RÓOMA 9

1Wan iregeuuñaa woo malegen, ilet di kagaajoor ban, mati ínje an ati Apakenaau Áamakau. Ban Búyegetab Bátienaab burungumi síwoonooras súmboom man tíenammi wan emmi di eregey woo lee kagaajoor. 2Nibabaj mátaañi máamak di jariey yáamak di ésigirom. 3Mbi iŋoolen imaŋeen man inumi ban itingoor di Apakenaau Áamakau bee mati bálamukab bati kutiom, bukanom kati fiilaf fákonaf. 4Koo eenomi Kuisiraelak, kan Atijamit amukeniimi nan kuñoolool ban náyiiseniimi mawuŋam moola. Atijamit nakammi kasofoorak koola di bukoo aban naseniil sílingaas soola. Ban Atijamit náyiiseniimi mampi kumiiceelaetool di buruŋab bálirooraab, ban nasen báligab boola bee di bukoo. 5Koo úwoloorumaw wati kufannaaniŋiil Kúyahuudak kajamoe, ban Apakenaau Áamakau, nakankaan nan an, oo ati bukaniil. Emitey ekaan Atijamit arungumi wanoosani, mbi asali bee bándoorey. Amen. 6Bare ínje iregutumo mati báligab bati Atijamit búlirenuti bee di bukoo. Mati lee úwoloorumaw búrom wati Isirael woo ukammi Kuisirael kulegen. 7Ban kaanut úwoloorumaw búrom wati Iburehima ukammi kuñoolool kulegen. Mati Atijamit nammi Iburehima, “Kápurumul Siyaaka úwoloorumaw wooli woote ekaani karees.” 8Mo’omu múyiisenumi mati kuñiilak búrom kakammi úwoloorumaw wati Iburehima koo kuceeŋut man kukaan kuñiilak kati Atijamit. Bare kuñiilak kati báligab koo kusofimi kati úwoloorumaw wati Iburehima. 9Mati Atijamit áligumi, “Bala’a bulay nanan une ínje eete élaañul ban Sirah naate ebaj añiil ániine.” 10Reut mo’omu ceb, bare di poop nan Rebeeka abajumi kuñiilak kápurumul di ániine ákon, an eenomi afannaaniŋolaal Siyaaka. 11Handeneen koo magabaam noo bawolooruti ban koo bakaanut wajake mba wajakut, manteer wan Atijamit asofumi, woo eenomi kamukenak koola fúkouko, mbi kurulen, wakammomi lee di bagorerab bati anau bare di kawonkak kati Atijamit, 12aregimi mati, “Átiyaarau panamiiceelaet agabuntenau.” 13Nan man ciikimi, “Yankuba oo nimaŋumi, nilatumi Esau.” 14Kama waa nootaale ereg? Man kájoonaataak kooku di kapanak kati Atijamit? A’a lee mo! 15Mati Atijamit nammi Muusa, “Ínje eete ebaj kabonket di an ibajumi kabonket, ban ínje eete ebaj káboteni di an ibajumi káboteni.” 16Moo kaane wanoosani wo’owu kaanut di anau amaŋumi mba akammi bare di kabonketak kati Atijamit. 17Mati furimaf furereg mati Atijamit nammi Firauna, “Ínje nimukemmuken man ukaan áyi, mambi iŋoolen ikaani man úyiis kánkumom. Ban kareesom mbi kujamo kuyiisoor bee di dúniyaay búrom. 18Moo kaane Atijamit nabajebaj kabonket bee di anoosani an amaŋumi, ban nasayen búyegetab bati anoosani an amaŋumi. 19Bare panoonom mati, “Wau kaane Atijamit ninsi najuk kabetak koololaal? Ai aate elat wan asofumi?” 20Bare apaalom, au eenomi ai ampi kulaañenoor Atijamit? Mante jiruum jateepimi panjiŋoolen jiceeŋ ateepajo, “Wau kaane nuteepom eeno mo’omu?” 21Mante ateepaau abajut bakooŋ di bukapab, man áteepumumi fúmeelaf fákonaf jiruum jaaju jakarenimi jaaju jakarenutimi? 22Atijamit namammaŋ man áyiisen kañuumulak koola ban namaŋ kamanjen bukanak mati kánkumak koola. Bare namutemmuten máamak di kamuutenak bukanak kan aateenumi kagamen di kañuumulak koola, kan ceeŋumi mbi kukajeni. 23Ban namammaŋ bee káyiisen buu nákalaami eeno, nan abajumi káboteni bee di bukanak kan amukenumi no’ona di fúcitumaf, man kuyab mawuŋam moola. 24Wulaal eenomi bukan kukila kan amukenumi, lee kápurumul di Kúyahuudak ceb bare poop di Kakaanutumi Kúyahuud. 25Nan man Atijamit aregumi di búkaay yati aboñaau Hosea, “Kakaanutumi bukanom paniwonkiil ‘bukanom,’ ban bukanak kan imaŋeenutumi paniwonkiil ‘bukanak kati búsusom.’” 26“Ban tanootani furimaf fákonaf furegiimi mati, ‘Muyuul lee bukanom,’ pankuwonkiil ‘kuñiil kati Atijamit aroŋaau.’” 27Aboñaau Yesaaya acibulomi fatiya di aaney mati Isirael, “Handeneen bukanak kati Isirael kujuupojuupo nan kaluusak kati kafintak, bare bukan kupinaay di bukoo ceb pankupak. 28Mati Akiiyaau panagamen bukanak búrom kati dúniyaay, ban panakaan galab di poop ríiŋ.” 29Ban Yesaaya naregeenreg no’ona “Kaanjaat Akiiyaau ati Kánkum árineneenutoli úwoloorumaw wóololi waawu, panoonoaaleen nan kati Sodom di Gomora.” 30Kama ñaa waa nootaale ereg? Kakaanutumi Kúyahuud kukila Atijamit asofiimi bukan kajoone kápurumul di kafiumak kooliil, handeneen man kuñesutoomi. 31Bare Kuisiraelak kañesumi máamak élinga yakammi mambi Atijamit asofiil bukan kajoone, bare kuŋoolenderut kubajumo. 32Wau kaane kuŋoolenderut kubajumo? Mati wan kukammi woo lee ñátum di kafiumak, bare ñátum di bakaaneri. Koo kutatagootatagoor di ekoobaay. 33Nan man ciikimi eeno, “Jíkaanum, ínje oomu di enen ekooba di Sion yaatumi ekaan bukanak kutatagoor kulo, fukooba fan umanje faate ekaan man bukanak kulo, ban anoosani áyinenumi di oo letapuñeni.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\