LUUK 7

1Nan Yensa abanumi káriiŋenak kurimool búrom bukanak, nalaañumi bee Kapaanaum. 2Arunga ati kutiika Kúrooman nabajumi amiiceel, an moola músuumoomi máamak o’omu náju’utumi manteer amaŋ ecet. 3Nan ajammi mati Yensa, naboñumi Kúyahuud kunifaan kuceen, man kulawool abil asonten amiiceelool. 4Di kúriiŋubomi kulawumi tíen Yensa, di aaney, “Oo áriiŋe ebaj karambenak kiiya. 5Mati namammaŋ búkanoli, ban oo di fúko’ool akammi man fukobaf fáamakaf fóololi futeepi.” 6Yensa di bukoo di kujawumi. Nan alofenumi eluupey, arungaau ati kutiikaak Kúroomanak, naboñumi kupaalool kuceen, man koonool, “Arungaau, takum ugaalen fúkoi, mati ínje íriiŋut man iwaleni síndo’om. 7Moo kaane ínje di fúko’om isofoorout an áriiŋe man íjo’ol bee di bújonleni. Bare uboñ furimi ceb arokaom panakoy. 8Mati ínje di fúko’om oomu di kañenak kati furungaf fati kunifaanom, ban kutiika kuceen kooku di kañenom, eenjaat ákon, ‘Jaw,’ najaw, mba eenjaat aamu, ‘Bil,’ nabil. Ban poop, eenjaat amiiceelom, ‘Kaan uwe,’ nakaan.” 9Nan Yensa ajammi mo’omu di wáalo’oomi, ñaa najonlenumi di jameeŋey yariiboomi man ammi, “Ínje eem di ereguul, ínje ijukurerut hani an di mofam mati Isirael an kafium kákalaae mo’omu!” 10Nan káboñulimi kulaañumi bee di eluupey yoola, di kutookumi amiiceelau man akoye jaj. 11Nan púrutomi mo’omu ceb, Yensa najawumi bee di ésukey yan koonemi Nain. Kuriibaool di jameeŋey yati bukanak yammi di kariibooroolak. 12Nan kulofenumi fúlamutaf fati ésukey, bukanak man kutebe biiŋ bati ániine acete bee ejaw kafok. Acetumi oo aseek ati ájima oo cebool nabajumi. Jameeŋey yati bukanak yariiboorumi di aseekau épurumulopurum ésukey yáamakey. 13Nan Akiiyaau Yensa ajukoomi, di bóteniool man aanoomi, “Takum ulok.” 14Najawumi agor elaakey yati biiŋab, ñaa kújeetumaak kati biiŋab di kujummi. Yensa nammi, “Ápuraau, neeni, yito!” 15Ápuraau acetumi nayitomi nataatumi kasankenak! Yensa nalaañenoomi bee di iñaayool. 16Kamaatumi búrom di kúkoli. Di kulakomi esaley Atijamit máamak, di kommi, “Aboña áamak nápurulopur di wulaal!” Di poop kommi, “Atijamit najawulojaw bee kapaken bukanool.” 17Mukaanaam ume mati Yensa di muyiisoorumi di mofam búrom mati Yúdea manteer mútip élingaay. 18Kuriibaak kati Yaaya di kuregumi Yaaya bee mati wan Yensa ammi di ekaaney búrom. Yaaya náwonkuumi kugaba di kuriibaool, 19ban naboñiimi bee di Akiiyaau Yensa man kuceeŋool, “Mante au an wúli umanjumi aatumi bee ebiley, mba mante ujegoor aceen?” 20Nan kúriiŋumi tan Yensa ammi, man koonoomi, “Yaaya Átiigulenaau áboñuloli man uceeŋi, ‘Mante au an wúli umanjumi aatumi bee ebiley, mba mante ujegoor aceen?’” 21No’onu, Yensa nalakomi kasontenak bukan kajuupoe káju’utumi mba kabajumi jariey mba napakenumi kan úgun usofumi. Nakammi kápuumumi man kuŋoolen kujuk. 22Nalaañenumi kuriibaak kati Yohan, “Jilaañ jireg Yaaya, wan jijukumi di wan jijammi. Kápuumumi di kujuk inki, kabakomi di kuyito kujaw, kan kafaañak kusofenumi di kutiluli, kájameriitumi di kujam, kacetumi di kuyito inki, ban furimaf fajakaaf fúriiŋeniriiŋen bee di kabajutumi. 23Ampi alatutumi kafiumomak, namanj jakoojak.” 24Nan kúriiŋenaak kati Yaaya kulaañumi, Yensa nasankenumi bee di jameeŋey mati Yaaya, “Waa kaane di jijaw bee di baŋaanab bee ejuk? Mante jijajaw bee ejuk mujit músaanuma man járusey enage? 