1 KORINT 11

1Jiriiben man jikaan nan man ínje iriibenumi Apakenaau Áamakau eeno. 2Ínje oomu di esaluul mati jiwooloeanwoolo ban di jiriibenumi wan iliikiteneenuumi. 3Bare nimammaŋ man jílaul mati Apakenaau Áamakau oomu di fáculaf fati ániine anoosani, fúkaaf fati aseek foo eenomi ataool, fúkaaf fati Apakenaau Áamakau foo eenomi Atijamit. 4Ániine anoosani áfimenumi fúkaaf foola man aam di elawey mba di káriiŋen kurimak di fáculey yati bukanak, oo álebienut Apakenaau Áamakau an eenomi fúkaaf foola. 5Bare aseek anoosani ámuuroutumi man aam di elawey mba di káriiŋen kurimak di fáculey yati bukanak, oo álebienut fúko’ool, yesooyesoor nan funangund náciikoe. 6Kaanjaat aseek anoosani alatumi kámuuro, ñaa oo aate káciiko walool. Mati aseek áciikoe funangund mba namiin walool témi moo puñenipuñen, kama ñaa naate kámuuro. 7Ániine aatut kámuuro, mati Atijamit atuukumi ániine di búyesoorab bati fúko’ool, di poop mawuŋam mati Atijamit, ban anaare anoosani mawuŋam mati ániine. 8(Mati ániine atuukuti kápurumul di anaare, bare anaare atuukimi kápurumul di ániine. 9Ániine atuukutimi bee mati anaare, bare anaare atuukimi bee mati ániine.) 10Moo kammi anaare naate kámuuro man áyiisen mati akila nalakolako di kañenak kati fujuumaf fati ataool mati simaleekaas soosu bo kajikerool. 11(Moo manoosani, di bújonlenab bati Akiiyaau ániine letaŋoolen alako anaare balet, anaare poop letaŋoolen alako cebool ániine balet. 12Handeneen anaare atuukie kápurumul di ániine, bare ániine anoosani nawoliwol di aseek biñoo no’ona. Ban Atijamit oo ácite wabajumi wanoosani.) 13Jigamenooro titooruul maa bagamab. Mante jajak man aseek alaw Atijamit fúko’ool fútiikaar? 14Mante wulaal di kúko’olaal umanjutaal mati jakut man ániine akaten walaw baak? 15Bare mati aseek kankaan búkaroor, walool wabaake woo ukankaan múfimenumaool. 16Bare kaanjaat anoosani amaŋe kañakoorak wan ireguuñaa, wulaal ubajutaal mukaana muceen wuuj mukaanaam ume, ban kuriibaak búrom kati kujojak kati Atijamit kusosof buruŋab bákonab mati mo. 17Manoosani, di kájaatikenak uke kariiboorak, ínje letiŋoolen isaluul. Mati nampi jijojumi tákon fujoj fukila jikaanekaan jákaati. 18Mútiyaaram, kuceen di muyuul kureganreg mati kama muyuul nan jijojeñaa di fujojaf fooluul úyegetuul úlakoeriit tákon, bukaaku kujuumujaat maa bukaaku maa. Nibabaj kafium mati mo’omu waaf wabajoe. 19Bajut kamanteer mati kañakoorak koote kayito titooruul man kuceen di muyuul kammi di malegen kumanj tíen. 20Nan jijojemi tákon, lee káliimenak kati Akiiyaau jiriemi. 21Kuceen di muyuul kureganreg bukaaku di muyuul kuliimeliim man kuri muriaam mooliil bacaabut di bukaaku. Moo kammi, bukaaku man kucaarecaaret, bukaaku man kúkalie. 22Waa? Mante jibajut sísindouul dampi jiri di jiraan jíkali? Mba mante jimammaŋ man jiheelene fujojaf fati Atijamit ban ninsi jipuñen bukaaku kabajutumi waaf? Jikammojaat, ínje waa neete ereguul? Mante jimammaŋ man isaluul? A’a, letiŋoolen ikammo. 23Mati ínje poop wan ibajumi di Akiiyaau di fúko’ool, woo nemmi di kaliikitenuul man jiriiben. Fukaf fukila nan Akiiyaau Yensa bukanak kápurum di oo, baŋare fúmbuur fákon, 24ban nan asalumi aban, namiinufo, man ammi, “Ure eniilom bee mati muyuul. Jikammo man jiwoolom.” 25Moo mákonam poop nan kurimi káliimenak kuban, naŋarumi éraanumaay man ammi, “Éraanumaay uye eenomi kasoofoorak kunkulak kan Atijamit ajuumenumi di muyuul ñátum di fúsimaf fúmboom. Nanoosani nampi jiraanumomi kápurumul di yo, jikammo man jiwoolo’om. 26Mati nanoosani nan jirimi mbúurey uye ban di jiraan kápurumul di éraanumaay uye, muyuul jireg mati ecetey yati Akiiyaau bee nampi alaañulomi. 27Moo kammi, ampi arimi mbúurey mba naraan kápurumul di éraanumaay uye yati Akiiyaau bálebienut, an akila nakankaan majakut eniiley di fúsimaf fati Akiiyaau. 28Moo kaane, anoosani ámeelo’ooro jak, mbi kiti ari di poop naraan di éraanumaay. 29Mati anoosani arimi naraan bálebienut wafelumi eniiley yati Akiiyaau, Atijamit panatek nan arimi naraan. 30Moo kammi kajuupoe di muyuul kúliŋut, kúju’ut ban bukaaku koo kucecet. 31Di mútiyaaram úmeelo’ooroaajaat tíen, wulaal ootutaal kagameni. 32Bare nampi Akiiyaau agamenolaami ban nakurolaal, létufirenaali di kati dúniyaay. 33Kutiom, moo kammi nampi jibilumi jijoj tákon bee furi, mbi jikoboor. 34An acaaretujaat akila naate furi waaf síndo’ool, takumbi jibaj kúnagak kati Atijamit nan jijojumi tákon. Nampi íriiŋubomi, pánijaatikenuul mati waafaw uceenaw wan jiciikumi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\