GALATIA 3

1Muyuul, kati Galatia kañuloutuñaa! Asaay ai arokuul? Mati noo nireguureg tíen buu Yensa Apakenaau Áamakau afaaŋenimi di ébaarey yati búpinab nan wan kúciluul kujuke. 2Jikatom man iceeŋuul wákon pat! Mante jiyabuloyab Búyegetab Bátienaab mati jiriibenriiben wan sílingaas sati Muusa siceeŋumi? Mba mante jiyabuloyab bo mati jifiunfium furimaf fajakaaf? 3Muyuul kañuloutuñaa! Muyuul katooŋumi di eroŋey yunkuley ñátum di Búyegetab Bátienaab, buu kaane di jimaŋ inki bee kágolum di kánkumak kooluul? 4Waa kama bugaalab booluul mbi kaan ñaañaaña? Bare isofutumo! 5Atijamit áboñeuumi Búyegetab Bátienaab boola bee di muyuul, nalaañ akaan wajamurerutimi titooruul mati jiriibenriiben wan sílingaas sati Muusa siceeŋumi? Mba mante mati jijanjam di kafiumak mati wan jijammi furimaf fajakaaf mati Yensa Apakenaau Áamakau. 6Moo mákonam eem di Iburehima, furimaf fati Atijamit foone, “Iburehima nanennen kafiumak koola di Atijamit, mati kafiumak kukila Atijamit nasofoomi an ajoone.” 7Panjijuk mati kafiummi di Atijamit, koo eenomi kuñiilak kalegenak kati Iburehima. 8Furimaf fati Atijamit fúregaaliregaali mati Atijamit beebi esof Kakaanutumi Kúyahuudak nan bukan kajoone mati kafiumak kooliil kukila. Moo kaane Atijamit náligumi Iburehima furimaf fajakaaf ufe naanoomi, “Bukanak kati dúniyaay búrom pankubaj kásuumaay ñátum di bálamukab booli.” 9Bee mo jaat, kanenumi kafiumak kooliil di Atijamit, nan man Iburehima aneneenukomi, bukoo pankuyab kásuumaay kákonak kan Iburehima ayabeenumi no’ona kápurul di Atijamit. 10Mati anoosani anajomi sílingaas oo nanuminum. Mati ciikiciik, “Bunumab bati Atijamit boobu di an añoosumi kariibenak waciikimi búrom di búkaay yati sílingaas.” 11Fiitolaafiit mati Atijamit asofut an ajoone mati nariibenriiben sílingaas. Mati furimaf fati Atijamit foone, “Anau an Atijamit asofoomi ajoone aate károŋum di kafiumak koola.” 12Bare sílingaas sírudoorut waaf di kafiumak. Mati furimaf fati Atijamit foone, “Ampi akammi wan sílingaas siceeŋumi, eroŋey yoola too yommi.” 13Bare Yensa napakenolaapaken di bunumab ban sílingaas sooteenumi ekaan man uyabaal, nan Yensa acetumi di ébaarey yati búpinab. Mati ciikiciik, “Anoosani afaaŋenimi di ébaar, oo bunumab bati Atijamit boobu di an akila” 14Wakilumi mo’omu woo eenomi kásuumaayak kan Atijamit áligeenumi Iburehima koote ériiŋ Kakaanutumi Kúyahuudak kápurumul burokab bati Apakenaau Áamakau Yensa, mambi uyabaal ñátum di kafiumak Búyegetab Bátienaab báligeenimi no’ona. 15Kutiom, eenojaat bukan kugaba kukokenjaat furim ban di kujuumenufo an ábuto letaŋoolen abil ápurenufo to mba nabenento waaf. 16Atijamit nálilig Iburehima di búwoloorumab boola aban. Furimaf fati Atijamit foonut, “Di úwoloorum,” wan eenomi wawuuje bákon. Bare foone, “Di búwoloorumab booli,” ban eenomi bákon, oo eenomi Apakenaau Áamakau. 17Wan imaŋumi bee eregey woo eenomi, mati Atijamit najuumeneenjuumen kasofoorak titoorey yati oo di Iburehima ban náligeenumi mati panakaanuko. Sílingaas san Atijamit ápurenulomi simit siceme sibakiir di kabanan di uñen fácul. Hani moo sílingaas siŋoolenut sípuren kasofoorak di báligab bukila. 18Kaanjaat wan Atijamit áligumi bee esen bukanool mati kuriibenriiben sílingaas, kama ñaa ceeŋut man asenuwo mati báligab boola. Moo manoosani, naseneensen wo’owu Iburehima mati Atijamit báligab boola. 19Kama ñaa élingaay yoo bee mati waa? Nasensenuyo mati bee káyiisen waa eenomi majakut, ban élingaay ekila paneroketumi bee mo nan funak fan búwoloorumab bati Iburehima búriiŋumi, bee di oo Atijamit áligeenumi. Atijamit asenumi élingaay yoola simaleeka esenumi Muusa an eenomi atitoora. 20Ujamujaat atitoora lee ákon ceb, bare Atijamit eenomi Atijamit ákon pat. 21Mante kama élingaay di báligab bati Atijamit ejamoorut? Lee mo jáng! Mati kaaneenjaat élinga esenisen yaŋoolenumi ekaan man an aroŋ, Atijamit panasofeen akila nan an ajoone ñátum di kariibenakuyo. 22Bare furimaf fati Atijamit foone mati kánkumak kati majakutam kúroroog kati dúniyaay búrom. Buruŋ buceen bulet bampi uyab wan Atijamit áligeenumi leejaat káyinen di Yensa Apakenaau Áamakau. 23Noo kafiumak uke báriiŋoorulout, sílingaas silitenolaaliten rap ñátum di kájaatikenak kooliso bee mo nampi ubajaami kafiumak. 24Man kammi, sílingaas soo sikankaan nan aliikitenaolaal afaan bee nampi Apakenaau Áamakau ajawulomi, mambi Atijamit asofolaal bukan kajoone ñátum kafiumak. 25Bare iñeme kafiumak kubajobajo, ceeŋut kariiben sílingaas nan aliikitenaolaal afaan. 26Mati Apakenaau Áamakau Yensa muyuul búrom kuñiilak kati Atijamit kápurumul di kafiumak. 27Mati anoosani átiigulenimi di kareesak kati Yensa Apakenaau Áamakau, moo náyiisenyiisen mati oo di Yensa kákonak, nukaanokaano Apakenaau Áamakau nan oo kaloa káamak. 28Moo kaane, bajut kápajuloor umu Áyahuud mba Akaanut Áyahuud, bajut umu amiiceel mba akaanut amiiceel, bajut umu ániine mba anaare, kápajuloor kulet titooruul kammi di Apakenaau Áamakau Yensa. 29Kaanjaat muyuul kati Apakenaau Áamakau, moo emmi muyuul úwoloorum wati Iburehima. Muyuul bukan kaate eyab wan Atijamit áligeenumi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\