YOHAN 4

1Yensa namanjumi mati Kufarisaak kuceenak kujameenjam mati Yensa nafaŋe abaj kuriibaak di poop man átiiguleniil wuuj kati Yaaya 2(handeneen Yensa oo di fúko’ool átiigulenutiil, bare kuriibaool ceb kukaanemomi), 3nápurumi kapanak kati Yúdea man alaañumi bee kapanak kati Galili. 4Oo naateene éjawum di kapanak kati Samaria. 5Najawulomi bee di ésuk yáamak yammi Samaria yan koonemi Sukar, yalofumi di kalaakak kan Yankuba aseneenumi añoolool Esufa. 6Ekoloŋey yan koonemi Ekoloŋey yati Yankuba yammi to. Ñaa Yensa bagaalerab bati di ejaay yoola yati kajaaburuŋak, nawuujumi alako apano di ekoloŋey. No’onu nanan nati kajuum balaraay. 7Di bajumi aseek ati Samaria abile bee kamoj. Yensa naanoomi, “Bonket, wulom iraan.” 8No’onu nalakomi cebool mati kuriibaool man kuje’e bee di ésukey bee enoom muria. 9Aseekau Asamaria naanoomi, “Au Áyahuud, ban ínje aseek Asamaria. Buu paŋŋoolen kaan, nulawom mumel bee baraan?” Mati Kúyahuud di Kusamaria kujamoorut. 10Yensa nalaañenoomi, “Umanjujaat wan Atijamit awulemi, ban ai ammi di elawie wulool man araan, au panulaweenool, ban panaseneeni mumelam masenemi eroŋey.” 11Aseekau naanoomi, “Arungaau, au ubajut kasaaga kampi úmojum mumelam, ban ekoloŋey ésankisanki máamak. Bei nubaje mumelam masenemi eroŋey? 12Mante au ufaŋe kákalaa afannaaniŋolaal Yankuba ásenolimi ekoloŋey? Ban oo di kuñoolool ninsi kuraaneen di yo, di poop sínukuruŋas soola, lee mo?” 13Yensa nalaañenoomi, “Anoosani ampi araanumi mumelam ume baraan pambusofool inki. 14Bare ampi araanumi mumelam man ínje eetumi bee esenooley, baraan leebusofurerool inki. Mumelam man ínje eetumi bee esenooley, pammubil mukaan di oo nan ébula yáyonderiitumi yasenemi eroŋey yati bándoorey. 15Aseekau naanoomi, “Arungaau, bonket usenom mumelam mukila! Baraan leebusofurerom inki, ban letibiluder bee di ekoloŋey uye bee kamoj inki.” 16Yensa naanoomi, “Jaw, úwonkul atai, man jibil bee taate.” 17Aseekau nalaañenoomi, “Ínje ibajut ata’aay.” Yensa naanoomi, “Nukonkooŋ nan ommi, ‘Ínje ibajut ata’aay”, 18mati au nubajeembaj kuta’aay futok noo, ban an ubajumiñaa iñeme oo akaanut atai. Wan uregammiñaa moo malegenam.” 19Aseekau naanoomi, “Arungaau, tíenantien au aboña. 20Kúfannaaniŋoli Kusamariaak di fúlankiinaf ufe kumiiceelaetumi Atijamit, bare muyuul joone Yerusalem boo eenomi ésukey bukanak koote kamiiceelaet Atijamit.” 21Yensa naanoomi, “Aseekau, fiumom, nanan pániriiŋul lee di fúlankiinaf ufe mba lee di Yerusalem muyuul joote kákuntaajen man jimiiceelaet. 22Muyuul Kusamariaak malegen jimanjut an jimiiceelaetumi, bare wúli Kúyahuudak numammanj an umiiceelaetumi, mati epakey ejawulo kápurumul di Kúyahuudak. 23Bare nanan pániriiŋul ban súm nírindiiŋ taate, nan kumiiceelaetak kulegenoak pankumiiceelaet Ampaau ñátum di kánkumak kati Búyegetab Bátienaab riiboor di nan man aanomi eeno. Bukanak buke kan Ampaau ammi di eñesey man kumiiceelaetool di buruŋab balegenab, buruŋab bukila ban amaŋumi. 24Atijamit Búyegetab Bátienaab, ban kampi kamiiceelaetoomi koote kamiiceelaetumi ñátum di kánkumak kati Búyegetab Bátienaab riiboor di nan man aanomi eeno.” 25Aseekau naanoomi, “Ínje nimammanj mati Mesia panabil (an kuwonkemi Apakenaau Áamakau), nampi abilumi, pánayiisenoli wanoosani.” 