YOHAN 11

1Ániine aceen kooneool Lasaro aloe bújuusa. Oo acinumi di ésukey yati Betani di kúliinool kugaba, Maruta di Mariyaama. 2Mariyaama o’omu anaaneneenumi túleey úkamunaw wati Akiiyaau aban nayuuyuwomi ñátum walool. 3Kúliinool kugabaak di kuboñoomi kurim, di aaney, “Akiiyaau, ápaalumi áamakau nalolo kásumutak.” 4Bare nan Yensa ajammomi nammi, “Kásumutak koola kootut bee ebujool. Koo kukankaan mambi bukanak kujuk mákalaam mati Atijamit. Mati ecetey yoola bukanak pankujuk mákalaam mati Añiilau ati Atijamit.” 5Yensa namammaŋ Maruta di Mariyaama, di poop áliiniil Lasaro. 6Bare nan Yensa ajammi mati oo nalolo bújuusa, nalaañ akambo kunak kugaba. 7Nan mo’omu múpurutomi, nammi kuriibaool, “Jija’aal bee Yúdea inki.” 8Kuriibaool di kulatumi man kommi, “Raabi, lee iñeme au Kúyahuudak kumaŋeenumi eleebi sílankiinas. Mante au bee elaañ bee bo inki?” 9Yensa nalaañumi, “Mante lee sirig sooni uñen di sigaba soom di funakaf? Kaanjaat ampi alakomi ejaay di bala’ab, letajont mati najujuk mawuŋam mati dúniyaay uye. 10Bare kaanjaat ampi alakomi di fukaf, panajont mati mawuŋam mulee di oo.” 11Nasankenumi man abenento, di aaniimi, “Ápaalumolaal Lasaro námoorimoori, bare panijaw íyilool.” 12Kuriibaak di koonoomi, “Akiiyaau, kaanjaat oo, námoorimoori, panayito?” 13Wan Yensa alakomi eregiiley tíen mati ecetey yoola, bare kuriibaool di kusofumi wan alakomi eregiiley mati Lasaro kámoori ceb naam di ko. 14Ñaa Yensa nábatuliimi tíen, “Lasaro nacecet. 15Mati muyuul, ínje súumansuum mati ínje imaatut bo, mambi jibil jíyinen di ínje. Jija’aal bee bo ban ammi.” 16Tomas, an kuwonkemi Magabaam, nammi kupaalool kuriiba, “Jija’aal síñakon, manteer wulaal poopolaal mbi ucetaal di oo.” 17No’ona nan Yensa áriiŋulomi Betani, natookumi man Lasaro afoki baj kunak kubakiir. 18Betani titooruyo di Yerusalem ríiŋut síkilomeetar sífeegiir. 19Kúyahuudak kameeŋe kujawulojaw bee bati Maruta di Mariyaama bee esaafiil ñikulañ ñati áliiniil Lasaro. 20Nan Maruta ajammi mati Yensa oomu nábileul, najawumi bee kayaño’oolak. Bare Mariyaama nálakoromi di síndeey. 21Maruta nammi Yensa, “Akiiyaau, kaaneenjaat au oomueen taate, moo áliinom Lasaro letaceteneen. 22Bare hani iñeme ínje nimammanj mati Atijamit panaseni wanoosani nulawumi.” 23Yensa naanoomi, “Áliini panalaañ ayito di ecetey.” 24Maruta naanoomi, “Ínje nimammanj mati panalaañ ayito di funakaf fúlamukaaf fati káyitoulak di kacetumi.” 25Yensa naanoomi, “Ínje eenomi ayitenemi bukanak di kacetumi ban asenemi eroŋey. Ampi áyinenammi panaroŋ inki handeneen nacet. 26Ampi aroŋumi ban náyinen di ínje letaceturer. Mante núyinenyinen mo?” 27Maruta naanoomi, “Éey, Akiiyaau. Ínje níyinenyinen mati au Apakenaau Áamakau, Añiilau ati Atijamit, aatumi ebiley bee di dúniyaay.” 28Maruta aregumi mo’omu aban, nalaañumi bee di Mariyaama. Nawonkumi atiool Mariyaama, ban nabuusenoomi, “Aliikitenaau oome ban au nammi di eceeŋey.” 29Ban nan Mariyaama ajammomi ceb, nayitomi galab man ajawumi bee di Yensa. 30No’onu Yensa banokenoorulout di ésukey, bare oo noo tan Maruta atookeenoomi. 31Nan Kúyahuudak kalakomi di Mariyaama di kalimbisak, kabebenool búyegetool, di kujukumi Mariyaama ayitoe ápur bee téeŋey, di kuyitomi poop kuriibenool. Di kusofumi manteer oo ejaw bee di fuyaakaf man tialokubo cebool. 32Nan Mariyaama áriiŋumi ban najukumi Yensa, nalomi di úkamunool, man ammi, “Wáay, Akiiyaau, kaaneenjaat au oomueen taate, áliinom letaceteneen.” 