LUUK 1

1Anifaanau áamakau Teofil, nusaafisaaf máamak. Bukan kajuupoe kuliliik eciik wan kuŋoolenumi búrom mati wan Atijamit akammi titoorolaal. 2Bukanak kukila koo kuciikumi wan ujammi kápurumul kakammi kúyiisena mati uru biñoo di fúcitumaf ban kúriiŋena kati furimaf fati Atijamit. 3Ínje niwoonoorumi poop, anifaanau áamakau, mati níningulooninguloor mukaanaam umu biñoo di fúcitumaf. Moo kaane, cenceeŋ man iciikuto furimaf ufe di kapan kuceen bee di au nan man mukaanaam mujawoorumi eeno. 4Ínje nikankaan mo’omu mambi umanj malegenam tíen mati wanoosani wan ujammi. 5Noo di kunakak kati Herod alakoeenumi áyiau ati Yúdea, bajeembaj ásimena aceen ati Atijamit, an koonemi Jakaria, oo ati di kayooŋak kati kúsimenaak kati Atijamit kati fiilaf fati afannaaniŋiil, Abia. Aseekool kareesool Elisabet, oo ati úwoloorumaw wati Aaruna, ásimenaau áamakau ati Atijamit ati noo, nápurulo. 6Koo búrom bukan kajoone di bújonlenab bati Atijamit, ban di kulako kákaanum kájaatikenak di sílingaas sati Akiiyaau búrom. 7Bare kubajut añiil, mati Elisabet amanjut fufaan, ban oo di Jakaria búrom kufanlenfanlen kuban. 8Funak fákon Jakaria alakomi di bújonlenab bati Atijamit, di ekaan burokool bati ásimena ati Atijamit di mati funoomaf fati kayooŋak kati fiilaf foola fúriiŋe. 9Wariiboorumi di mukaanaam mati kúsimenaak kati Atijamit kati noo, kumukenoomuken ñátum di baluk, ban di kukaanool man ajaw anoken di fukobaf fáñiiaaf fati Akiiyaau, man akooren búsiifet bati bubaliin dó. 10Nan alakomi kakooren búsiifetab bati bubaliinab, jameeŋ yati kukoba bukaaku búrom di elakomi téeŋey man elawumi. 11Di bajumi maleeka yati Akiiyaau yarajulomi nan Jakaria ajummi di kapanak kúridak kati di jirembaj, tan búsiifetab bati bubaliinab bukooreneimi. 12Nan Jakaria ajukuyomi, nawonlomi ban nákoli. 13Bare maleekaay di yoonoomi, “Jakaria, takum úkoli! Mati Atijamit nayayab kúlawak kooli, di poop aseeki Elisabet pánabajuli añiil ániine, an oote ekaan kareesool Yaaya. 14Panubaj kásuumaak káamak manteer pak, ban bukanak pánsuumiil máamak mati ewoliey yoola, 15mati panakaan an áamak di bújonlenab bati Akiiyaau. Oo aatut eraan bunuk bajoobe di baale, hani bunkaay poop ban Búyegetab Bátienaab pambookool, hani biñoo oo di faraf fati iñaayool mbi kiti awoli. 16pánalaañenul bukan kajuupoe kati Isirael bee di buruŋab bati Akiiyaau Atijamit ooliil. 17Panayab fácul Akiiyaau ñátum di kánkumak kákonak di Búyegetab Bátienaab bákonab ban aboñaau Eliya abajumi. Pánalaañenul sísigiras sati kumpaak bee di kuñiilak kooliil man kujamoor inki, di poop pánalaañenul kañoosemi Atijamit, akaaniil nan man kajoonaak kuwoonooremi eeno. Di mo’omu poop panajonjoor bukan kaate bee kamiiceelaet Akiiyaau.” 18Jakaria nammi maleekaay, “Buu neetumi ekaaney man imanj mo’omu malegen? Mati ínje di aseekom búrom nufanlenfanlen.” 19Maleekaay di yoonoomi, “Ínje Jibiriin, ajuumemi di bújonlenab bati Atijamit bee kamiiceelaetool. Náboñulamboñ man isankeni di poop níriiŋeni furimaf fajakaaf ufe. 20Panukaan búnuŋa bee nampi funakaf fati kurimom fúlirumi, mati au úyinenut kurimom. Ban funakaf fúriiŋujaat kurimom súm pankukaan malegen.” 21No’ona bukanak di kulakomi ekobey Jakaria man ápur bee téeŋey, di kawoonoor káamak wau kaane napiyo mo’omu di fukobaf fáñiiaaf fati Atijamit. 