1 KORINT 7

1Mati kúceeŋak kan jiciikumi di letaraay yooluul. Jajak ániine kalakaak mo’omu baakenut aseek. 2Bare mati babaj kayinkoorak kati ekaaney fúraar di kan jiyaboorutumi, ániine anoosani naate eyab aseekool, aseek anoosani naate kayabo di ániineool. 3Ániinaau di aseekau koote kajamoor di búyabaab. 4Mati eniiley yati aseekau ániineool akileyo, moo mákonam, eniiley poop yati ániineool aseekool akileyo. 5Takum jilatoor búyabaab, leejaat jilakolako man jijamoor mati mo di nanan nátemie, mbi jibaj nan joote elaw. Banjaat jibil jinampoor tákon inki, takum Seetaanaay eŋoolen eyinkuul ñátum di káŋoolenaataak jisofooro. 6Mo’omu kawoonoorak kúmboom ceb wan joote ekaan, bare lee kájaatikenuul. 7Wan ifaŋumi man imaŋe di muuyuul búrom man muyuul búrom joono nan ínje. Bare anoosani nababaj kawulak kábutoaak kápurumul di Atijamit aamu nababaj kawul uke, aamu uka. 8Bee di kayabo’oorutumi di poop kuseek kati kújima, ínje neene jajak bee di bukoo man kulako bayabout nan ínje man emmi. 9Bare kuŋoolenutujaat kusofooro, koote kayabo. Mati kayabo kóyume man ulako mo’omu man úyegetuul ugaal mati búyabaab. 10Mati kayabomi, ínje nibabaj kájaatiken koo let kápurumul di ínje bare kápurumul di Akiiyaau. Aseekau takum aban búyabo. 11(bare akammojaat, mbi alako bayabout mba nalaañ man kusanken di ataool man kulaañ) di moo mákonam ániinaau senut man akaten aseekool. 12Bee di karinomi di muyuul ínje neene, let Akiiyaau. Kaanjaat atiolaal ariiba abaje aseek akaanut ariiba ban aseekau akila namammaŋ man kulako, takumbi akatenool. 13Kaanjaat áliinolaal ariiba anoosani ániineool akaanut ariiba, ban ániinaau akila namammaŋ man kulako, takumbi akatenool. 14Mati ániinaau akaanutumi ariiba iñeme nabil akaan an ati Atijamit kápurumul di aseekool ariibaau, ban aseekau akaanutumi ariiba iñeme nabil akaan an ati Atijamit kápurumul di ániineool ariibaau. Leemojaat, kuñooluul pankukaan nan kamanjutumi Atijamit bare iñeme bukoo kati Atijamit. 15Moo, ániinaau mba aseekau akaanutumi ariiba asofumi man búyabaab buban, kat man buban. Di mo’omu atiolaal mba áliinolaal ariiba napapak di kukila. Mati nawonkolaawonk bee di kásuumaay. 16Bare aseek ariiba, buu noote emanj mati panupaken atai? Mba, ániine ariiba, buu noote emanj mati panupaken aseeki? 17Manoosani, anoosani aate ejaw di eroŋ nan man Akiiyaau aanoomi man akaan eeno, ban narulen di ekaan nan noo káŋarum no’ona nan Atijamit awonkoomi. Mo’omu moo níjaatikenumi bee di fujojaf fanoosani búrom koote ekaan. 18Kaanjaat ániine súm atampimi nan Atijamit awonkoomi, takum añes kápuren kúyokumak kati etampey. Kaanjaat ániine atamputimi nan Atijamit awonkoomi, takum koone bee eñes mbi atampi. 19Mati ániine natampitamp mba atamputi, uru búrom lee waaf. Bare wabajumi fúkaw woo eenomi ekaaney nan man Atijamit ájaatikenumi eeno. 20Anoosani naate kalako fujuumaf foola fan ajuumeenumi nan Atijamit awonkoomi. 21Kaaneenjaat noo au amiiceel nan uwonkimi. Moo lee waaf. Bare ubajujaat buruŋ bati épur di famiiceelaetaf, nuŋarubo. 22Mati amiiceel an Akiiyaau awonkumi, oo an apake mati Akiiyaau. Moo mákonam, akaanutumi amiiceel an Atijamit awonkumi, an akila nakankaan amiiceel ati Apakenaau Áamakau. 