1 YOHAN 4

1Kúpaalumom, takum insi jifium búyeget banoosani, bare mbi jímeelo man jimanj manteer úyeget ukila wati Atijamit. Mati kuboña kubunta kajuupoe kooku bo di dúniyaay. 2Mo’ome moo jootumi émanjumey kaanjaat kubabaj Búyegetab Bátienaab bati Atijamit. Kaanjaat aboña afelumi búyegetool man areg mati Yensa Apakenaau Áamakau abilumi nan an, an akila nababaj Búyegetab Bátienaab bati Atijamit. 3Bare aboña alatumi man aregumo mati Yensa, oo ápurumulout di Atijamit. An akila nababaj búyeget bati Alatooraau ati Apakenaau Áamakau. Muyuul jijanjam mati alatooraau akila panabil bee di dúniyaay, ban súm náriiŋuloriiŋ. 4Kuñoolom, muyuul kati fiilaf fati Atijamit, ban muyuul jiŋooleŋŋoolen kuboña kubunta, mati an ammi di muyuul afaŋe kákalaa an ammi di bukanak kati dúniyaay. 5Bukanak buke kati dúniyaay ekila, moo kaane wan kuliikitenemi wati dúniyaay, moo kaane dúniyaay ihi ejanteniil. 6Bare wulaal bukan kati Atijamit. Ampi amanjumi Atijamit oo pánayentenolaal, ban ampi aleemi di Atijamit oo létayentenolaal. Mo’ome moo nootaami émanjumey kaanjaat nababaj Búyegetab Bátienaab bati malegenam mba búyegetab bati kagaajoorak. 7Kúpaalumom, mbi umaŋooraal, mati kamaŋak kápurumul di Atijamit. Ampi áyiisenumi kamaŋ, oo nawoliwol di Atijamit ban namanjoomanj. 8Ampi áyiisenutumi kamaŋ oo amanjut Atijamit, mati Atijamit oo kamaŋ. 9Mo’ome moo númanjumaalemi kamaŋak kati Atijamit titoorolaal. Atijamit naboñuloboñ Añoolool Ákonau pat bee di dúniyaay mambi wulaal nubajaal eroŋ ñátum bálamukab boola. 10Mo’ome moo eenomi kamaŋak kulegenak. Lee wulaal umaŋaami Atijamit bare Atijamit amaŋumi wulaal biyok áboñulolaal Añoolool nan búsimen mambi majakutolaal mubonketi. 11Kúpaalumom, kaanjaat Atijamit namaŋolaamaŋ, wulaal poop cenceeŋ man umaŋooraal. 12Hani an ajukurerut Atijamit, umaŋooraajaat Atijamit oomu di wulaal ban kamaŋak koola pánkuliroor di wulaal. 13Mo’ome moo nootaami émanjumey mati wulaal oomaami di Atijamit ban oo di wulaal, mati nasenolaasen Búyegetab Bátienaab boola di fúko’ool. 14Ban wulaal di kúko’olaal nujukaajuk man uregaal bukaaku mati Ampaau naboñuloboñ Añoolool man akaan Apakenaau Áamakau ati dúniyaay. 15Ampi afelumi búyegetool man areg mati Yensa oo Añiilau ati Atijamit, Atijamit oomu di oo, ban oo poop oomu di Atijamit. 16Ñaa wulaal numanjaamanj ban nubajaabaj kafium di kamaŋak kati Atijamit bee mati wulaal. Atijamit kamaŋ, ñaa oo ammi di kamaŋ oomu di Atijamit, ban Atijamit oomu di oo. 17Mo’ome moo kamaŋ kúliroorumi eeno di wulaal, mbi ubajaal kágolum di funakaf fati bagamab, mati wulaal nunokooraami nan Apakenaau Áamakau. 18Di kamaŋak kákoli kulee bo, man pipi kamaŋ káliroore kucesoorecesoor kákoli búrom. Mati kákoli di kútekak sijawooremi, ban anoosani ákolimi oo abajut kamaŋ káliroore. 19Wulaal numaŋaaloomaŋ, mati oo amonde amaŋolaal. 20Bare kaanjaat anoosani ammi, “Nimammaŋ Atijamit,” ban nalat atiool ariiba, oo agaajoora. Mati amaŋut atiool ariiba an ajukumi letaŋoolen amaŋ Atijamit an ajukutumi. 21Ban kájaatikenak uke kan Apakenaau Áamakau asenolaami mati ampi amaŋumi Atijamit naate emaŋ atiool ariiba poop. tiool ariiba poop.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\