22Nan ápurulomi, aŋoolenut asanken di bukoo, ban di kumanjumi mati najukeenjuk waaf nan sáaut dóo di fukobaf fáñiiaaf fati Atijamit. Nataatumi káyiisenumiil ñátum uñenool di fúkaaf foola, ban narulenumi di kásankenaataak. 23Nan funoomaf foola fati burokab fubanumi dóo di fukobaf fáamakaf, nalaañumi bóot. 24Nan mo’omu múpurutomi, aseekool Elisabet nabilumi aŋar búrooko, wáriiŋe kuleeŋ futok nayofomi, ban nalako kawoonoor di síndeey yoola, man aanooromi, 25“Akiiyaau akaane mo’omu búrom bee di ínje. Di kunakak uke náyiisenanyiisen kabonketak koola, manteer bukanak takum kupuñenom.” 26Nan Elisabet abajumi búrooko bati kuleeŋ futok di fákon, Atijamit naboñulomi maleekaay Jibiriin bee Nasaret yati Galili. 27Ebabaj kurim bee di ámajiraau, an koonemi Mariyaama, amanjutumi ániine, an kujuumenoom mambi ayabo an koonemi Esufa, oo ati di úwoloorumaw wati áyiau Dauda. 28Maleekaay Jibiriin di erajulomi Mariyaama man yoonoomi, “Isaafi, súumi au an Atijamit álebienumi máamak, Akiiyaau oomu di au!” 29Bare Mariyaama di gaalenoomi máamak mati kurimak kan maleekaay éjeetumulomi. Di kaanoomi kawoonoor mati waa kasaafak uke kurege. 30Maleekaay di yoonoomi, “Mariyaama, takum úkoli, mati au eenomi an Atijamit álebienumi máamak. 31Yénten man iregi tíen! Panooken búrooko ban panuroŋ añiil ániine, an oote ekaan kareesool Yensa. 32Panakaan an áamak ban Atijamit panakaan kareesool Añiilau ati Atijamit Afaŋumi Katebo. Akiiyaau Atijamit panakaanool áyi, nan man akaaneenumi afannaaniŋool áyiau Dauda, 33ban panarung úwoloorumaw wati Yankuba bee bándoorey, di poop jáyiaj joola leejiban!” 34Mariyaama naceeŋumi maleekaay, “Jé! Mo’omu buu paŋŋoolen kaan di ínje, bamanjut ániine?” 35Maleekaay di elaañenoomi man yoonoomi, “Búyegetab Bátienaab pambulako di au, ban kánkumak kati Akiiyaau Afaŋumi Katebo pánkuyini nan bíinaat di au. Mati mo’omu, añiilau álirooraau aatumi ewoliey pankuwonkool, Añiilau ati Atijamit. 36Asupaapi Elisabet, oo poop oomu di búrooko bati añiil ániine, hani moo bafanlenerab. Oo ansi kooneenumi amanjut fufaan, bare iñeme oomu di búrooko bati kuleeŋ futok di fákon! 37Mati bajut wan Atijamit ayetut akaan.” 38Mariyaama nammi, “Ínje amiiceelau ati Akiiyaau, mbi kaan di ínje, nan man furimi furegumi eeno.” Maleekaay di ekatumi bálamuk. 39Nan piyoutumi mo’omu, Mariyaama najawumi di buliim kajaaburuŋ bee di ésuk yati Yúdea ban meeŋumi kuremboor. 40Nan áriiŋubomi nanokenumi di eluupey yati Jakaria, man asaafumi Elisabet. 41Nan Elisabet ajammi kasaafak kati Mariyaama, añiilau ammi di farool nagoroorumi. Elisabet nameeŋenimi di Búyegetab Bátienaab 42man acibulomi, “Hé! Mariyaama, Atijamit nasenisen kásuumaayak koola wuuj kuseekak búrom! Ban kásuumaayak kukila kooku di añiilau an ootumi ebajey! 43Kama buu nire’e ibaj karuuken kaanoe mo’omu, man iñaayaau ati Akiiyaom abil ejukom? 44Ínje yaŋ di ejamey kasaafi ceb, añiilau ammi di farom nagoroorumi di kásuumaay káamak. 45Jakijak mati áyinenumi wan Akiiyaau aregimi panukaan malegen!” 46Mariyaama nalaañenoomi, “Hé! Akiiyaau, yuutom élebienilebien mati mákalaam mooli, 47ban búyegetom boobu di kamaayoor di Atijamit Apakenaom, 48mati di búyegetool ájimoorutom, ájimoorutom amiiceelaool awalenooromi. Káŋarum iñeme úwoloorum bee di úwoloorum pankoonom jakijak, 49mati oo Atijamit ati Kánkum, nakankaan waaf wáamak bee di ínje, ban malegen kareesool Álirooraau Ákonau. 