2 KORINT 8

1Kutiom, wúli numammaŋ man jimanj mati majakam mati Atijamit máyiisenimi bee di kuriibaak kati kujojak kammi Makedonia. 2Handeneen man kújawumumi di búyinkoor báamak bati bugaal, kásuumaak kooliil kúkalaakalaa man kusen kawul kákalaae kápurumul di úsusiil, handeneen man kulekumiñaa. 3Paniŋoolen íyiisen mati kusenesen wan kuŋoolenumi kusen, hani wawuujutomi. Kápurumulo di kamaŋak kooliil. 4Kúlawolilaw máamak man ukatiil kucaab di kawulak kápurumul di úyegetiil man kuramben bukanak kati Atijamit kammi Yúdea. 5Kukankaan wuuj wan úgolumeenumi, mútiyaaram kusensen kúkoiil bee di Akiiyaau, púrutomi bee di wúli poop, nan man Atijamit amaŋiimi man kukaan. 6Moo kaane wúli nulawumi máamak Tiito, atooŋumi burokab ube kabiñoo di fúcitumaf, akila aate karulen di karambenuul man jifabel burokab bukila búbutoab bati kamaŋak. 7Nan man kareesuul kúsummi di wanoosani wan ubajumi, kafium, kasanken, fumanj, fuuñ fati emaŋ di kamaŋak kan jibajumi bee di wúli. Muyuul kareesuul kúsummi di burokab ube bati kamaŋak. 8Eenut joote ekammo ñátum di kamingen. Bare ínje ereguul buu bukaaku kubajumi fuuñ fati emaŋ karamben. Ínje oomu di kámeelo kamaŋak kooluul manteer kalegen. 9Jimammanj tíen majakam mati Akiiyaolaal Yensa Apakenaau Áamakau. Handeneen nakankaan abaja bare mati di bálamukab booluul nabilumi akaan aleke, mbi jikaan kubaja kápurumul di balekerab boola. 10Di mo’omu, kagamenak kúmboom bee di muyuul kooke. Jifabel iñeme wan jitooŋumi sunken. Mati muyuul eenomi kútiyaarak katooŋumi, lee ekaaney ceb bare mati jimammaŋ mo. 11Iñeme muyuul joote karulen man jifabel di wan jitooŋumi. Jibaj fuuñ fati emaŋ bee kafabel wo nan man jisofuwomi noo, ban jisen kápurumul di wan jibajumi iñeme. 12Kaanjaat jibabaj fuuñ fati emaŋ man jisen, Atijamit namammaŋ man jisen kápurumul di wan jibajumi, kaanut kápurumul di wan jibajutumi. 13Eenut búrookaab booluul mbi bufaŋ bati bukaaku, neene mbi jikaan jire’en cererer. 14Tan oomaañaa iñeme jibabaj juup panjiŋoolen jirambeniil. Niceen pankuŋoolen kurambenuul wan jiceeŋumi, mbi poopuul anoosani abaj wan ceeŋumi. 15Nan man ciikimi, “Ajojenumi juup ábajeriit warinoe di oo. Man ajojenumi jayiinkun, panabaj yaj. 16Bare kasalak kooku di Atijamit, akammi di ésigirey yati Tiito man asen kacookoorak kajakaak kákonak kan ubajaañaa. 17Mati lee Tiito amaŋumi man ukaanaal wan ulawaaoomi, bare reooreoor búyegetool man bumaŋumi máamak, poop man busofe bee ebil bee di muyuul. 18Di oo wúli kooku di éboñuluul atiolaal ariiba aceen. Akila an ajamoe máamak di fujojaf fanoosani titoorey yati kujojak mati káriiŋenak kati furimaf fajakaaf. 19Reoorut to, bukanak kati kujojak kumukemmuken ariibaau ume man kujawoor bee karamben burokab ube bati kamaŋak. Ñátum di bo wúli núlebienlebien Atijamit di fúko’ool, ban núyiisen kamaŋak kóololi bee karamben. 20Wúli umaŋut mbi káreesoli kukaño mati man ootumi esofey kawulak uke káriiŋaak. 21Wan umaŋumi woo eenomi ekaaney wajoonaaw lee di kapanak kati Akiiyaau ceb bare di poop kapanak kati bukanak. 22Ban di bukoo wúli poop kooku bo éboñuley atiolaal ariiba aceen, an úmeelomi moola tíen ban náyiisenoliyiisen emaŋey yoola yáamak bee karamben di mukaana majuupoe. Iñeme nafaŋ man amaŋe karamben mati kágolumak koola kan abajumi di muyuul. 23Mati Tiito, oo arokoorom, an urokemi di ínje bee karambenuul. Mati kutiolaal kuriiba bukaaku kugabaak kaboñimi di oo, jáwumulojawum di kareesak kati kujojak ban bee kálebienak Apakenaau Áamakau. 24Moo kammi mbi jíyiisen kamaŋak kooluul bee di kukila, mambi bukanak kati kujojak kujukuko tíen ban di kumanj wau kaane nutebenumi úbandoli mati muyuul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\