KÚHIBURAK 4

1Fuyoolaaf fan Atijamit áligeenumi foofu bo bee jaat, moo kaane nootaale kákaanum, takumbi an ágaloor man ábajaati fuyoolaaf fukila. 2Mati nujamaajam furimaf fajakaaf ufe, nan man koo kujameenumi eeno. Bare furimaf ufe fubilut fubaj fúkaw bee di bukoo. Mati kujameenjam fo bare kubilut kúyinen di fo. 3Wulaal káyinenumi ceb ootaale kanoken fuyoolaaf fukila. Nan man Atijamit ammi, “Ínje di riammi ban nibaat yém, ‘Kootut kanokender bee di fuyoolaaf fúmboom,’” handeneen burokab boola bubamban káŋarum no’ona di butuukab bati dúniyaay. 4Mati nasankensanken ticeen mati funakaf futokey di fugabuntenaf fati di funoomaf, nammi, “Ban nayoolomi di funakaf futokey di fugabuntenaf di burokab boola búrom.” 5Ban nalaañumi aregumi inki mati, “Kootut kanokender fuyoolaaf fúmboom.” 6Mo’omu mufelumi mati bukaaku koote kanoken dó di fo. Bare katooŋeenumi kujam furimaf fajakaaf ufe kuyabut fuyoolaaf fukila, mati kúyinenutufo. 7Ñaa Atijamit alaañumi ajuumen funak fuceen fan eenomi, “Jaat”. Simit sajuupoe nan púrutomi Atijamit násankenumumi Dauda mati mo’omu, nan man furimaf fan iregenumi iban, “Jaat, nampi jijammi furimool, takum jisayen úyegetuul.” 8Kaaneenjaat Yahosua aseneenumi bukanak kayoolo, Atijamit letasankeneen niceen mati funak fuceen fati kayoolo. 9Moo manoosani, babaj funak fuceen fati kayoolo faate ebil bee mati bukanak kati Atijamit. 10Mati anoosani ampi anokenumi di fuyoolaaf fati Atijamit panayoolo di burokab boola, nan man Atijamit ayoolomi eeno di boola. 11Moo kaane, mbi uraagalaal man unokenaal fuyoolaaf fukila, takumbi an alo nan man kañoosemi kukaaneenumi. 12Furimaf fati Atijamit furondoŋ ban fulegenolegeno, muyabam moolifo mufaŋe mati esagalaŋ. Foo fujisejis ban di funoken súj ban suutas di úyegetaw sommi, ban poop ban súukas di ucembaw poop sommi, bee nampi furimaf foola fumanjumi wan bukanak kuwoonoorumi di wan kumaŋumi di sísigiriil. 13Bajut di butuukab búrom bampi baŋoolene buyofo di Atijamit. Wanoosani woowu di baŋaanab pararar di bújonlenab boola. Wulaal búrom ootaale eregool wan ukaanaami. 14Moo kaane, wulaal ubajaami Ásimena Áamak ájawumulomi di bukinab bajakaab Yensa, Añiilau ati Atijamit, mbi uŋoonaal lit wan ufelaami úyegetolaal man uregenaami mati oo. 15Ásimenaau ume oo letaŋoolen áyiisen kabonket kati kálaamo’olaal. Mati nayinkiyink di buruŋ banoosani nan wulaal, bare akaanderut majakut. 16Moo kaane ñátum di fúgolum mbi úriiŋaal di ejunkutey yati majakam, mambi ubajaal kabonketak di majakam moola bee karambenolaal di nanan nan ceeŋumi. nolaal di nanan nan ceeŋumi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\