YUD 1

1Ínje Yud, amiiceela ati Yensa Apakenaau Áamakau di kaan atia ati Yankuba, emmi di eciik letaraay uye. Eciikiciik bee di bukanak kan Atijamit awonkumi man kuroŋ di kamaŋak kati Atijamit Ampaau di kapooyak kati Yensa Apakenaau Áamakau. 2Emitey ekaan Atijamit asen káboteniak, di kásuumaay, di kamaŋak koola yaj bee di muyuul. 3Kúpaalumom, ncaa ínje oomu bo níraagaleul máamak di eciikuuley mati epakey yákoney yan wulaal búrom ubajaami. Bare iñeme nijujuk mati ínje neete éciikuluul man ibuntooruul jifaŋ man jijuume líŋ di káyinenak uke kan Atijamit asenumi bukanak koola. 4Ínje oomu di eciikuuley mati kuceen kañoosumi Atijamit kaliikitenemi kaliikitenak kakaanutumi malegenam, koo kubuuyulomi kúnokenul man kulako titoorolaal bamanjut. Bukanak ko’oku kan Atijamit aregeenumi di furimaf fálirooraaf foola mati panatekiil. Koo kúruŋulumi kaliikitenak kati kuriibaak mati kamaŋak kati Atijamit manteer mbi kubaj buruŋ bati ekaan kayenet. Ban di kulatumi Yensa Apakenaau Áamakau, an eenomi Arungaolaal Ákonau di poop Akiiyaolaal Ákonau. 5Iñeme nimammaŋ bee kawoolenuul, handeneen muyuul man íyiisenuumiñaa, oo apakenumi bukanak kati Isirael di mofam mati Misira, di múlamukaam nakajenumi káyinenutumi man kucet. 6Simaleekaas silatumi esof fujuumaf fooliso, bare di sibetenumi tanat talegen tooliso. Soo di sikokimi man sinenimi tentemenaay ñátum di ñiwujañ ñati bándoorey, ban Atijamit aatumi enenuso bee nampi funakaf fukila fáamakaf fati bagamab. 7Jiwoolo nan man Sodom di Gomora, di sísuk saasu sálingoorumi, bukanak kati bo kakaanemi fúraar di kúniinaak kayabooremi di poop kuseekak kayabooremi. Ban sísuk sikila soo sireemenimi sikajeni di sambunas man kaan káyiisen kati kagamenak kati sambunas sáceteriitumi. 8Moo mákonam, bukanak buke poop kubajebaj sáaut síbuto kasikumi siniiliil. Ban di kulat kujuumak búrom ban di kujel wan Atijamit akammi úliroor. 9Bare hani maleekaay enifaaney Mikael kuñoosoorumi di Seetaanaay, mati ai aate eŋar biiŋab bati Muusa. Bare Mikael wan aregumi búrom woo eenomi, “Emitey ekaan Akiiyaau anagi!” 10Bare bukanak buke kujelumi wanoosani wan kúlaulutumi. Koonokoono nan sínukuruŋ sabajutumi úyeget, wafintenemi úyegetiil ceb woo kukaanemi bawoonoorut di úyegetiil, waafaw wo’owu ukajeniimi. 11Búyiikab bulako di kukila! Kuriibenriiben buruŋab ban Kain aŋarumi. Bukoo di kúkoiil kukatenoorokatenooro man kukaan wanoosani mati sígodi, nan man Balaam akammi eeno. Síñunduiil soote ere to nan Kore, mati kayiten káguuloorak. 12Bukanak buke úyegetiil ulaenlaen, bakaanerab booliil bapuñeniaab ban di kumaŋ wanoosani bee di kúkoiil ceb di woo kusikomi furiaf fan ukaanaami tákon. Koonokoono nan kúmigen kan járusey efaremi baabaaba, bare léekuŋarul mumel. Koonokoono nan úbaar wáwoleriit di nanan nooliwo ban di úrupi. 13Koonokoono nan lonkos yati fal fáamak yaam di enagey púum kapuñak kooliil nan kaguf kayitoe. Koonokoono nan soot saje’emi baabaaba, Atijamit najoonenjoonen tanat tan sootumi kalako bee bándoorey di busun básankie bárimene túk. 14Ncaa Enok eenomi úwoloorumaw futokaf di ugabuntenaw nan Adama ápurutomi, no’ona náregaalimi bee mati buku. Nammi, “Jíyenten Akiiyaau najawulojaw di simaleekaool sálirooraas síwiliwilaas, 15man agamen bukanak búrom kati dúniyaay. Panatek bukan kamanjutumi Atijamit mati bakaaneriil bújakaataab banoosani, di furim fasikoe fanoosani kusankenumi mati oo man kujuumoor di Atijamit! 16Bukanak buke kákuumooremi, kátaañimi, kariiben kawoonoorak kásuumiimi, katebenooroemi ban di kusanken kubeberen bukanak man kubaj waaf di bukoo. 17Kúpaalumom, joote kawoolo wan kúriiŋenaak kati Akiiyaolaal Yensa Apakenaau Áamakau kúregaaliuumi. 18Koonuul, “Di kunakak kúlamukaak pambaj kúhaarulaak, kaatumi kariibenak wásummi di bukoo.” 19Iñeme buke kooku bo kakaaneruul man jikatooruul bálamuk. Koo kawoonoorak kooliil wati dúniyaay ceb, ban Búyegetab Bátienaab bulee di kukila. 20Bare muyuul kúpaalumom, joote karulen karambenoor man jijuum líŋ di káyinenak kooluul kafaŋumi man kúliroore. Jirulen man jilaw nan man kánkumak kati Búyegetab Bátienaab bati Atijamit kurungenuumi eeno. 21Muyuul joote karulen di eroŋey di emanjey mati Atijamit namaŋuumaŋ, nan man jilakomi ekob eroŋey yati bándoorey yan Akiiyaolaal Yensa Apakenaau Áamakau asenuumi kápurumul di kabonketak koola. 22Jibeben kabajumi úyeget ugaba di káyinenak kooliil, 23jipaken bukaaku ñátum di káyalenuliil di sambunas sati kagamenak. Babaj bukaaku koo joote káyiisen kabonket, bare jíkaanum bújakaati’iil banoosani takum jimaŋ man busikenuul! 24Bee di akila aŋoolenumi apaken di eloey yati majakut, ban napooyuul takumbi jibaj kabet di bújonlenab bati mawuŋam moola di kamaayoor káamak. 25Mawuŋam búrom bee di Atijamit, an eenomi Atijamit Ákonau Apakenaolaal, kápurumul di Yensa Apakenaau Áamakau Akiiyaolaal. Mawuŋam, kákalaak, kánkumak, di kujuumak búrom akila emmi, kabiñoo di fúcitumaf bee iñeme, bee mo di fúbanumaf. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\