RÓOMA 8

1Moo kaane, bajut káfiren kammi di Apakenaau Áamakau Yensa. 2Mati kánkumak kati Búyegetab Bátienaab kújeetumolaami eroŋey yalegenaay, sipakenolaami di sílingaas sakammi majakut di ecet. 3Sílingaas sati Muusa siyetutumi sipakenolaal, mati eroŋey yásuumolaami di kúko’olaal. Bare Atijamit napakenolaapaken nan aboñulomi Añoolool man aano nan wulaal kakaanemi majakut di siniilolaal ban nakaani búsimen mati majakutolaal. Atijamit nakammi eniilool man áfiren majakutolaal. 4Atijamit nakankaan mo manteer wan sílingaas siceeŋolaami mbi úliroor ríiŋ, kakatumi kariibenak eroŋey yásuumiimi di kúkoiil bare noomaal di kariibenak wan Búyegetab Bátienaab buregolaami. 5Kammi di man kúroŋumumi riiboor di eroŋey yásuumiimi koo kujuumenejuumen úyegetiil di wan eroŋey yásuumiimi di kúkoiil. Bare kammi man kúroŋumumi riiboor di Búyegetab Bátienaab koo kujuumenejuumen úyegetiil di wan Búyegetab Bátienaab bumaŋumi. 6Ujuumenaajaat úyegetolaal di wan eroŋey yásuumolaami di kúko’olaal, panucetaal. Bare úyegetolaal ujuumenijuumen di Búyegetab Bátienaab, panubajaal eroŋ di kásuumaay. 7Mati an búyegetool bujuumenimi di eroŋey yásuumool di fúko’ool, akila nalatelat Atijamit. Áseneriit fúko’ool bee di sílingaas sati Atijamit, malegen letaŋoolen. 8Kakaanemi eroŋey yooliil yásuumiimi leekuŋoolen kukaan Atijamit súumool. 9Malegen kaanjaat Búyegetab bati Atijamit boobu di muyuul, muyuul jilee di ekaan nan man eroŋey yooluul ésuumuumi, bare di ekaan nan man Búyegetab Bátienaab bureguumi jikaan. Anoosani abajutumi Búyegetab Bátienaab bati Apakenaau Áamakau oo alee di oo. 10Bare Apakenaau Áamakau áamijaat di muyuul, úyegetuul urondoŋ mati majoonam, handeneen kunkuul kucecet mati majakutam. 11Kaanjaat Búyegetab Bátienaab bati Atijamit, bayitenulomi Yensa di kacetumi, boom di muyuul, ayitenulomi Apakenaau Áamakau di kacetumi, panasen eroŋey bee di kunkuul kaatumi ecetey ñátum di Búyegetab boola, boom di muyuul. 12Ñaa moo kaane, kutiom, nubajaabaj waaf wákon wan ootaale ekaan, bare ootutaale eroŋ nan man eroŋey yoololaal ésuumolaami eeno. 13Jíroŋumujaat di eroŋey yooluul yásuumuumi, panjicet. Bare panjiroŋ, kaanjaat ñátum di karambenak kati Búyegetab Bátienaab joone “A’a” bee di siniiluul sabajumi emaŋey yajakutey. 14Mati bukanak kan Búyegetab Bátienaab bati Atijamit burungumi koo kukankaan kuñiil kati Atijamit. 15Mati Búyegetab Bátienaab ban Atijamit bukaanutolaal kumiiceelak kati kákoli. Bare, Búyegetab Bátienaab bukaaneuukaan man jibil jikaan kuñiil kati Atijamit, ban kánkumak kati Búyegetab Bátienaab kukaanuul man jiŋoolen man jílawumemi Atijamit, di aaney, “Ampaom! Ampaom!” 16Búyegetab Bátienaab bati Atijamit fúkoubo buregolaal síñakon di úyegetolaal mati wulaal kuñiil kati Atijamit. 17Neenjaat wulaal kuñoolool, panukaanaal kuyaba bulaañ, kuyaba bulaañ bati Atijamit ban nukaanaal kupaalool kuyaba bulaañ di Apakenaau Áamakau. Bare nootaale kanaamoor di bugaalab boola mambi unaamooraal di mawuŋam moola. 18Tíenantien wan oomaamiñaa di bugaalab iñeme letuŋoolenaal urekelenolaal woo di mawuŋam maatumi bee káyiisenolaalak. 19Mati butuukab búrom boobu di ekobey máamak nampi Atijamit aatumi káyiisenak bukei eenomi kuñoolool kulegenak. 