EBURUW 1

1Fɔlɔfɔlɔ, Ala kumana an faaw fɛ kiraw barika la siɲɛ caaman ni cogo caaman na. 2Nga a kumana an fɛ laban waati nin na a Dencɛ barika la, a ye min kɛ fɛɛn bɛɛ kuntigi ye, ani a ye diɲɛ dan min barika la. 3Ala ka dawula n'a jaa tigitigi yɛrɛ lo. Diɲɛ be seen kan ale ka kuma barikaman sababu la. A y'a yɛrɛ saraka mɔgɔw ka hakɛw yafa kosɔn ka ban tuma min na, a yɛlɛla ka taga sigi Setigi Ala kinibolo fɛ arijana na. 4Ala Dencɛ lɔyɔrɔ ka bon ni mɛlɛkɛw ta ye, fɔɔ a ye tɔgɔ d'a ma min ka bon n'u ta ye pewu. 5Ala delila k'a fɔ a ka mɛlɛkɛw jumɛn ye ko: «I ye ne Dencɛ ye, ne y'i wolo bii.» Ala ma deli k'a fɔ mɛlɛkɛ si ye fana ko: «Ne bena kɛ i Faa ye, i bena kɛ ne Deen ye.» 6Nga, a Dencɛ min kɔnna danfɛnw bɛɛ ɲa, ale wolola tuma min na diɲɛ na, a y'a fɔ ko: «Mɛlɛkɛw bɛɛ k'u kunbiri gwan a ɲakɔrɔ.» 7A fɔra mɛlɛkɛw ka koo la ko: «A b'a ka mɛlɛkɛw kɛ fɔɲɔ ye, a b'a ka baarakɛlaw kɛ tasuma ye.» 8Nga a y'a fɔ a Deen ka koo la ko: «Ala, e ka masaya be to seen kan kudayi! I ka masabere ye tilenninya ta ye. 9Tilenninya ka d'i ye, kojugu man d'i ye. O la, Ala, i ka Ala y'i woloma k'i nisɔn diya ka tɛmɛ i tɔɲɔgɔnw kan.» 10Ala y'a fɔ tugu ko: «Ele Matigi le ye dugukolo dan kabini fɔlɔfɔlɔ, sankolo ye i bulonɔ ye. 11Olu bena ban, nga ele be to. U bena kɔrɔ i ko fani. 12Mɔgɔ be deleke kuru cogo min na, i bena u kɛ ten. Fani donta be yɛlɛma cogo min na, u bena yɛlɛma ten. Nga e kɔni be to i cogo la, e sii te ban ka ye.» 13Ala delila k'a fɔ mɛlɛkɛw jumɛn ye ko: «Sigi ne kinibolo fɛ fɔɔ ne k'i juguw cɔnkɔn i seen kɔrɔ?» 14Mɛlɛkɛ bɛɛ te baara kɛra Ala le ye wa? Mɔgɔ minw bena kisi, a te to k'u ci ka olu dɛmɛ wa?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\