KAMANJENAK 21

1Nilaañ ijukumi fatiya di tentaam yunkul. Mati fatiyaay di tentaamey sítiyaaras síjinjim meej, di poop falaf fáamakaf. 2Nijukumi ésukey yálirooraay, yoo eenomi Yerusalem yunkuley, di éwaloul bati Atijamit di bukinab bajakaab, yaanomi nan ámajira an kúfimenulo di búkaroor bajake bee bati ataool. 3Nijammi furim facibuloe kápurumul di ejunkutey yati jáyiaj, di aaney, “Jíyenten, fulakaaf fati Atijamit foofu di bukanak. Nacin di bukoo ban koote ekaan bukanak koola, ban Atijamit fúko’ool pánaami di bukoo. 4Pambiayuuy jikuloojikul di kúciliil. Ecetey letebajorer mba kagamoor mba búruuren mba jari. Mati wanoosani wati noo woo uwuwuuj.” 5Alakoeenumi di ejunkutey yati jáyiaj naanumi, “Jíyenten, ínje iñeme niunkulenunkulen wanoowani!” Nalaañumi aan, “Ciik ure, mati kurimak uke kubabaj fúkaw ban kukankaan malegen.” 6Naanammi, “Kankaan ban! Ínje eenomi Fúcitumaf di Fúwuŋenumaf. Bee di kan baraanab busofumi paniwuliil kuraan mumelam mati ébulaay masenemi eroŋey ban bacaam bulee to. 7Ampi aŋoolenumi aate eŋar do’odu búrom. Panikaan Atijamit oola ban oo poop panakaan añoolom. 8Bare kákoofiak, kakaanutumi kufiumaay, di kúlaputaak, di kabujemi, di kúniine’etaak mba kuseeketaak, di kakaanemi fáliimaetaf, di kamiiceelaetemi sínaati, di kulepooraak búrom. Koo búrom bacaamab booliil boo eenomi sambunas sájeekaas sanaamooremi di godoroŋey, ure eenomi ecetey egabunteney.” 9Ñaa maleeka yákon di simaleekaas sooni futokey di sigabaas saakumi sibiinas sooni futokey di sigabaas sameeŋumi di úyiikaw wooni futokey di ugabaaw, di yoonammi, “Bil, pániyiiseni Ámajira Aatumi bee kayabo, aseekau ati Jisahaaj.” 10Búyegetab Bátienaab bookomi man maleekaay éjeetumammi lói bee di fatiyenaay yati fúlankiin fateboe máamak. Ban di éyiisenammi ésukey yáamakey yálirooraay yati Yerusalem di éwaloulomi di bukinab bajakaab bati Atijamit. 11Ésukey ekila man ewuŋene pasasas ñátum di mawuŋam mati Atijamit, ban kájakakenak kooliyo koonokoono nan bakooba bábutoe baanoe nan étuuru di báyeme, kátienak kooliyo nan weer. 12Fukukaf fooliyo faŋoobenimi fúkalaakalaa ban di fubaak. Babaj dó kúlamutak koone uñen di kugaba ban fúlamut fanoosani babaj maleeka yanto di kapooyak. Fúlamutoofulamut baciike ureesaw wati kiilak uñeney di kugabaak kati bukanak kati Isirael. 13Babaj kúlamut kúfeegiir ban bala’ab búrabumemi, bamoyab kúfeegiir, báridab kúfeegiir, ban bala’ab bújonumemi kúfeegiir. 14Fukukaf fati ésukey yáamakey fubabaj kúlakenumaak kooni uñeney di kugabaak, di kukila kuciikiciik ureesaw wati kúriiŋenaak kati Jisahaaj kooni uñen di kugaba. 15Maleekaay yasankenammi yookenyooken egol yati sáni éliikuma bee eliik ésukey yáamakey, kúlamutak di kukukak kooliyo. 16Ésukey yáamakey ekila ufeefaw ubakiiraw, wooliyo urere cererer. Maleekaay ekila eliliik ésukey yáamakey di egoley éliikumaay yooliyo, kabaakak kati kafeefak wáriiŋe síkilomeetar sooni síwili sigaba di siceme sibakiir. Kawuŋak di kabaakak fatiya koo poop mákonam. 17Maleekaay di éliikumumi fukukaf fooliyo, kabaakak fatiya kooliyo símeetar bukan kúfeegiir, riiboor di káliikuma kati an, kan maleekaay eliikumi. 18Fukukaf fúteepumiteepum bakoobaab baanomi nan étuuru di báyeme, ésukey yáamakey fúkouyo ejoonenijoonen ñátum di sáni yalegen, kátienak kooliyo koonokoono nan weer. 19Kúlakenumaak kati kukukak kati ésukey ekila kukarenikaren ñátum di bakooba bapincomi banaamut. Fúlakenumaaf fútiyaaraf faanoe nan étuuru di máyeme wúk, fugabuntenaf faanoe nan mábuloore di majiilaete, fúfeegintenaf faanoe nan mátumpe di mof, fubakindenaf faanoe nan étuuru. 20Futokey faanoe nan máyeme, futokey di fákon faanoe nan máyeme mba máyeme di mátumpe, futokey di fugabuntenaf faanoe nan étuuru di ejiila, futokey di fúfeegintenaf faanoe nan mábuloore di étuuru, futokey di fubakindenaf faanoe nan ejiila, uñeney faanoe nan étuuru di ejiila, uñeney di fákon faanoe nan étuuru di mábuloor, uñeney di fugabuntenaf faanoe nan inkey. 21Kúlamutak uñeney di kugabaak kujoonenijoonen ñátum di bamaal bapincoe. Fúlamutoofulamut fújoonenumijoonenum emaal yákon ébuto, ban buruŋab báamakab bati ésukey yáamakey ñátum sáni yalegen bujoonenimi, boo bukankaan nan weer. 22Bare ijukut dó fukob di ésukey yáamakey, mati fukobaf fáñiiaaf fooliyo foo eenomi Akiiyaolaal Atijamit ati Kánkum di Jisahaaj. 23Ésukey yáamakey eceeŋut bala’ab mba jileeŋ bee kawuŋen di yo, mati mawuŋam mati Atijamit muwuŋenwuŋen di yo, ban Jisahaaj joo eenomi éwuŋenumaay yooliyo. 24Bukanak kati dúniyaay koote ejaw di kálebienak kukila, ban kúyiak kati dúniyaay pánkujeetumul fubajaf fooliil bee dó. 25Kúlamutuyo leekuwambenderi, mati fuk footut kabajo dó 26Bukanak kati dúniyaay pánkujeetumul mákalaam mooliil di fubajaf fooliil di kálebienak kooliil bee di ésukey yáamakey yooliil. 27Bare waaf wasikomi letunokender dó, mba ampi amiiceelaetumi náati di aleepoora, leejaat kan ureesiil uciikimi di búkaay yati eroŋey yati Jisahaaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\