KÚHIBURAK 7

1Melikisedek ume akaaneenumi áyiau ati Salem di poop ásimena áamak ati Atijamit Afaŋumi Katebo. Akila kúkamboorumi di Iburehima nawuloomi kásuumaayak koola, nan Iburehima alaañulomi di ebujey kúyiak di futiikaf. 2Iburehima nápurenumi jakaay yati wanoosani asen Melikisedek di wan abajulomi di futiikaf. Kareesak wan kufelumi woo eenomi, áyi ati majoonam, ban oo eenomi áyi ati Salem, yoo eenomi, áyi ati kásuumaay. 3Akila abajut ampaay abajut iñaayaay, abajut kátuk. An amanjut nan awoli mba nan acete. Oo naanosaano nan Añiilau ati Atijamit, panarulen di ekaan ásimena bee bándoorey. 4Ñaa nujukaajuk buu nákalaami eeno! Afannaaniŋolaal Iburehima an ajamomiñaa remo, asenoomi jakaay di wan abajulomi di futiikaf. 5Kúsimenaak kan eenomi úwoloorumaw ukila wati Lewi, sílingaas sati Muusa síjaatikeniijaatiken man kuyab jakaay di bukanak kati Isirael búrom, kan eenomi kuti’iil, handeneen man kuwooguñaa ban koo poop úwoloorumaw wati Iburehima. 6Bare Melikisedek ume an umanje kuwoogut waaf di buku, nabilumi ayab jakaay di Iburehima ban nawuloomi kásuumaayak koola bee di Iburehima aseneenimi báligab. 7Bajut kamanteer mati anau asenumi kásuumaay oo afaŋumi kákalaa ayabukomi. 8Kúsimenaak kuyabeyab jakaay di bukanak kaatumi ecet. Bare mati Melikisedek oo narondoŋ ban nayabumi jakaay. 9Benento, panuŋoolenaal uregaal mati úwoloorumaw wati Lewi, kayabemi jakaay, di kucammi Melikisedek jakaay kápurumul di afannaaniŋiil Iburehima. 10Mati nan Melikisedek kúkamboorumi di Iburehima, Lewi oo bawolooruti. 11Di múlamukaam, kápurumul di úwoloorumaw wati kúsimenaak kati Lewi sílingaas sisenisen bee di bukanak kati Isirael. Ñaa kaanjaat burokab bati kúsimenaak kukila búlirenliren moo leebajeen ásimena aceen aate épurul, kápurumul di fiilaf fati Melikisedek, kaanut fiilaf fati Aaruna. 12Nan kúsimenaak kutitimi, kama poop cenceeŋ man sílingaas sititi. 13An moola oomaami di kasankenak oo ati di fiil fuceen nápurumulo, fan umanje bajurerut di fiil fukila kamiiceelaet nan ásimena hani ákon di fúsimenaf. 14Wulaal búrom numanjaamaj mati Akiiyaolaal oo ati di fiilaf fati Yúda nápurumulo, ban Muusa aregurerut fiilaf fukila mati kúsimena pánkupurumul. 15Wáyiisenumi wafaŋumi man útiene, nan ásimena aceen ajawulo di búyesoorab bati Melikisedek. 16Akila abilumi akaan ásimena, riiboorut di wan sílingaas siceeŋumi oo aate ekaan an ati di fiilaf fati Lewi, bare kápurumul kánkumak kati eroŋey yoola yati bándoorey. 17Mati furimaf fati Atijamit foone, “Au eenomi ásimena ati bándoorey, riiboor nan fiilaf fati Melikisedek.” 18Ujikerujaat dáare, kájaatikenak kufaanak kupanenipanen mati man kúliŋutumi ban poop kubajut fúkaw. 19(mati sílingaas sati Muusa siŋoolenut sikaan waaf úliroor.) Ulaañaajaat ujikerumaal dáaru, babaj fúgolum fafaŋe man fujake fampi fáñakulolaal úpumulaal ulofaal Atijamit. 20Benento, babaj kabaatak kan Atijamit aregumi. Bajut kabaatak kaanoe mo’omu kajuumeni nan bukaaku kubilumi kukaan kúsimena. 21Bare Yensa ceb najuumenijuumen man akaan ásimena ñátum di kabaat nan akila Atijamit ammi, “Ínje, Akiiyaau, nibabaat ban letiwoonoor uceen! ‘Au ásimena ati bándoorey.’” 22Mati kabaatak uke, Yensa nabilumi akaan aate ejuum mati kasofoorak kafaŋumi man kubaje fúkaw. 23Bajeembaj kúsimenaak kawuuje kujuupoe, mati aamu acetujaat aamu naŋar fujuumaf foola. 24Bare Yensa panasof fujuumaf foola fati ásimena bee bándoorey, ban burokool di bukaan ásimena bootut étip bee di aceen. 25Moo kammi naŋooleŋŋoolen bee kapaken bukanak bee nanoosani kalofumi Atijamit kápurumul di oo. Mati narondoŋ bee bándoorey di ekaan alawa atitoora bukanak di Atijamit. 26Fanfaŋ man jake man ubajaal ásimena aanoe mo’omu. Mati oo áliroorumi, abajut kabet. Oo ápajuloorimi di kukaana majakut, ban natebenimi bee di bukinab bajakaab. 27Aceeŋut bee ekaan búsimen funakoofunak nan kúsimenaak bukaaku man kukaanemi eeno. Mútiyaaram ásimenaau anoosani nakankaan búsimenab bee mati majakutool, mbi kiti bee mati majakutam mati bukanak. Bare Yensa násimenooromi bee mati majakutiil ñákon ban kare, nan asenooromi man acetumi. 28Malegen, sílingaas sijuumenijuumen bukan káliroorutumi man kukaan kúsimena. Bare Atijamit ñátum di furimaf fati kabaatak koola, fabilumi múlamukaam sílingaas, najuumenumi Añoolool. Akila abilumi akaan ásimenaau áamakau álirooraau bee bándoorey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\