25Waa jije’e bee ejukubo? Mante jijajaw bee ejuk an akaroorumi wañ wajake? Bukanak kakarooremi mo’omu koo kucinemi di eluupey yati kúyi! 26Ñaa waa jije’e bee ejuk bo? Mante aboña? Éey, ínje eem di ereguul, an ujukumi ufaŋe katebo aboña ati Atijamit. 27Mati Yaaya, ciikiciik mati oo, ‘Jíyenten, ínje oomu níboñeul aboñaom man ayab fáculi, an aate bee kajoonen buruŋi.’ 28Ínje eem di ereguul, bajut afaŋe kákalaa Yaaya di bukanak karoŋeenumi búrom di dúniyaay. Ban súm afaŋumi man asofutimi di waaf di jáyiaj jati Atijamit, oo afaŋe kákalaa Yaaya!” 29(Bukanak búrom, bukoo di hani kulagaak basaafab kajoonutak, nan kulakomi ejamey kurimak kati Yensa, kúlaulaul mati buruŋab bati Atijamit bukankaan malegen, mati bukoo Yaaya nátiiguleneeniitiigulen. 30Bare Kufarisaak di kumanjaak káamakak kati sílingaas di kulatumi wan Atijamit amaŋumi bee di kúkoiil, di kulateenumi man Yaaya átiiguleniil.) 31Yensa naceeŋumi, “Di waa paniliikoorumi bukanak kati iñeme, ban buu koonoe? 32Kukankaan nan kuñiil kammi di kaminnoor di kunoomenak, di kuwonkoor di kupaaliil man kooniil, ‘Wúli nuleleew, ban jiboomut, nuyabumi kasiilena, ban jíruurenut.’ 33Mati Yaaya Átiigulenaau najawulojaw nakaanekaan balatab ban áraaneriit muraanaay malaañoore, muyuul joone, ‘Bágun bookool.’ 34Añiilau ati anau najawulojaw, narieri, naraaneraan, di joone, ‘Ániinaau akila áfeketa, ákalia, di poop apaala ati kulaga basaaf di kasofutimi di waaf!’ 35Bare malinlaam mati Atijamit múyiiseneiyiisen kankaan malegen kápurumi di mukaanaam mati káyinenumomi.” 36Ákon di Kufarisaak nabemmi Yensa, najawumi bee síndo’ool, man kulako furiaf. 37Bajeembaj aseek aceen di ésuk ekila, an kareesool kukañoe di kúniine. Nan ajammi mati Yensa oomu bo furiaf di síndeey yati Afarisaau, nájeetumulomi jiraafa jati mumelam maputemi súum. 38Najummi di bálamukab bati úkamunool, man aam di búruuden, mukulool di musot di úkamunool, ban nayuuyuwomi ñátum walool. Nacuufuwomi náyuenumi mumelam maputemi súum di wo. 39Nan Afarisaau abemeenoomi ajukumi mo’omu, naanooromi, “Kaanjaat ániinaau ume aboña ati Atijamit, panamanjeen aseekau o’omu ai ban an aano buu agoreooñaa. Panamanjeen mati oo akaana majakut!” 40Yensa nalaañenoomi, “Simon, ínje nibabaj wan imaŋe bee eregi.” Simon nalaañenoomi, “Aliikitenaau, sanken.” 41Yensa naanoomi, “Kúniine kugaba kamaage bágodi bati amaagena aceen. Ákon namaagumi sígodi sidenaari sooni siceme futok, aamu sooni bukan kugaba di uñen. 42Bare kuŋoolenut kucaamool, nabonketiimi koo búrom. Ñaa iñeme ai di bukoo panafaŋ man amaŋool?” 43Simon nalaañenoomi, “Nisosof an ati kanewak káamakak panafaŋ man amaŋool.” Yensa naanoomi, “Nukonkooŋ.” 44Ñaa najonlenumi di aseekau aban nammi Simon, “Mante nujujuk aseekau ume? Ninokenumi eluupey yooli, uwulutom mumel man ipos úkamunom. Bare oo nasontenumi úkamunom usuulo ñátum mukulool ban nayuuyuwomi ñátum walool. 45Au ucuufutom man usaafooraal jak, bare biñoo nan ijawulomi akatut ecuufey úkamunom. 46Uwulutom túlu man inaanen fúko’om, bare oo nanaanenumi úkamunom ñátum di mumelam maputemi súum. 47Ínje eem di eregi, kamaŋak káamakak kan áyiisenumi kúyiyiis mati nabonketibonket majakutool majuupoaam. Bare ampi abonketimi mukaanaool majuupout, kamaŋak kan aatumi káyiisenak kujuupout.” 48Yensa nammi aseekau, “Majakuti mubonketibonket.” 49Bukaaku kalakomi furiaf di oo di kutooŋumi karegoor, “Ume ai abonketeñaa hani majakut?” 50Yensa nammi aseekau, “Kafiumak kooli kupakenipaken. Jaw di kásuumaay.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\