KÚHIBURAK 10

1Sílingaas sati Muusa sikankaan nan yáalinda yati waaf walegenoe wáje’euumi. Yáalindaay fúkouyo ekaanut waafaw walegenaw, mati búsimenab bakaaneimi emitooemit, leebuŋoolender busen katilul káliroore kalofumi man kumiiceelaetemi Atijamit. 2Buŋooleneenjaat, búsimenab bukila pankuyooloeen ekaaney yati bo, mati kamiiceelaetumi pankutiluleeni ñákon ban kare, kawoonoor kati mukaanaam mooliil majakutam pánkupurenieen di bukoo. 3Bare moo manoosani búsimenab bakaaneimi emitooemit búwolenuma mati majakutiil. 4Mati fúsimaf fati kúmuuna mba sijaameen leefuŋoolen fúpurender majakutam. 5Moo kammi, nan Apakenaau Áamakau abilumi bee di dúniyaay uye, nammi, “Búsimen di kawul doo lee wan umaŋumi, bare nutuukammi eniil mambi ikaan wan umaŋumi. 6Au súumeriit bee di búsimen bareemeni di kawul kaseneimi. 7Ñaa ínje nemmi, ‘Wóoy Atijamit, ínje nijawulojaw bee ekaan wan umaŋumi,’ nan man ciikimi mati ínje di búkaay yati sílingaas sati Muusa. 8Apakenaau Áamakau aregumi, “Au umaŋut búsimen di kawul mba ñátum di kawul kareemenimi di kawul kakaanimi bee mati majakutam” (handeneen sílingaas sati Muusa wan siceeŋumi). 9Nabenentomi man ammi, “Wóoy Atijamit, ínje nijawulojaw bee ekaan wan umaŋumi.” Nafalenfalen kasofoorak kútiyaarak man ajuumen kasofoorak kugabuntenak. 10Mati Yensa Apakenaau Áamakau akammi wan Atijamit amaŋumi, wulaal búrom utilulaalimi di majakutolaal ñátum di asenooromi nan búsimen ñákon ban kare. 11Balayoobalay ásimena anoosani oomu man ajuume di ekaan burokab bati kamiiceelaet, ban narulen di esen búsimenab bákonab. Bare búsimenab bo’obu buŋoolenut búpuren majakut. 12Bare Apakenaau Áamakau ásimenooromi ñákon bee mati majakutam mati bukanak ban nalako di báridab bati Atijamit. 13Too nammi man alakoe ekob bee nampi Atijamit akammi kulatoorool fútobojumaaf fati úkamunaw woola. 14Ñátum di búsimenab boola bákonab ceb nálirenumi katilulimi ñátum di bo nanoosani. 15Búyegetab Bátienaab poop búyiisenolaami. Mútiyaaram nammi, 16“Ure eenomi kasofoorak kan eetumi kajuumenak ínje di bukoo nampi nanan nikila niwuujumi, Akiiyaau nammi, Ínje eete ekaan sílingaas súmboom di sísigiriil, ban niciikuso di úyegetiil,” 17ban nabenentomi nammi, “Ínje letiwoolourer majakutiil di bakaaneriil bajakut.” 18Iñeme nan majakutam mubonketimi, moo ceeŋut bee ekaan búsimenab inki. 19Kutiom, moo kaane wulaal nubajaami fúgolum bee kanoken tan faŋumi káliroor ñátum di fúsimaf fati Yensa. 20Náwambulolaawambul buruŋ bunkul, buruŋ baroŋe, kápurumul kafulak káyinimi, kan eenomi eniiley yoola fák. 21Wulaal nubajaabaj ásimena áamak arungumi eluupey yati Atijamit búrom. 22Moo kaane mbi ulofaal di bújolenab bati Atijamit, di úyegetolaal walegen di fúgolum fáliŋe fati kafium di oo. Mati úyegetolaal wasikomi síwoonoorolaal sajakutas sitilulitilul di poop siniilolaal sitilulitilul púl di melam mamokenut. 23Mbi uŋoonaal lit di fúgolumaf fan uregaami nubajaabaj, mati Atijamit afiumaay ban panakaan wan áligumi. 24Mbi uwoonooraal jak buu nootaale káliŋenoor di kamaŋ di poop di bakaaner bajake. 25Takumbi umoosaal ejojey tákon, nan man kupulenumi ekaaney. Bare jipebooraal líŋ man jijuumaal rat, mati numanjaamanj élaanuley yati Akiiyaau éloiut. 26Unoonaajaat man ukaanaal majakut bamanjerab malegenam ubanaal, búsimen buceen bulee bo bampi báfimen majakutam ume. 27Bare warinomi búrom woo eenomi ekobey di kákoli kagamen kábileuumi di bújeek bati sambun saatumi kakajen kalatumi Atijamit. 28Anau akajenumi sílingaas sati Muusa acetemi babajut kabonket nan agamenimi kaanjaat bukan kugaba mba kúfeegiir kumaate di wan akaanumi. 29Buu panfaŋ man kútekak kúkoolenie kálebienutumi Añiilau ati Atijamit? Kaheelenumi fúsimaf fati kasofoorak fakaanolaami úlirooraal. Mo’omu kankaan wajakut di kajel bee di Búyegetab Bátienaab, báyiisenolaami kabonketak. 30Mati numammanj aanomi, “Ínje emmi agalenaau, ban panigalen.” Ban nalaañ areg, “Akiiyaau pangamen bukanool.” 31Kóolenikooleni máamak anau eloey di kañenak kati Atijamit aroŋaau. 32Jiwoolo no’ona di kunakak kukila nan Atijamit akaanumi úyegetuul ufelo. Jimuutemmuuten bugaal báamak di mátaañie. 33Niceen kuceen di muyuul di kupuñeniil ban di kúsuutukeniil di fácul jameeŋey, ban niceen jinaamoor di bugaalab bati bukaaku. 34Jibabaj káboteniak bee di kakulimi dán bukanak kukuleimi, ban di súumuul man kubot fubajaf fooluul búrom, mati jimammanj tíen jibabaj fubaj fákoyume faate ecin bee bándoorey. 35Moo kaane takum jibeten fúgolumaf fooluul, fabajumi búgalen báamak. 36Muyuul joote kamuuten manteer mbi jikaan wan Atijamit amaŋumi ban di jiyab wan áliguumi. 37“Mati rinorino jasiinkun ceb man aatumi ebiley panabil ban letapiyen. 38Bare ajoonaau úmboom naate eroŋ mati kafiumak koola, ban nalaañumi bálamuk, yuutom elee di oo ban moola léemusuumom.” 39Bare wulaal unaamutaal di kalaañumi bálamuk di Atijamit ban di kújim. Nubajaabaj kafium káyiisenolaami tíen mati nupakaapak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\