20Mati butuukab búrom bújiisoorijiisoor, bare kaanut mati bumammaŋ man bújiisoori. Mati Atijamit amaŋumi man bukammo. Bare di bajumi kágolum, 21mati butuukab fúkoubo pambupakeni di famiiceelaet fati ecetey di eputey ban di bunaamoori di epakey yáriiŋumi síwoonoor yati mafeloam málirooraam mati kuñiilak kati Atijamit. 22Wulaal numanjaamanj mati batuukab búrom boobu di éliil nan aseek aam di kawalen búrooko. 23Bare reut di butuukab cebubo bammi di éliil, wulaal nubajaami Búyegetab Bátienaab nan butuukab bútiyaarab bati kawulak kati Atijamit poop moo núliilaaliil kutunt di kúko’olaal, nan man wulaal noomaale di ekob man akaanolaal kuñoolool ban poop siniilas sunkulas san áligeenolaami. 24Mati kápurumul di fúgolumaf ufe nubajaami epakey. Bare ujukaajaat wan úgolumaami, kama ñaa woo kaanut fúgolum. Mati kaanjaat nubajaabaj waaf ubanaal moo ñaa eñes fúgolum bee mati waa? 25Bare úgolumaajaat wan ujukutaami, nurulenaal di ekobuwo di kamuuten. 26Moo mákonam, Búyegetab Bátienaab burambeneolaaramben nan úlaamoaalemi. Mati úmanjeriitaal wan ootaale elaw nan man ceeŋumi mba buu nootaale elaw. Bare Búyegetab Bátienaab di fúkoubo bulawemi di Atijamit bee mati wulaal ñátum di éliil wan butum buŋoolenut bureg. 27Atijamit, ámeeloemi sísigirolaal búrom, amanjemi wan Búyegetab Bátienaab busofumi. Mati Búyegetab Bátienaab bulawemi di Atijamit bee mati bukanak koola nan man amaŋumi eeno. 28Numanjaamanj mati di wanoosani Atijamit narokerok bee mati wajakaaw, di kamaŋoomi di kawonkimi riiboor di wan amaŋumi bee mati kukila. 29Mati kan Atijamit amanjenumi bukanool kabiñoo di fúcitumaf ban namukeniimuken man kubilumi koono nan Añoolool, mambi Añoolool abil akaan átiyaar titoorey yati fiil fáamak fati kutiaay kajuupoe. 30Kan amukeneenumi kabiñoo di fúcitumaf, nawonkiimi poop, ban kan awonkumi koo nasofumi bukan kajoone, ban kan asofumi bukan kajoone koo kunaamoor di mawuŋam moola. 31Ñaa panuregaal buu? Atijamit áamijaat di wulaal, ai panaŋoolen akaanolaal waaf? 32Akila áfirenutolaami Añoolool ati di búsusool bare nasenolaaoomi. Mante letasenolaal wanoosani búrom? 33Ai panapuun ataaken bukanak kan Atijamit di fúko’ool amukenumi? Atijamit oo di fúko’ool asofemi anau an ajoone. 34Ai aate káfireniil? Mante Apakenaau Áamakau Yensa? A’a, mati oo acetumi bee mati wulaal ban áyitenulimi di kacetumi bee mati wulaal, ban ammi balakoe di báridab bati Atijamit, alawemi Atijamit máamak bee mati wulaal? 35Ai panaŋoolen ápurenolaal di kamaŋak kati Apakenaau Áamakau? Mante bugaal room, mba buleŋ, mba kásuutuken, mba bacaar, mba mutugen, mba wábolie mba ecet? 36Nan man ciikimi eeno, “Bee mati bálamukab booluul wúli nujuudoojuudoor di ecetey funakoofunak, kúsofolisof nan sisaha saate káraamuli. 37A’a, handeneen di wanoosani búrom wulaal nuŋoolenaaŋoolen wuuj kápurum di Apakenaau Áamakau, amaŋolaami. 38Mati ínje tíenantien lec mati waaf letuŋoolen úpurenolaal di kamaŋak kati Apakenaau Áamakau. Let ecet, let eroŋ, let simaleeka, let kujuum di wánkum karokemi di érimey, let wati jaat mba wati kajom, 39let kabaak, let kásanki, let wahaw búrom di butuukab, panuŋoolen ukajen titoorolaal di kamaŋak kati Atijamit kammi di Apakenaau Áamakau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\