GALATIA 4

1Wan ilakomi ereguuley woowe. Nan kammi añiilau aatumi beebi eŋarey yati fubajaf fati ampaool, mati natiititiiti bajut wan kukatoore di amiiceel, hani man kammi oo akile fubajaf búrom. 2Bee jaat oo oomu di kaakoomi di kan kujuumenumi bee kajiker fubajool bee nanan nampi ampaool ajuumenumi mbi aŋarufo níriiŋumi. 3Moo mákonam di wulaal poop. Noo wulaal bukan nan ukaaneenaami di fañiilaetaf foololaal, wulaal ukaaneenaami kumiiceel kánkumak kati mukaanaam mati dúniyaay búrom. 4Bare nan nanan níriiŋumi, Atijamit naboñulolaami Añoolool. Oo awolimi di aseek, ban awolimi di sílingaas, 5mambi apaken kariibenumi sílingaas, mambi uyabaal fujuumaf fati ekaan Atijamit kuñoolool. 6Mati muyuul kuñiilak kati Atijamit iñeme, Atijamit naboñulolaaboñ Búyegetab Bátienaab bati Añoolool bee di sísigirolaal, di bucibulo, “Ampaom! Ampaom!” 7Moo kaane, muyuul jikaanut kumiiceel bare kuñoolool, ukaanjaat añoolool, au aŋara ati bulaañab ban Atijamit áligumi. 8Nan jimanjeenutumi Atijamit, muyuul kukaaneenumi di famiiceelaetaf simit sati urees ceb bare sibajout. 9Bare iñeme di jibilumi jimanj Atijamit, mba Atijamit nabilumi amanj muyuul. Buu jiŋoolene jilaañ bee kamiiceelaet kánkumak kati mukaanaam mati dúniyaay uye. Mante jimammaŋ ekaan kumiiceelak kooliko inki? 10Muyuul jiraagaleraagal bee ekaan man mooluul músuum Atijamit ñátum di kálebienak kati kunak kuceen, di muleeŋ muceen, di kéel kuceen, di simit siceen. 11Há! Ínje níkolikoli mati kama burokab búmboom di muyuul fúko’om nigaalene mée. 12Kutiom, ínje nilawuulaw wey man jibonket jibil jinaam di ínje, nan ínje man ibilumi inaam di muyuul. Bajut wan jikajene bee di ínje. 13Wakilumi mútiyaaram ínje káriiŋenuulak furimaf fajakaaf fati Apakenaau Áamakau mati ínje noo di kásumut. 14Handeneen kásumutom kukila kuyinkuul man jiŋooleneene jijiipom mba jilatom, bare jikaanutumo! Di jiwalenammi jak nan ínje maleeka yati Atijamit, mba nan ínje Yensa Apakenaau Áamakau di fúko’ool. 15Noo muyuul kásuumaak kanokeneenumi di sísigiruul iñeme kookei? Ínje noo fiitanfiit mati eeneenjaat jiŋooleneene, pájilookuleen kúciluul jisenom. 16Waa yaŋ nilanlaañ ikaan eyen di eñeru yooluul, mati ínje oomu ereguuley malegenam? 17Bukanak kukila bukooku karaagale bee égaawuluul bee di kukila, bare wakilumi koo ekaaney mo’omu di úyegetiil ujakut. Wanoosani búrom wan kumaŋumi ekaanuul man jilatom, mambi jilaañ jimaŋiil. 18Bee iñee kankaan waaf walegen jisofujaat di úyegetuul bee ekaan wajake, handeneen nan ileemi di muyuul. 19Kuñoolom! Ínje man nokoorammi di muyuul eeno kankaan nan aseek ammi di kawalen búrooko inki, jariey yákoney nemmi di yo bee mati muyuul bee nampi jinokoorumi di Yensa Apakenaau Áamakau. 20Panimaŋeen kalako di muyuul, moo letisankeneen táli, mati búyegetom bugagaal mati muyuul. 21Kama jiregom, bukaaku di muyuul kamaŋumi man kulako di búroogumab bati sílingaas bee jaat. Mante kumammanj wan sílingaas siregumi? 22Mati ciikiciik Iburehima kuñiil kúniine kugaba nabaje. Ákon iñaayool amiiceel, aamu iñaayool let amiiceel. 23Añiilau ati amiiceelau oo nawoliwol nan bukanak búrom, bare añiilau aamu ati aseekau akaanutumi amiiceel, oo nawoliwol kápurumul di báligab. 24Furimaf ufe fukankaan nan kúreg. Kuseekak buke kukankaan búyiisenum bati kasofoorak kugabaak wan Atijamit akammi di bukanool. Hajara, aseekau amiiceelau, nakankaan búyiisenum bati kasofoorak kan Atijamit ajuumenumi di fúlankiinaf fati Sinai. Anoosani awolimi di fiilaf foola oo amiiceel. 25Hajara búyiisenumab bati fúlankiinaf fati Sinai fammi Arabia. Oo búyiisenumab bati Yerusalem yati jaat, mati oo di kuñoolool di famiiceelaet. 26Bare Sirah, akaanutumi amiiceel, oo eenomi búyiisenumab bati Yerusalem yammi bukinab bajakaab. Oo akammi iñaayolaal! 27Mati ciikiciik, “Maayoor, au aseekau amanjutumi fufaan. Rigoor búrigoor bati kamaayoor, handeneen man ubajurerutumi añiil! Mati aseekau an ataool asofutumi di waaf panafaŋen kuñiil an ataool asofumi jak.” 28Kutiom, muyuul eenomi kuñiilak kan Atijamit áligeneenumi nan Siyaaka. 29Di kunakak ko’oka añiilau awolimi nan bukanak búrom násuutukeneenumi añiilau awolimi di Búyegetab Bátienaab. Mo’omu mubajomi bee iñeme. 30Bare furimaf fati Atijamit waa furege? Furimaf foone, “Cesoor amiiceelau di añiilau ániinaau, mati añiilau ániinaau ati amiiceelau leekucaaboor bulaañab ban Atijamit áligeenumi di añiilau ániinaau ati akaanutumi amiiceel.” 31Kutiom, kama ñaa wulaal let kuñiilak kati aseekau amiiceelau, bare kuñiilak kati aseekau akaanutumi amiiceelau. aanutumi amiiceelau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\