50Náyiiseneyiisen kabonketak koola bee di kálebienoomi káŋarum úwoloorum bee di úwoloorum. 51Nakankaan mukaanaay mabaje kánkum káamak ñátum uñenool, man afasikenumi ká’aamakalenooremi. 52Nawalenumi kúyi kati kánkum di sijunkutiil sati jáyiaj jooliil, bare kawalenomi natebeniimi bee fatiya. 53Kabajutumi naseniil waaf wajake, bare kabajumi nacesooriil man kujaw uñen útiikaar. 54Narambenramben wulaal, bukanak kati Isirael koo kurokaool, ájimoorut di káyiisen kabonketak koola, 55nan man áligeenumi mo’omu di afannaaniŋolaal, Iburehima di úwoloorumaw woola búrom bee bándoorey.” 56Mariyaama nalakomi bati Elisabet wáriiŋe kuleeŋ kúfeegiir mbi kiti alaañ bóot. 57Nan funakaf fati Elisabet eroŋey yoola fúriiŋumi, naroŋumi jiñiil jíniine. 58Kulaoorool di kukiloorool di kujammi mati Akiiyaau náyiiseneenooyiisen kabonket káamak, di kulakomi kamaayoorak di oo. 59Nan funakaf futokey di fúfeegintenaf fúriiŋumi di kubilumi bee etampool, noo kumaŋeemmaŋ bee ekaanool kareesak kati ampaool Jakaria. 60Bare iñaayool nammi, “A’a, lee mo! Kareesool pankuwonkool Yaaya!” 61Di koonoomi, “Bare bajut an di kukiloori abaje karees kaanoe mo!” 62Di kukammi káyiisen ampaool di eceeŋ, man kumanj kareesak kan amaŋumi ekaan añoolool. 63Jakaria nammi kusenool tampi aciikukomi, ñaa naciikumi, “Kareesool Yaaya.” Ban koo búrom di wáaloiimi máamak. 64Yaŋ too galab Atijamit nakaanoomi man aŋoolen asanken inki, nataatumi kasankenak, di esaley Atijamit. 65Kulaoorool búrom saalas sooliil di sijisumi wáj. Bukanak kammi di kapanak kati Yúdea mofam mameeŋumi kuremboor di kulakomi kasankenak mati mukaanaam ume búrom. 66Anoosani ajammi mo’omu di wáalo’oomi di kuceeŋooromi, “Kama añiilau ume, buu naate kaano?” Mati kañenak kati kánkumak kati Akiiyaau, kulakoeenlako di oo. 67Jakaria, añiilau ampaool, di Búyegetab Bátienaab bookoomi, ñaa náriiŋenumi kamanjenak kati furimaf, di aaney, 68“Kasalak kooku di Akiiyaau Atijamit ati Isirael, mati najawulojaw bee kapakenolaal, wulaal kakammi bukanool. 69Oo naboñulolaaboñ Apakena áamak ati kánkum, kápurumul di fiilaf fati arokaool Dauda, 70nan man áligeenolaami kápurumul di kuboñaool kálirooraak kati noo, 71mati panapakenolaal di kulatoorolaal ban poop di kánkumak kati kalatolaami búrom. 72Nammi pánayiisen kabonketak koola, di poop létajimurer kasofoorool kálirooraak. 73Nababaat bee di afannaaniŋolaal Iburehima 74mati panapakenolaal di uñenaw wati kulatoorolaal, mambi uŋoolenaal umiiceelaetool bákoliut, 75manteer mbi úlirooraal ban nujoonaal kamiiceelaetool di bújonlenab boola di kunakak kati eroŋey yoololaal búrom. 76Au, añoolom, pankuwonki aboña ati Atijamit Afaŋumi Katebo, mati au panuyab fácul Akiiyaau bee kajoonen buruŋool. 77Panureg bukanool mati Atijamit pánapakenumiil di kabonketak kati majakutiil. 78Mati Atijamit oololaal nababaj kabonket káamak ban násunsuum, panakaan an man árajulolaal nan mawuŋ, mawuŋ maanomi nan bala’ab búyitoeuumi wulaal di fatiya 79bee esen mawuŋam kammi di érim di poop kammi di buruŋab bati ecetey, bee erungolaal kútaagulak koololaal di buruŋ bati kásuumaayak.” 80Añiilau Yaaya nabaakumi, nabilumi akaan ápura áliŋe di búyeget balegen. Nan anifaanomi nacinumi di baŋaanab bee nampi funakaf fan Atijamit áyiisenoomi bee di bukanak kati Isirael.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\