23Atijamit nanoomuunoom di butum barioe, moo kaane takum jikaan kumiiceel kati bukan. 24Kutiom, anoosani di muyuul aate kalako bapaalaayab di Atijamit di fujuumaf fákonaf fan ajuumenoomi nan Atijamit awonkoomi. 25Iñeme mati kúmajira kayaborerutumi, ínje ibajut kájaatikenak kápurumul di Akiiyaau bee mati kukila. Bare ínje paniseniil kawoonoorak kúmboom nan an afiumaay kápurumul di kabonketak kati Atijamit. 26Ujikeraajaat bugaalab bammi di éjawuley di funakaf fati jaat, kójiut man ulako bayabout. 27Uyabujaat aseek, takum uban búyabaab. Uyabutujaat aseek, takumbi ugaalenoor eñes aseek. 28Bare uyabutujaat, moo lee majakut nukaane, ban ámajira ayabojaat, moo lee majakut nukaane. Moo manoosani, kayabomi pankubaj bugaalab bati dúniyaay, ban ínje boo nimaŋumi man upak. 29Kutiom, wan eem di eregey woo eenomi nanan nifaŋe elof no’ona. Moo kammi káŋarum iñeme, kayabumi kuseek, di kukaan nan kuyabout. 30Bukan kammi di búŋanab di kaaniil nan kulee di bo, kammi di kamaayoorak, di kaaniil nan kulee di ko, kammi di enoom munoomena, di kaaniil nan kubajutumo, 31Mo’omu mukaanut man náamaati majakam mati dúniyaay man jibajumi mba man jimaŋ. Dúniyaay uye nan man jimanjumi iñeme yooyu bo ewuuj. 32Ínje nimaŋuumaŋ man jipak di bugaalab bati úyegetuul. Ániinaau ayabutumi naŋareŋar búyegetool ajuumen di mukaanaam mati Akiiyaau, mampi akammi man akaan Akiiyaau súumool. 33Bare ániinaau ayabumi oo naŋareŋar búyegetool ajuumenubo di mukaanaam mati dúniyaay, mampi akammi man akaan aseekool súumool, 34ban kamaŋak koola kucaabooricaaboor. Moo mákonam, aseekau mba ámajiraau ayaboutumi naŋareŋar búyegetool ajuumenubo di mukaanaam mati Atijamit, mambi asenooro bee di Atijamit wan akammi di wan asofumi di búyegetool. Bare aseekau ayabomi naŋareŋar búyegetool ajuumenubo di mukaanaam mati dúniyaay, mampi akammi man akaan ataool súumool. 35Ínje oomu di kasanken mo’omu bee karambenuul. Ínje kaanut éñakuluul bálamuk. Bare nimammaŋ man jikaan wajoone di wáliroore ban di jisen kúkouul búrom bee ekaan burokab banoosani bati Akiiyaau ñátum búyeget bákon. 36Bare kaanjaat ániine di ámajiraool nan kubanumi ekokey búyabaab, ániinaau akila najukumi mati letaŋoolen asofooro mba nakob piyo ámajiraool. Ñaa moo ániinaau nasosof koote ekaan fuyabaf, oo naate ekaan nan man amaŋumi eeno. Jikatiil man kuyaboor, majakut mulee dó. 37Bare kaanjaat ániinaau awoonoorumi jak mati letayab ban di áliimeriit ámajiraau ume ban naŋooleŋŋoolen asofooro. Ániinaau o’omu poop majake nakaane. 38Moo kammi ániinaau ayabumi ámajiraool wajake nakaane, bare umu ayabutumi ámajiraau majakam moola mufaŋe kákalaa. 39Aseek kanew koom titoorool di ataool manteer bee nampi Atijamit aŋarujaat ataool. Ataool acetujaat kanewak kutingotingo ban naŋooleŋŋoolen ayabo di ániine aceen an súumool, bare ániine naate ekaan ariiba ati Yensa. 40Bare akila alaañutujaat ayabo, moo búyegetool pambufaŋumi man bufintoe. Moo ínje di ejukey yúmboom, ban nisosof Búyegetab Bátienaab bati Atijamit poo


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\