ZAN 9

1Yezu tɛmɛtɔ ye cɛɛ dɔ ye min fiɲɛntɔman wolola. 2Kalandenw ye Yezu ɲininga ko: «Karamɔgɔ, mun na cɛɛ nin fiɲɛntɔman wolola? Ale yɛrɛ ka hakɛ kosɔn wa, walima a wolobagaw ta?» 3Yezu y'u jaabi ko: «Ale ka koo tɛ, a somɔgɔw fana ka koo tɛ. Nga nin kɛra, waasa Ala ka sebagaya ka yira o sababu la. 4Tile be yen tuma min na, an ka kan ka n cibaga ka baara kɛ o waati la le. Yanni dɔɔni, ni suu kora, baara te se ka kɛ tugu. 5Ka ne to diɲɛ na, ne le ye diɲɛ ka yeelen ye.» 6Yezu y'o kuma nunu fɔ ka ban minkɛ, a y'a daji tu duguma ka bɔgɔ nɔɔni n'o ye k'a mɔ fiɲɛntɔcɛ ɲaa na 7k'a fɔ a ye ko: «Taga ko Silowe jii la.» (Silowe kɔrɔ ko ciden.) Fiɲɛntɔ nin tagara ko yen, a kɔsegitɔ, a tun be yeli kɛra. 8A sigiɲɔgɔn minw tun b'a lɔn ka kɔrɔ saraka daali la, olu nan'a ye, u y'a fɔ ko: «Min tun be sigi yan ka daalili kɛ, ale tɛ wa?» 9Dɔw ko ale yɛrɛ lo. Dɔw ko ale tɛ, ko u bɔra ɲɔgɔn ma le. Nga cɛɛ ko: «Ne yɛrɛ yɛrɛ lo.» 10U y'a ɲininga ko: «Ɔnhɔn, i ɲaa do yɛlɛla cogo di?» 11A y'u jaabi ko: «U be cɛɛ min wele ko Yezu, ale lo ye bɔgɔ kɛ ka n ɲaa mɔ n'a ye ko n ka taga ko Silowe jii la. Ne tagara ko, ne ɲaa yɛlɛla.» 12U y'a ɲininga ko: «A be min?» A y'u jaabi ko ale m'a lɔn. 13Cɛɛ min tun ye fiɲɛntɔ ye, u y'ale minɛ ka taga n'a ye Fariziɲɛw fɛ. 14K'a sɔrɔ lafiɲɛlon tun lo Yezu ye bɔgɔ nɔɔni ka cɛɛ ɲaa yɛlɛ n'a ye. 15Fariziɲɛw fana ye cɛɛ ɲininga ko a ɲaa yɛlɛla cogo di. A y'u jaabi ko: «A ye bɔgɔ mɔ n ɲaa na, n ye n ɲaa ko, n be yeli kɛ sisan.» 16Fariziɲɛ nunu dɔw y'a fɔ ko: «Ale cɛtɔgɔ nin te lafiɲɛlon bato. O tuma na, a ma bɔ Ala fɛ.» Nga dɔw ko: «Hakɛkɛla be se ka kabako nin ɲɔgɔn kɛ wa?» O yɔrɔ la, u daa fɔnna ɲɔgɔn kɔ. 17U ye cɛɛ ɲininga tugu ko: «Cɛɛ min y'i ɲaa yɛlɛ nin, ele be mun le fɔ a ka koo la?» A y'u jaabi ko: «Cɛɛ nin ye kira le ye.» 18O bɛɛ n'a ta, zuwifuw ma sɔn ka l'a la ko cɛɛ nin tun ye fiɲɛntɔ ye ka kɔrɔ, fɔɔ u y'a ka somɔgɔw le wele 19k'u ɲininga ko: «Cɛɛ nin y'aw ka woloden ye wa? Aw ko a fiɲɛntɔman le wolola! A do kɛra di a be yeli kɛ sisan?» 20A wolobagaw y'u jaabi ko: «Anw kɔni y'a lɔn ko an deen lo, a fana fiɲɛntɔman le wolola. 