ pilemaa be wiyaa, inɛw kɔɔbe be le ɔn gin’ sɔin: «E inge dɛi woi aa jɛɛlɛli kanrin?» 46Garidu gɔbe saa: «Asuu kanran inɛ, ainɛ ɔn gin’ sɔɔ sɔɔtɛlu.» 47Parisiɛn gɔbe aŋa bemɛ saa gin: «Wo sɔɔ womɔ le ei yaa lelemaa biyaajɛ ma? 48Inɛw giru toin emɛ gɔbe logoro nɛ ma, Parisiɛnbe logoro nɛ ma, inɛ turu wo le gawaabe ma? 49Mɔɔnu inɛw gɔbe, be kai Tɔɔru gɔ nɛ kijɛ be jugɔjɛ wɔlɔ. Bei kijɛ jɛbi.» 50Kɔɔ gin’ be sɔwaa, ainɛ Yesu bɛrɛ giru nɛ wɛɛbe gɔ, Nikodɛmu, wo kanran Parisiɛnbe inɛ kɔɔ nɛ bee turui digɛu, ɔn gin’ be le sɔi: 51«Baŋa sɔɔ laa keŋiyɛnlu go, sɔɔ wo kanrun laa jugɔlu go, saliyɛ womɔ kire ye, wo bɛrɛ jarugu duurɔ ga, tɔɔru emɛ yayabajɛ ma?» 52Be wo le ɔn gin’ sain: «U yaa Galile gana bɛɛnnɛi ma? Ama Dɔn gɔ ɛjii yai lubo yɛnɛ. Galile gana nɛ inɛ Ama titiyainɛ goi ye wɛɛlɛ ga ihiyedou.» [ 53Kɔɔ onu nɛ, inɛ kanma puu ginrun womɔ nɛ yai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\