26Yensa nalaañenumi, “Ínje, asankeneiñaa oo.” 27Koo di ebaney kasankenak ceb, kuriibaool di kulaañumi bee tan kukateenumi Yensa, di wáaloiimi máamak di etookool nasanken di aseek. Bare bajut hani ákon di bukoo aceeŋool waa namaŋe mba wau kaane noom di kasanken di oo. 28Aseekau nakatutomi kárumbaool, ban nalaañumi bee di ésukey yáamakey, tiaregumi bukanak, 29“Jibil, jijuk ániine aregammi wanoosani wan ínje ikaaneenumi búrom. Mante di kaan o’omu eenomi Apakenaau Áamakau?” 30Bukanak di kúpurumi di ésukey yáamakey man kufatoulomi bee di Yensa. 31Kuriibaool di kulawumi Yensa, di aaney, “Raabi, bonket man uri.” 32Bare naaniimi, “Nibabaj muria bee furi man jimanjutumi.” 33Kuriibaool di kuceeŋoorumi, “Ai ájeetumulool furi?” 34Yensa naaniimi, “Muriaam múmboom moo eenomi ekaaney wan áboñulammi amaŋumi, moo eenomi kafabel burokab ban asenammi man ikaan. 35Lee muyuul joonesoon, ‘Rinorino kuleeŋ kubakiir man ejaley ériiŋ’? Bare ínje eem di ereguul tíen, jitebo lóog man jijiker banoobani di ulaakaw! Woo útienoorumi muriaam maalam mati ejaley érindiiŋ. 36Ampi ajalumi ayabemi bacaam ban najojenoor muria bee mati eroŋey yati bándoorey, mambi aluka di ajala kumaayoor tákon. 37Mati wan kúregak uke kuregumi ukankaan malegen, ‘Aamu eluk aamu ejal.’ 38Ínje niboñuuboñ bee ejal di kalaak kan jirokutumi, kan bukaaku kurokumi, ban panjijal.” 39Kusamaria kajuupoe kápurumul di ésukey yáamakey ekila di kúyinenumi di Yensa mati wan aseekau áyiisenumi man ammi, “Oo aregammi wanoosani wan ikaaneenumi.” 40Nan Kusamariaak kukila di kubilumi bee di oo, di kulawoomi máamak alako di bukoo, ñaa Yensa nalakobomi kunak kugaba. 41Bukan kafaŋe man kujuupoe di kúyinenumi mati wan Yensa di fúko’ool aregumi. 42Di kommi aseekau, “Wúli núyinenyinen iñeme, kaanut wan úregolimi ceb, bare mati wúli di kúko’oli nujamoorojamooro, ban numammanj mati malegen oo eenomi Apakenaau ati dúniyaay.” 43Nan bajumi kunak kugaba nalaañumi bee Galili. 44Mati Yensa di fúko’ool náyiisenooyiisen mati bajut aboña ampi álebieni di mofam moola fúkoumo. 45Nan abilumi bee Galili, bukanak kati bo di kuwalenoomi jak, mati man kujukumi wanoosani wan akaaneenumi di káaningak boo di Yerusalem, mati koo poop kumaateemmaat ko. 46Nalaañulomi inki bee Kana yati Galili, ban áruŋuleenumi mumelam mulaañumi wayin. Di bajeenumi Kapaanaum, ániine aceen aroka ati áyi añoolool ániinaau áju’uteene. 47Nan ániinaau ajammi mati Yensa nápuruloeempur di kapanak kati Yúdea bee kati Galili, najawumi man alawoomi man abil man asonten añoolool, mati oo oomu bee ecet. 48Moo kaane Yensa naanoomi, “Léejiyinen di ínje leejaat jijujuk wajamurerutimi di mukaanaam máamakam máriiŋumi síwoonoor!” 49Arokaau ati áyi naanoomi, “Arungaau, bonket ubil iñeme bala’a añoolom acet.” 50Yensa naanoomi, “Laañ bóot. Añooli panaroŋ!” Ániinaau náyinenumi furimaf fan Yensa aregoomi ban nakatumi bálamuk man ajawumi bóot. 51Nan alakomi elaañey bóot, oo di kúkamboorumi di kurokaool kuceen, di koonoomi añoolool nákoyunkoyum! 52Naceeŋiimi nei añiilau atooŋumi kákoyum, di kulaañenoomi, “Fuken di nanan nati erig yákon di tutularaay no’onu káboliak kati eniiley kukatenoomi too waas!” 53Ampaool namanjumi di nanan no’onu nan Yensa aaneenoomi, “Añooli panaroŋ.” Oo di fiilool búromiil di kúyinenumi di Yensa. 54Wajamurerutimi uwe woo eenomi ugabuntenaw wan Yensa akammi Galili nan ápuruloeenumi di Yúdea aban.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\