1 KORINT 10

1Kutiom, ínje nimammaŋ muyuul man jiwoolo mati kufannaaniŋolaal búrom ebuuney yati fúmigenaf epooyiieempooy, man kuŋooleneenumi kútip Falaf Fáyemaaf. 2Mo’omu mukankaan nan kuyabumi kátiigulenak di fúmigenaf di falaf, nan kuriibaak kati Muusa. 3Koo búrom poop kuriri muriaam mákonam man Atijamit asenumi ñátum di kánkumak kákonak koola ban di kuraan mumelam makaanutumi ñaañaaña 4ban di kuraan mumelam man Atijamit asenumi ñátum di kánkumak kákonak koola. Di kuraanumi kápurumul di Fúlankiinaf fansi fariiboorumi di kukila, Fúlankiinaf fukila foo eenomi Apakenaau Áamakau. 5Bare handeneen di mo’omu búrom, kajuupoe di kukila Atijamit mooliil di múyeaatiool, ban Atijamit akaaniimi man kucet di baŋaanab ban nabeten wiiŋiil bo. 6Wabajoeenumi bee di bukoo ukankaan nan kagamen bee di wulaal, takumbi úyegetolaal umaŋ máamak ekaan wájakaatie nan man kukammi eeno. 7Takum umiiceelaetaal sínaati nan kuceen di kukila mansi kukammi eeno. Mati ciikiciik, “Bukanak kalakomi di karuuken man kommi furiaf di baraanab, ban di kuyitomi jíboomaj.” 8Takum ukaanaal fúraar di kan uyaboorutaami, nan kuceen di kukila mansi kukammi eeno, ban funak fákon bukan kooni síwili kabanan di sífeegiir kucete. 9Takum uyinkaal Akiiyaau nan kuceen di kukila mansi kukammi eeno, ban di kubujimi mati siyela sapitiimi. 10Takum úkuulujaal, nan kuceen di kukila mansi kukammi eeno, ban Atijamit náboñul Njalayiri man ebujiil. 11Wabajoeenumi búrom bee di bukoo ukankaan nan kagamen bee di wulaal. Woo uciikiciik mambi ukaan kájaatikenak bee di wulaal, mati wulaal bukooke di nanan nati fúbanumaf fati dúniyaay. 12Ampi asofumi oo ammi di bajuume líŋ, nakanto búyegetool ban nákaanum takum alo. 13Bare bajut kayinkoor kabile bee di muyuul kan an ajuuderut. Atijamit afiumaay, akila letakatuul man kayinkoorak kufaŋuul kánkumuul. Nampi kayinkoorak kubajuumi, Atijamit panasenuul kánkum man jimuuten di mo ban náyiisuul buruŋ búpakuma. 14Kutiom, moo kammi, jíloiyoor di kamiiceelaetak kati sínaati. 15Ínje oomu di kasanken di muyuul nan bukan kan úyeget utote. Jigamenooro di wan iregumi. 16Káraanumaak kan úraanumaalemi di Káliimenak kati Akiiyaau ban koo nusenaalemi kasalak bee di Atijamit. Nampi uraanooraami di ko, wulaal bukooku di kacaaboor di fúsimaf fati Apakenaau Áamakau. Ban mbúurey yan utingooraami. Man uriaal yo, wulaal bukooku di kacaaboor di eniiley yati Apakenaau Áamakau. 17Mati babaj fúmbuur fákon, handeneen man ujuupoaami, wulaal eniil yákon, mati búromolaal nutigooraatingoor di fúmbuuraf fákonaf. 18Jijiker ma bukanak kati Isirael, lee bukanak kariemi wasenimi wati búsimen bee di Atijamit di kunaamoor burokab bati Atijamit di fúsimenaf? 19Buu neete ekaan man jílaul tíen? Iregut mati muriaam mukila masenimi sínaati manteer mukankaan malegen mba náati ekankaan malegen. 20A’a! Hani waaf. Wan ireguumi woo eenomi búsimenab ube básimenimi bee mati úgun bare lee bee mati Atijamit. 21Leejiŋoolen jiraan di káraanumaak kati Atijamit ban poop jiraan di kati úgunaw. Leejiŋoolen man jirioor di Akiiyaau ban poop di jirioor dákon di úgunaw. 22Mante numaŋaamaŋ man Atijamit abaj búlat ñátum di ekaaney mo’omu? Mante nusofaalesof wulaal ufaŋaale éliŋ Atijamit? 23Kuceen di muyuul koone, “Wúli nuŋooleŋŋoolen ukaan wanoosani wan umaŋumi!” Bare lee wanoosani ujajak bee di kukila. Kuceen di muyuul koone, “Wúli nuŋooleŋŋoolen ukaan wanoosani wan umaŋumi!” Bare lee wanoosani panuramben kukila. 24Takumbi an añes waaf wati di fúko’ool ceb bare wati di kulaoorool poop. 25Mbi jiri eluwey yanoosani yanoomenimi di funoomenaf. Takumbi jibaj kúceeŋak kati úyeget ugaba mati yo. 26Mati “Dúniyaay di wanoosani wándomi Akiiyaau akile.” 27Kaanjaat ákon di káyinenutumi abemuumi ban di jiwoonoor ejaw, mbi jiri wampi agabuumi. Takumbi jibaj kúceeŋak kati úyeget ugaba mati wo. 28(Bare an aceen alobuul, “Muriaam ume masenimi sínaati,” ñaa takum jiri mati anau man areguumomi nababaj úyeget ugaba. 29Wan ireguumi, lee muyuul jibajumi úyeget ugaba, bare nababaj úyeget ugaba—takum jiri.) Aceen di muyuul poop naceeŋ, “Wau kaane letiŋoolen ikaan wan imaŋumi mati man aceen awoonoorumi eeno? 30Kaanjaat nisasal Atijamit mati muriaom, wau kaane an pánafirenom mati muria man isalumi Atijamit iban? 31Ñaa neene manteer jiri mba jiraan, mba jikaan waaf uceen, jikaan wanoosani man Atijamit álebieni. 32Takum jíŋarul bugaal man Kúyahuud kulo mba Kúgirik mba kati fujojaf fati Atijamit. 33Jikaan nan man ikammi eeno man anoosani yeool di wanoosani wan ikammi búrom, bajikerut to wajakumi bee di ínje bare wajakumi bee di bukan kajuupoe, mambi kubaj epak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\