KOLOSE 4

1Kurungaak kati kumiiceel, muyuul joote ekaan wajoone di walegen bee di kumiiceelak kooluul. Jiwoolo mati muyuul poop jibabaj Arunga ammi di bukinab bajakaab. 2Jirulen di kúlawak di úyeget wabebe di eseney kasalak bee di Atijamit. 3Ban mbi jílawoli poop, manteer Atijamit mbi áwambuloli buruŋ bati káriiŋen furimaf foola mati malegenam mayofoaam mati Apakenaau Áamakau. Mati mo’omu kukulammi dán bukanak kukuleimi. 4Jilawom man iŋoolen íriiŋenuko, nan man ceeŋumi man isanken. 5Nampi jilakomi tákon di kan jileemi di buruŋ bákon, takum jíwaayen di káyiiseniil mati muyuul kuriibaak kati Akiiyaau Yensa. 6Kasankenak kooluul koote ejak nanoosani, di kukaan kasanken kañuloe ban di kúsuum, ban mbi jimanj buu joote kalaañ anoosani. 7Tukiko, ariiba atiolaal an ufaŋumi man umaŋe máamak, panareguul buu múmboom mommi di ejaay búrom. Akila arambena afiumaay, oo arokoorom di Akiiyaau. 8Moo kaane ínje níboñulooboñ bee káliŋenuul ñátum di ereguuley buu noomaami baabe. 9Onesimo, atiolaal ariiba afiumaay an ufaŋumi man umaŋe máamak, oomu nábileul di oo. Koo kugabaak pankureguul mati wanoosani wammi di kabajoak baabe. 10Arisitariko di ínje kukuloore, oo poop ásaafuluul, ban Maruk Banaabas ajeloolool boom titoorey. (An jijammi wan jootumi ekaan, abilujaat bee di muyuul jiwalenool jak.) 11Yensa, an koonemi Yusuto, oo poop ásaafuluul. Kúniinaak buke ceb kuriibaak Kúyahuudak titoorey yati kurokoorom mati burokab bati jáyiaj jati Atijamit. Koo kuñañab búsusom máamak. 12Epafura poop násaafuluul, ariiba ákon di fujojaf fooluul ban oo aroka ati Apakenaau Áamakau. Oo nalawelaw máamak bee mati muyuul, mambi Atijamit akaan jijuum líŋ, man jiank man jílaul tíen wan Atijamit amaŋumi man jikaan eeno. 13Niŋooleŋŋoolen ireguul tíen mati narorok máamak bee mati muyuul di poop bee mati kupaaluul kuriiba kammi Laodik di Herapolis. 14Luuk, asontenaau an ufaŋumi man umaŋe, di Demas kúsaafuluul. 15Jíriiŋen kasaafak kúmboom bee di kutiolaal kammi di Laodik, ban bee di Nimpa di kati fujojaf fakaanemi di síndo’ool. 16Nampi jiliikenumi jiban letaraay uye titooruul, mbi tíenuul jisenuyo man eliikeni poop di fáculey yati fujojaf fammi di Laodik. Ban muyuul poop joote kaliiken letaraay yan íciikuliimi. 17Ban di joone Arukipo, mbi tíenool man akaan burokab ban Akiiyaau asenoomi man akaan. 18Ínje Paul, eem di éciikuluul ñátum di kañenak kúmboom. Jiwoolo mati ínje oomu bakokene ñátum di ñiwuj. Emitey ekaan Atijamit asen majakam moola bee di muyuul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\