ZAN SABANAN 1

1Ne min ye Krista ka jama ɲamɔgɔ ye, ne be bataki nin ci ele Gayusi ma. I koo ka di ne ye tiɲɛ na. 2Ne teriɲuman, ne b'a fɛ i ka to kɛnɛya la, i ka koo bɛɛ ka sabati i n'a fɔ i be taga ɲa Ala ka koo la cogo min na. 3An balima dɔw nana i tagamacogo lakali ne ye. U ko i taamacogo bɛnnin be. O ye ne nisɔndiya kosɔbɛ. 4Ni ne y'a mɛn ko n deenw tagamacogo bɛnnin lo ni Ala ka tiɲɛ ye, o le ka di n ye ka tɛmɛ fɛɛn bɛɛ kan. 5N teri, ko i be mɔgɔɲumanya yira an balimaw na kosɔbɛ, minw ye lonanw ye. 6Kanuya min b'i dusu la, u y'o lakali Krista ka jama ɲana. Ayiwa, taga n'i ka dɛmɛ ye ɲafɛ, o ka kɛ Ala sago la, waasa u ka se k'u ka taama kɛ. 7Bari u bɔra Krista le tɔgɔ la. O le y'a to u ma sɔn ka Alalɔnbaliw ka dɛmɛ foyi minɛ. 8O la, an ka kan k'o mɔgɔ nunu ɲɔgɔn minɛ ka ɲa, waasa an niin ka don o tiɲɛ baara la. 9N ye dakuruɲa damani sɛbɛn ka ci Krista ka jama ma aw fɛ, nga Diyotɛrɛfu min ko ale ye koo bɛɛ ɲamɔgɔ ye, ale te sɔn o kɔnɔna kuma ma. 10O kama, ni n nana aw fɛ tuma min na, a be min kɛra an na, a ka kumajugu kɔni, n bena o bɛɛ lakali. A te danna o fana ma. A be to ka ban k'an balimaw lonanw ladon. Ni mɔgɔ minw ko u b'u ladon fana, a te sɔn, a be tila ka olu niin bɔ Krista ka jama na. 11N teriɲuman, i kana mɔgɔ ka kojugu ladege fɔɔ a ka koɲuman. Mɔgɔ min be koɲuman kɛ, o tigi ye Ala ta ye. Nga kojugukɛla kɔni ɲaa te na la Ala kan. 12Demetiriyusi kɔni, mɔgɔ bɛɛ b'ale tɔgɔɲuman fɔra. U do be tiɲɛ le fɔra. Anw fana b'a tɔgɔɲuman fɔ. I b'a lɔn ko an be min fɔ, ko tiɲɛ lo. 13Kuma caaman be n fɛ k'a fɔ i ye. Nga n t'a fɛ ka sɛbɛnnikɛnan ta o kama. 14Bari ne yɛrɛ b'a fɛ k'i ye yanni dɔɔni an ka kuma ɲɔgɔn fɛ. 15Ala ka hɛrɛ kɛ i ye. I teriw b'i fo. An ka foli lase an teriw kelen kelen bɛɛ ma fana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\