GALATIA 5

1Yensa Apakenaau Áamakau napakenolaapaken. Moo kaane jijuum líŋ, ban takum jimaŋ man kulaañenuul jikaan kumiiceelak kati sílingaas. 2Jíyenten! Ínje, Paul eem di ereguul wan isofumi mati jimaŋujaat man jitampi, moo eenomi wan Apakenaau Áamakau akammi di muyuul ubajut fúkaw. 3Man ilaañ íyiisen anoosani di fúko’ool amaŋumi man kutampool, oo naate kariiben wan sílingaas sati Muusa siceeŋumi búrom. 4Muyuul jooju di eñesey buruŋ man Atijamit asofuul nan bukan kajoone mati jiriibenriiben sílingaas. Jikajenkajen wan jisofoorumi di Yensa Apakenaau Áamakau di majakam moola. 5Bare Búyegetab Bátienaab bukaanolaakaan tíenolaal mati Atijamit panasofolaal nan bukan kajoone mati kafiumak koololaal di Apakenaau Áamakau. 6Mati nampi usofooraami di Apakenaau Áamakau Yensa, katampimi mba katamputimi kápajuloor kulee di Atijamit. Bare wabajumi fúkaw woo eenomi kafiumak kammi di burok kápurumul di kamaŋak. 7Noo jijaweenjaw jak! Ai akaane man jikat malegenam? 8Abuntooraau aaneuuñaa jikat oo lee Atijamit, awonkeuuñaa man jipak. 9Múliitenuma mayiinkun múliitenemi epor yáciigimi búrom yo. 10Ínje nígolungolum di Akiiyaau mati leejiyab kawoonoor kuceen kanaamut di kúmboom. Ampi akammi man jibaj kájiisoor titooruul, Atijamit panatek an akila. 11Kutiom, bare kaanjaat ínje eroŋ di káriiŋen mati koote etampiil, wau kaane man kuroŋ di kásuutukenom? Kaaneenumojaat, kama káriiŋenak kúmboom mati wafelumi ecetey yati Akiiyaau di ébaarey yati búpinab, koo kuŋoolenut kúŋarul búlatoor di an. 12Kájiisoorumi titooruul, panimaŋeen bukanak kukila kujaw kutampooro, ban di kuceekooro moo mufaŋe man jake di kukila. 13Kutiom, muyuul kawonkimi man jipak, Atijamit amaŋut jikaan kumiiceel kati wanoosani. Jíkaanum takum jisof mati panjiŋoolen jikat kúkouul bee ekaan wásuumuumi. Jíyiisenoor kamaŋak kooluul ñátum di karambenoor. 14Mati sílingaas búrom, jajaw laañulolaañ furim fákon ceb: “Noote emaŋ alaoori nan man umaŋumi fúkoi eeno.” 15Bare ñaa man joom di karumoor di karufoor nan siyen, kama moo jikanto úyegetuul takumbi jikajenoor. 16Wan eem di kagamenak woo eenomi ure, mbi jirungen Búyegetab Bátienaab di eroŋey yooluul. Kammojaat, takum jiriiben wan emaŋey yooluul eceeŋumi ceb. 17Mati wan úyegetuul umaŋumi di wan Búyegetab Bátienaab bumaŋ sijamoorut. Uwu ugabaaw ulatoolatoor, moo múyiisenumi letuŋoolen ukaanaal wan úyegetuul umaŋumi ekaan. 18Bare Búyegetab Bátienaab burunguujaat, muyuul jilee di búroogumab bati sílingaas. 19Wan búyegetab bati anau bumaŋemi ekaaney, woo eenomi di kaseeketak di kániine’etak, fúraar, kayenet, 20kamiiceelaet sínaati, kakaanemi di fáliimaet, kalatoor, kasanken muloba, búlat, kañuumul, kabotoor eloey fácul, kápajuloor, di poop kajuumoor muyooŋ bee di muyooŋ, 21kaleetoor, kákali máamak di kuri kúfaafen di wáaning, ban di ekaaney bújakaati buceen nan wo’owu. Ínje eem di ereguuley nan man iregeenuumi no’ona mati kakaanemi mukaanaam muceenaw manokoorumi mo’omu kootut ebaj jáyiaj jati Atijamit. 22Bare Búyegetab Bátienaab bukammi man jibaj woo eenomi, kamaŋ, kamaayoor, kásuumaay, kamuutenoor, kalegeno, majak, kakammi kufiumaay, 23búyeget bajinlene, di kasofooro. Bajut sílinga sáfirene wo’owu búrom. 24Kammi di Yensa Apakenaau Áamakau kucetooraacetoor di emaŋey yati kúkoiil ceb di emaŋey yajakutey búrom kankaan nan kufaaŋenifaaŋen di wo’owu di ébaarey yati búpinab. 25Kaanjaat Búyegetab Bátienaab bukaanolaami man ubajaal eroŋey yalegenaay, man ulaañ urungenaal bo di fútaagulumaaf fati eroŋey yoololaal. 26Takum utebenooroaal, mba nurienooraal, mba nuleetooraal bee di bukaaku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\