MATIU 11

1Nan Yensa abaneenumi kájaatiken kúriiŋenaool uñeney di kugabaak, nápurumi tan tikila ban najawumi bee kaliikiten di káriiŋen furimaf fajakaaf di sísukas sáamakas sati Kúyahuud. 2Nan Yaaya Átiigulenaau alakomi dán bukanak kukuleimi, najammi wan Apakenaau Áamakau ammi di ekaaney, naboñumi kuriibaool ban nakaten furimool 3man kuceeŋool, “Mante au eenomi aatumi bee ebiley, mba mante ujegoor aceen?” 4Yensa nalaañeniimi, “Jilaañ tijireg Yaaya wan jijukumi di wan jijammi. 5Kápuummi di kujuk, kabakomi di kuyito kujaw, kan kafaañak kusofumi di kutiluli, kájameriitumi di kujam, kacetumi di kuyito bee di eroŋey inki, ban furimaf fajakaaf fúriiŋeniriiŋen bee di kabajutumi. 6Alatutumi kafiumomak wan ikammi, jakoojak.” 7Nan kuriibaak kati Yaaya kulakomi elaañ bóot, Yensa natooŋumi eregey mati Yaaya bee di jameeŋey: “Waa jisofe bee ejuk nan jijawumi bee di baŋaanab? Mante jije’e bo bee ejuk mujit músaanuma man járusey yommi di enagey?” 8Wau ñaa jije’e bo? Mante jije’e bo bee ejuk an akaroorumi wañ wajake? Bukanak kakarooremi mo’omu koo kucinemi di eluupey yati kúyi! 9Ñaa wau jije’e bo? Mante jije’e bo bee ejuk aboña? Éey, ínje eem di ereguul, oo an jijukumi afaŋe katebo aboña. 10Mati ume oo moola muciikimi, ‘Ínje oomu níboñeul aboñaom man ayab fáculi, aate bee kajoonen buruŋi.’ 11Ínje eem di ereguul malegenam, di bukanak karoŋumi búrom, bajut afaŋe kákalaa Yaaya Átiigulenaau. Bare afaŋumi man asofutimi di waaf di bukanak kalakomi di jáyiaj jati bukinab bajakaab, oo afaŋe kákalaa Yaaya! 12Káŋarum kunakak kati Yaaya Átiigulenaau bee mo iñeme jáyiaj jati bukinab bajakaab jilakolako di bugaal báamak jákaati, ban bukan kákoolenie kuraagaraagal bee ébotul jo. 13Mati bala’a Yaaya atooŋumi káriiŋen kurimak koola, sílingaas sati Muusa di poop síbukaas sati kuboñaak búrom síregaaliregaali mati jáyiaj jábileuumi. 14Jimaŋujaat bee kafium wan kuregumi, Yaaya eenomi Eliya, aate élaañul nan man furimaf fati Atijamit fommi. 15Anoosani abajumi uwos újamuma, najam! 16“Bare di waa paniliikoorumi bukanak kati iñeme? Kukankaan nan kuñiil kammi di kaminnoor di kunoomenak di kuwonkoor di kupaaliil, kooniil: 17‘Wúli nuleleew, ban jiboomut, nuyabumi kasiilena, ban jíruurenut.’ 18Mati Yaaya abilumi nakaanekaan balatab ban áraaneriit wayin, bukanak di koon, ‘Bágun bookool!’. 19Añiilau ati anau najawulojaw narieri, naraaneraan, ñaa di joon, ‘Ániinaau akila oo áfeketa, ákalia, di poop apaala ati kulaga basaaf di kasofutimi di waaf!’ Bare malinlaam mati Atijamit, káyinenumomi búrom kujujuk mati mujonjoon.” 20Di sísukas san Yensa áyiiseneenumi wajamurerutimi wajuupoe wuuj sísuk saasu, bukanak kumaŋut kútiiwoor kukat bálamuk majakutiil. Yensa natooŋumi bee kamandooriil man ammi, 21“Búyiikab bulako di muyuul, kati Korasin! Búyiikab bulako di muyuul, kati Beteseda! Mati kaaneenjaat wajamurerutimi wáyiisenumi di sísukas sooluul woo úyiiseneenimi di Turo di Sidon, bukanak kooliil pankukaanoeen kurookal ban di kunannoor kábump man kúyiisen mati kútiiwootiiwoor kukat bálamuk majakutam! 22Bare ínje eem di ereguul, di funakaf fati kagamenak Atijamit pánayiisen kabonket káamak bee di kati Turo di Sidon wuuj kati sísukas sooluul. 23Muyuul kati Kapaanaum, mante Atijamit panatebenuul bee di bukinab bajakaab? A’a, Atijamit panawalenuul bee di Esuney. Mati kaaneenjaat wajamurerutimi wáyiisenimi di ésukey yooluul woo úyiiseneenimi di Sodom, ésukey ekila pányoomieen hani iñeme. 24Bare ínje eem di ereguul mati di funakaf fati bagamab Atijamit pánayiisen kabonketak koola bee di kati Sodom wuuj muyuul.” 25Yensa nalawumi kúlawak uke, “Ampaom, Akiiyaau au arungumi dúniyaay di bukinab bajakaab! Ínje oomu bo esali mati wan uyofumi kalinlomi di kamanjumi ban woo numanjenumi kamanjutumi. 26Éey, Ampaom, mati mo’omu moo muyeimi. 27Ampaom nasenansen wanoosani. Hani an amanje Añiilau rino Ampaau, ban poop hani an amanje Ampaau rino Añiilau, di kan Añiilau amukenumi man kumanj Ampaool. 28Muyuul búrom kagaalumi di mati burokab booluul di úrookaaw wálebiaaw jitebemi, jibil bee di ínje panisenuul kayoolo. 29Jigalo yookey yúmboom man jíliikenum di ínje. Mati ínje nijilenjilen ban niwalenoorowalenooro di ésigirom, ban poop panjibaj kayoolo di suutas sooluul. 30Mati yookey yúmboom ehiilihiili kagalo, ban búrooko’om buhiilihiili.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\