KAMANJENAK 1

1Kamanjenak kati Yensa Apakenaau Áamakau, kan Atijamit asenoomi man áyiisen kurokaool waatumi kabajoak nan piyout. Yensa nabomboñ maleekaay yoola bee di arokaool Yohan man emanjenuwo. 2Yohan náyiisenyiisen wan ajukumi di furimaf fati Atijamit di poop wan ajammi mati Yensa Apakenaau Áamakau wan akammi di wan aregumi. 3Anoosani aliikenumi kurimak kati kamanjenak uku tebo jakoojak, di poop anoosani áyentenkomi ban nakaan waciikimi jakoojak, mati nanan nírindiiŋ. 4Ínje Yohan niciciik letaraay bee di kujojak futokey di kugabaak kammi di mofam mati Asia. Emitey ekaan majakam di kásuumaay uru di kaan dooluul kápurumul Atijamit Ákonau ati iñeme, ati noo, di aatumi bee ebiley, di poop kápurumul di Úyegetaw Wátienaaw futokey di ugabaaw wammi man ujuume di fáculey yati ejunkutey yoola yati jáyiaj, 5di poop kápurumul di Yensa Apakenaau Áamakau akammi áyiisena afiumaay, amondumi áyitoul di kacetumi, áyi ati kúyiak kati dúniyaay búrom. Namaŋolaamaŋ, ban napakenolaami di kánkumak kati majakutolaal ñátum di fúsimaf foola nan acetumi nan búsimen. 6mati mo’omu nakaanolaami jáyi jati kúsimenaak kamiiceelaetemi di bújonlenab bati Atijamit Ampaool. Moo kaane Emitey ekaan Atijamit awul Yensa Apakenaau Áamakau kálebienak di kánkumak bee bándoorey. Amen. 7Jíyenten, oo oomu nábileul di kurolaak, ban jícil janoosani panjijukool, hani kaheelenoomi. Fiil fanoosani fammi di dúniyaay pánfuciiŋit mati oo. Malegen moo pambajo! Amen. 8Atijamit Akiiyaau naane, “Ínje eenomi Fúcitumaf di Fúwuŋenumaf,” Ákonau ati iñeme, ati noo, di aatumi bee ebiley. Ínje Atijamit ati Kánkum. 9Ínje Yohan, atiuul, an unaamoorumi di Yensa búyiikab, di jáyiaj, di erum fubil di kamuuten. Ínje kusofansof kukulom di fúrinkaf fati Patomos mati man íriiŋenumi furimaf fati Atijamit ban nisankenumi mati Yensa. 10Di funakaf fati kálebienak, Búyegetab Bátienaab bookaam, ban nijammi bálamukom furim facibuloe fan sinaame nan kayel kati kábiil, 11man foone, “Ciik wan ujukumi di búka ban nuboñ bee di kujojak futokey di kugabaak, fati Efes, fati Sumuruna, fati Peregam, fati Tuturo, fati Sadis, fati Filadeefia di fati Laodik.” 12Nítiiwoorumi bee ejukey ammi di kasankenom. Nan ítiiwoorumi nijukumi kújuumenuma kati síwuŋenuma kooni futok di kugaba kati sáni. 13Ban titoorey yati kújuumenumaak kati síwuŋenumaas nijukumi an, an kuyesoor di añiilau ati anau, akaanoe kaloa kabaake ban napiinoor kapandaŋ kati sáni káfimenumi búsusool. 14Fúko’ool di walool di fútienumi lec nan perekaan. Kúcilool kukankaan nan bújeek bati sambun. 15Úkamunool di ukammi ñiliñil nan mulap máyeme nan sambun sikuurene di múreŋenuma, di poop furimool fasuuŋut nan lonkos yáamak. 16Di kañenool kúridak naakenumi soot sooni futok di sigaba, ban esagalaŋ di épurumul di butumool. Buulool di buwuŋenumi pararar nan bala’ab nan bufijijenemi. 17Ínje di ejukooley ceb, nilomi kúfima di úkamunool yeleb nan biiŋ. Bare narembenumi kañenool kúridak títiom man aane, “Takumbi úkoli, ínje eenomi fúcitumaf di fúwuŋenumaf. 18Ínje aroŋaau, niceteencet, bare iñeme nirondoŋ bee bándoorey. Ínje eekumi síkulumaas sati Ecetey di Esuney. 19Ñaa uciik wan ujukumi, wati iñeme di waatumi bee kabajoak. 20Wan sootas sooni futokey di sigabaas san ujukumi di kañenom kúridak, di poop kújuumenumaak kati síwuŋenumaas sooni futokey di sigabaas uwe sifelumi. Sootas sooni futokey di sigabaas soo eenomi simaleekaas sati kujojak kooni futok di kugabaak, ban kújuumenumaak kati síwuŋenumaas sati sáni sooni futok di sigabaas soo eenomi kujojak kooni futokey di kugabaak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\