33Nan Yensa ajukumi man Mariyaama alakomi kagamoor, di Kúyahuudak kuceenak kariiboorulomi poop kulakomi di búlok di oo, Yensa mo’omu di mútaañioomi máamak di búyegetool, 34man aceeŋumi, “Boobei jifokool?” Di koonoomi, “Akiiyaau, bil man ujuk.” 35Yensa náruurenumi. 36Kúyahuudak kuceenak di kommi, “Jijiker buu namaŋoomi eeno!” 37Bare bukaaku di kommi, “Ániinaau umu naŋooleŋŋoolen akaan ániinaau ápuumaau man ajuk. Wau kaane aŋoolenut akaan Lasaro takum acet?” 38Yensa inki di táañioomi máamak, najawumi bee di fuyaakaf. Foo facemimi fúlankiin ban di fácilumbeneeni fukooba fáamak. 39Yensa naaniimi, “Jibaken fukooba.” Bare Maruta, an áliinaay ati ájimaau, naanoomi, “Akiiyaau, iñeme tan ammiñaa biiŋab boola bupuput jákaati máamak, mati nan acetumi di jaat babaj kunak kubakiir.” 40Yensa nalaañenoomi, “Mante ireguti room jifiumujaat panjijuk mákalaam mati Atijamit tíen?” 41Di kubakenumi fukoobaaf. Yensa naluenumi fatiya, nammi, “Ampaom, ínje oomu di esali mati nujamanjam. 42Ínje nimammanj mati au nujameanjam nanoosani, bare ínje nemmi mo’omu bee mati bukanak kajummiñaa taate, pánkuyinen mati au úboñulammi.” 43Nan Yensa aregumi aban, nacibulomi, “Lasaro, púrul!” 44Ániinaau aceteenumi nápurulomi, man uñenool di úkamunool báguubeni ñátum jíboocin, buulool búfimenimi di jipeket. Yensa nammi, “Jifelool man jikatenool ajaw!” 45Kúyahuudak kajuupoe kabilumi bujukoor di kuriiboorulomi di Mariyaama, ban di kujukumi wan Yensa akammi wabajomi, di kúyinen di oo. 46Bare bukaaku di kujawumi bee di Kufarisaak tikuregiimi wan Yensa akaaneenumi. 47Kúsimenaak kunifaanak di Kufarisa kuceen di kubajumi fujoj di kati fugamenaf fáamakaf tákon man kumaloor. Di kuceeŋoorumi, “Waa nootaale ekaan? Ániinaau umu malegen oomu di ekaan wajamurerutimi wajuupoe. 48Ukataaloojaat man arulen anoosani pánayinen di oo. Moo Kúroomanak pankubil man kukajen fukobaf fálirooraaf foololaal jaj di bukanolaal.” 49Ákon di bukoo, an koonemi Kayafas, akaaneenumi ásimenaau áamakau di emit ekila, nammi, “Muyuul jílaulut hani waaf wabajomi! 50Mante jílaulut an ákon ecetey yoola bee mati bukanak ékoyume man bukanak búrom kati mofam kucet?” 51Kayafas aregut mo’omu di fúko’ool. Mati oo akaaneenumi Ásimenaau Áamakau ati Atijamit di emit ekila, námanjenaalimi mati Yensa aate ecet bee mati Kúyahuudak búrom. 52Bare pambiacet ecetey yati Yensa lee mati Kúyahuudak ceb. Bare poop pambiacet bee mati kajojen kuñiilak kayiisoorumi kati Atijamit. 53Kápurum di funak fukila kurungaak kati Kúyahuudak di kulakomi kamaloor bee eñesey buruŋab mampi kubujoomi eeno. 54Mati mo’omu, Yensa ajawut kajaaburuŋ man bukanak kujukool banoobani di mofam mati Yúdea. Bare najawumi bee di ésukey yati Efuraim, yalofumi di baŋaanab, boo nalakomi oo di kuriibaool. 55Nanan nan karuukenak kati káaningak kati Ewuujey yati Njalayiri yati Kúyahuudak níriiŋumi pef, bukan kajuupoe di kúpurulomi di sísukas sati fatiya bee ejaay bee Yerusalem mati katilulak kooliil bala’a funakaf fati ko. 56Di kulakomi eñesey Yensa, nan kulakomi dóo di fukobaf, di kuceeŋoorumi, “Buu jisofe eeno? Mante letamaat di káaningak room?” 57Bare Kúsimenaak kunifaanak di Kufarisaak kuceenak kuseneensen buruŋ mati ampi ajukumi ban Yensa ammi, oo aate kamanjeniil, mambi kuŋoolen kusofool wab.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\