MARUK 5

1Yensa di kuriibaool di kútipumi bee kapan kaaku kati falaf, kammi di mofam mati Gerasen. 2Nan Yensa awaloulomi di busaanaab ceb, di kúkamboorubomi di ániine an bágun booke aam di épuruley di fufokaf, 3boo nalakoemi di fufokaf. An áŋooleneriit asofool aŋooben, hani di ñiwuj. 4Mati ñajuupoe úkamunool di uñenool uŋoobeneeneiŋooben ñátum ñiwuj, bare ninsi náraawul ño ban namiinuño di úkamunool. Di poop akila an áŋooleneriit bee ejontool. 5Fuk di balay búrom ninsi nalakomi kayuunoor di kufokak di kuremboorak boo nalako ninsi nakaaw, ban nábukenooro di bakooba. 6Nan aŋandenulomi Yensa lói, nateyulomi kúkamboor ban nákuntaajenumi fáculool man amiiceelaetool. 7Ban nacibulomi man ammi, “Yensa, Añiilau ati Atijamit Afaŋumi Katebo, waa butumi boom di ínje? Nilawilaw di bújolenab bati Atijamit, takum úsuutukenom!” 8Mati Yensa aaneenumi, “Au, bágun! Púr di ániinaau!” 9Ñaa Yensa naceeŋoomi, “Kareesi buu?” Ániinaau nalaañenoomi, “Wajuupoe, mati wúli nujuupojuupo.” 10Nalawumi Yensa máamak takum acesooruwo úpur di mofam mukila. 11Di bajumi kamat kati sikumba salakomi kafoop di kapanak kati furembooraf, 12ban úgunaw búrom di ulawoomi, “Sénoli buruŋ man ujaw unoken di sikumba usa.” 13Nasenuwomi buruŋ man úpur. Úgunaw di úpurumi di ániinaau, ban di unokenumi bee di sikumbaas, ban kamatak kati sikumbaas káriiŋe síwili sigaba búrom di kuteyumi bee di kayuuyak di kuwuuj kulo di falaf, ban kuyoom dó yem. 14Kumataak kati sikumbaas di kuteyumi kujaw bee di ésukey yáamakey di sísukas sati fatiya man kuregumi bukanak mati wabajomi. Bukanak di kúpurulomi kujaw bee ejukey wabajoeenumi. 15Kati sísukas di kúfatouumi bee tan Yensa ammi, di kutookulomi ániinaau an úgunaw Wajuupoe usofeenoomi. Oo balakoe bo bakaanoerab wañaw ban búyegetool man bujuume cek inki, di kúkolimi máamak. 16Kajukeenumi wabajoeenumi di an úgunaw wookumi di sikumbaas di kuregumi bukanak mati mo’omu. 17Ban di kutooŋumi elawey Yensa ápur di mofam mooliil. 18Nan Yensa alaañulomi ájupo di busaanaab, ániinaau an úgunaw usofeenumi nalawoomi manteer mbi akatool man kuriiboor. 19Bare Yensa nalatumi ban naanoomi, “Laañ bóot bee di bukani, tiuregiil wanoosani wan Akiiyaau akammi di au, di poop buu náyiisumi kabonketak koola di au.” 20Ániinaau nápurubomi ajaw bee di Dekapolis sati kapanak kukila ban natooŋumi karegeniil wan Yensa akaaneenoomi búrom. Kajamoomi búrom di wáaloiimi máamak. 21Nan Yensa átipumi alaañ di busaanaab inki bee kapanak kaaku kati falaf fati Galili, boo di kásikak jameeŋ yati bukan di ejojubomi bee mati oo. 22Yairus, oo arunga aceen ati fukobaf fati bo, náriiŋulumi di kásikak ban nan ajukumi Yensa, nalomi kúfima fáculool, 23man alawoomi máamak, di aaney, “Jijaŋaom jooju bee ecet. Bil man uremben uñeni di jo, mambi jibaj éju di eroŋ.” 24Yensa di kujawoorumi di oo. Jameeŋ yati bukan di eriibenoomi di ebaj yafaŋe man eriibenool. 25Di bajumi aseek aceen di jameeŋey abajumi kásumut kati kañooak kátingoeriitumi, kásumutak kukila kooku di oo wáriiŋe simit uñen di sigaba, 26ban nárudeenumi sígodaas soola búrom di kasontenoorak, bare moo manoosani éju’utey yoola ékoyumut jáng bare dihi éfannum. 27Najameenjam wan bukanak kusankeneenumi mati Yensa, nanokenumi di jameeŋey yati bukanak man ájawumumi di bálamukab bati Yensa man agorumi balisab bati kaloaool káamakak. 28Mati naregooromi, “Igorujaat hani balisab bati kaloaool káamakak, panikoy jaj.” 29Yaŋ too galab kañooak koola di kutingomi ban namanjooromi di eniiley yoola mati nakokoy di kásumutak koola. 30Yensa namanjumi di fúko’ool mati kánkumak kúpupur di oo. Nátiiwoorumi galab bee di bukanak man aceeŋumi, “Ai agoreñaa kaloaom?” 31Kuriibaool di koonoomi, “Au nujujuk man jameeŋey yati bukanak yoom di kaŋomeni di kamingeni eeno, bare noone, ‘Ai agoraam?’” 32Bare Yensa najikerumi álireniil bee ejuk ai agoreenoomi. 33Aseekau namanjumi mati oo nararaj, nabilumi ákoli di kaleleben di móro, ban oo di fúko’ool nalomi kúfima di fáculey yati Yensa, man aregoomi malegenam manoosani. 34Yensa naanoomi, “Añoolom, kafiumak kooli kukaane man ukoy. Jaw di kásuumaay. Kásumutak kooli léekulaañurerul bee di au.” 35Nan Yensa alakomi eregooley mo’omu, kuboña kuceen kubile kápurumulomi di síndeey yati arungaau ati fukobaf di kúboñak man kommi, “Añooli nacecet. Wau kaane di joom kagaalen Aliikitenaau man áriiŋ bo?” 36Bare Yensa namoosumi wan kommi ban nammi arungaau ati fukobaf, “Takum jíkoli, jíyinen ceb.” 37Yensa náfirenumi bukanak takum kuriiboorool leejaat Peter, kutiaak kugabaak Yohan di Yankuba. 38Nan kúriiŋulomi di eluupey yati arungaau ati fukobaf, Yensa natookubomi busuuŋut bati bukanak kalakotomi búrom, kuceen di kulakomi kagamoor, kuceen di kulakomi búlok báamak. 39Nan anokenumi síndeneey yati kalimbisak nammi bukanak, “Wau kaane di joom di busuuŋut di kagamoor? Añiilau acetut bare oo kámoori naam di ko.” 40Di kúluuoomi, ñaa nacesooriimi kúpur búrom bee téeŋey, ban nawonkumi añiilau ampaool di iñaayool di kuriibaool kúfeegiir kalakomi di oo man kunokenumi dán jiñiilaj jommi. 41Yensa násofulool di kañenak aban, naanoomi, “Talita, koum,” yoo eenomi, “Jaŋa, neeni, yito.” 42Yaŋ too galab jijaŋaaj jiyitomi ban jijummi man jitaatumi ejaay (nababaj simit uñen di sigaba), nan mo’omu mubajomi di wáaloiimi máamak. 43Yensa natonkiimi máamak mati takum kumanjen an, ban naaniimi kusen jijaŋaaj waaf ari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\