RÓOMA 15

1Wulaal káliŋumi di kafiumak nootaale ebaj kamuuten di káliŋutumi di ubetaw wooliil. Takum oonaale bee ekaan man súumolaal ceb. 2Bare wulaal ootaale ekaan wayeumi alaoorolaal mbi úŋaruloaal wajake, mbi úliŋenaalool di kafiumak. 3Mati hani Apakenaau Áamakau añesut bee kásuumenooro. Nan man ciikimi eeno, “Kajelumi muyuul koo poop ínje kujele.” 4Ban wanoosani waciikimi di furimaf fati Atijamit woo uciikiciik bee kájaatikenolaal, kápurumul di kamuutenak di káliŋenak kati fo, manteer mbi ubajaal fúgolum. 5Emitey ekaan Atijamit asenuul kamuutenak di káliŋenak uke, ban narambenuul man jicinoor di kásuumaay riiboor di mukaanaam mati Apakenaau Áamakau Yensa. 6Ban mambi búromuul jisal Atijamit, Ampaau ati Akiiyaolaal Yensa Apakenaau Áamakau. 7Jisofoor nan man Apakenaau Áamakau asofuumi eeno, mbi bukanak kusal Atijamit. 8Mati ínje eem di ereguul Apakenaau Áamakau nabilumi akaan aroka bee mati Kúyahuudak man áyiisen malegenam mati Atijamit mambi áliren wan Atijamit áligeenumi kufannaaniŋiil. 9Ban najawulojaw manteer mbi aŋoolen akaan hani Kakaanutumi Kúyahuud kusal Atijamit mati kabonketak koola. Nan man ciikimi eeno, “Moo kaane panisali titoorey yati Kakaanutumi Kúyahuud, ban pánicim bee esali.” 10Ban ticeen ciikiciik inki mati, “Wóoy muyuul Kakaanutumi Kúyahuud, jibil man jimaayoor di bukanak kati Atijamit!” 11Ban inki di ciikimi, “Usalaal Akiiyaau, muyuul búrom Kakaanutumi Kúyahuud, muyuul bukanak búrom kati dúniyaay jibil man jisalool” 12Ban Yesaaya nalaañumi areg man aane, “Fufaaraf fati Yese pánfucumbul, oo aate káyitoul man arung Kakaanutumi Kúyahuud, ban di oo kootumi ebajey kágolum.” 13Emitey ekaan Atijamit, asenemi fúgolum, panakaanuul jimaayoor ríiŋ ban nasenuul kásuumaay mati núyinenyinen di oo, man Búyegetab Bátienaab bukaanuul man jibaj fúgolum fafaŋumi man fúliŋe. 14Kutiom, ínje di fúko’om mooluul mútienantien mati muyuul di kúkouul jimemmeeŋ di majakam. Jibabaj fumanjaf búrom, ban di jiŋoolen jíjaatikenoor. 15Bare mati uceenaw woo niciikuuciik di mapeeto man íwoolenuluul, mati Atijamit nasenansen majakam moola, 16man amukenammi man ikaan aroka ápurumulo di Yensa Apakenaau Áamakau bee di muyuul, Kakaanutumi Kúyahuud. Ínje oomu di ekaan burokab bati ásimena nan ilakomi káriiŋenak furimaf fajakaaf fati Atijamit. Atijamit nakankaan mo’omu, mambi Kakaanutumi Kúyahuudak kukaan nan búsimen bukaan Atijamit súumool, ban Búyegetab Bátienaab nakaan líroor ban nasen Atijamit. 17Ñaa nibabaj wampi ítebenum ubandom di Apakenaau Áamakau Yensa kápurum di burokab ban ikaanemi bee mati Atijamit. 18Letipuun iteben ubandom di kasanken mati waaf rino di wan Apakenaau Áamakau akammi man irungen Kakaanutumi Kúyahuudak kujam Atijamit. Mo’omu mubajumi ñátum di kurimak kan isankenumi di bakaanerab ban ikammi, 19ñátum di kánkumak kati wájamurerutimi di mukaanaam máriiŋumi síwoonoor, ñátum di kánkumak kati Búyegetab Bátienaab. Nilakolako di kajaaburuŋ kápurumul Yerusalem bee mo Inluriko, níriiŋenriiŋen furimaf fajakaaf fati Apakenaau Ámakau ríiŋ nan man ceeŋumi eeno. 20Bare wan imaŋumi bee ekaan woo eenomi mbi íriiŋen furimaf fajakaaf ban kareesak kati Apakenaau Áamakau kajamurerutimi. Mati imaŋut man ilako káriiŋenufo ban aceen áriiŋenufomi aban. 21Bare nan man ciikimi eeno, “Katamburerutumi kujam moola pankujukool, ban kajamurerutumi kujam moola pánkulaul.” 22Mati mo’omu mukammi, ñajuupoe níyetaati íriiŋuluul bee ejukuul. 23Bare ñaa iñeme man burokab búmboom bubanuñaa baabe di upanaw uwe, ban mati simit sajuupoe niraanouuraano máamak moo kaane nibil bee bujukoor di muyuul. 24Nisosof bee kawaloeen man ijukuul nampi ilakomi ejaay bee Sípeen, ban nibajubo nanan di muyuul, mambi jirambenom man iŋoolen iwuuj. 25Manoosani, iñeme ínje oomu di buruŋ bee Yerusalem di kájeetum furamben bee mati bukanak kati Atijamit. 26Mati kuriibaak kati Akiiyaau kammi Makedonia di Akaia súumiisuum man kukaan kawul kati sígodi bee karamben kalekumi titoorey yati bukanak kati Atijamit kammi Yerusalem. 27Súumiisuum di ekaaney yati mo, bare malegen koote karambeniil. Mati kuriibaak Kúyahuudak kuyayab di Kakaanutumi Kúyahuud kawulak kápurumul di Búyegetab Bátienaab. Kakaanutumi Kúyahuud poop koote karamben Kúyahuudak di fubajaf fooliil wan ceeŋumi. 28Moo kaane nampi ílirenumi burokab ube ban nikaan man tíen kuyayab so kuban, pánilamum bati muyuul man ijukuul mambi íwuujum bo bee Sípeen. 29Nampi íriiŋuluumi, pánibil di kawul káriiŋe kati Apakenaau Áamakau. 30Nilawuulaw di kánkumak kati Akiiyaau Yensa Apakenaau Áamakau di kamaŋak kápurumulo di Búyegetab Bátienaab, ínje nilawuulaw máamak man jilawaal ban di jilawom Atijamit. 31Jilaw manteer mbi iŋoolen ipak di káyinentumi kammi Yúdea manteer burokab búmboom Yerusalem mbi kutiom bukanak kati Atijamit kammi bo kusofubo. 32Súumujaat di Atijamit mambi iŋoolen ibil bee di muyuul di kamaayoor di poop káliŋen futitooruul. 33Emitey ekaan Atijamit ati kásuumaay mbi áami di muyuul búrom. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\