21A ɲaa yɛlɛko, an te dɔ lɔn o la. Aw k'a yɛrɛ ɲininga o la, denmisɛn tɛ, a ka kan ka se k'o ɲafɔ aw ye.» 22A wolobagaw y'o fɔ bari u tun be siran u ka siya ɲamɔgɔw ɲa. U bɛnnin tun b'a la ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a fɔ ko Yezu ye Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin ye, k'o tigi seen tena don kalanso kɔnɔ tugu. 23O kama, a wolobagaw y'a fɔ k'u k'a yɛrɛ ɲininga, ko denmisɛn tɛ. 24Fariziɲɛw ye cɛɛ wele tugu k'a fɔ a ye ko: «Anw y'a lɔn ko i ɲaa yɛlɛbaga nin ye hakɛkɛla ye. Tiɲɛ fɔ an ye Ala kama.» 25A y'u jaabi ko: «Ne kɔni m'a lɔn ni hakɛkɛla lo dɛ! Ne be koo kelen dama lɔn, ne tun ye fiɲɛntɔ ye, nga sisan ne be yeli kɛ.» 26U y'a ɲininga ko: «A ye mun le kɛ i la? A y'i ɲaa yɛlɛ cogo di?» 27Cɛɛ y'u jaabi ko: «Ne tun kɔnna k'o ɲafɔ aw ye, aw m'aw tulo malɔ n fɛ. Mun na aw b'a fɛ k'o kuma kelen nin lamɛn tugu? Kɔni aw fana t'a fɛ ka kɛ a ka kalandenw ye dɛ!» 28Fariziɲɛw y'a daminɛ ka cɛɛ nɛni, u y'a fɔ a ye ko: «E le y'a ka kalanden ye. Anw kɔni ye Musa ka kalandenw ye. 29An y'a lɔn ko Ala kumana Musa fɛ. Nga nin do, an t'a bɔyɔrɔ lɔn.» 30Cɛɛ y'a fɔ u ye ko: «Aa, nin le ye kabako nin ye. Aw m'a bɔyɔrɔ lɔn k'a sɔrɔ a ye ne ɲaa yɛlɛ. 31An kɔni b'a lɔn ko Ala te hakɛkɛla ka daalili jaabi. Nga mɔgɔ min be siran Ala ɲa n'a b'a sago kɛ, a b'ale lo jaabi. 32An m'a mɛn ka ye fɔlɔ ko mɔgɔ min fiɲɛntɔman wolola, ko dɔ y'o ɲaa yɛlɛ. 33Ni cɛɛ nin tun ma bɔ Ala fɛ, a tun tena se ka foyi kɛ.» 34U y'a fɔ a ye ko: «Ele ye hakɛkɛla ye kabini e wolotuma, e be na lɔ yan ko i b'an kalan!» U y'a gwɛn ka bɔ kɛnɛma. 35Yezu y'a mɛn k'u y'a gwɛn minkɛ, a nan'a kunbɛn. A y'a ɲininga ko: «I lara Mɔgɔ Dencɛ la wa?» 36Cɛɛ y'a jaabi ko: «Kɔrɔ, jɔn lo, waasa ne ka l'a la?» 37Yezu ko: «I y'a ye ka ban. Ale lo be kumana i fɛ ten jaati.» 38Cɛɛ ko: «Ne lara e la Matigi.» A y'a kunbiri gwan Yezu kɔrɔ. 39O kɔ, Yezu ko: «Ne nana diɲɛ nin na kiti le kama. O la, minw ɲaa te yeli kɛ, olu ɲaa ka yɛlɛ. Minw be yeli kɛ, olu ka fiɲɛn.» 40Fariziɲɛ minw tun be n'a ye o yɔrɔ la k'a ka kuma nin mɛn, olu y'a ɲininga ko: «Anw fana ye fiɲɛntɔw ye wa?» 41Yezu y'u jaabi ko: «N'aw tun fiɲɛnnin lo, hakɛ tun tena sɔrɔ aw kan. Nga aw b'a fɔ minkɛ ko aw be yeli kɛ, o kama, aw ka hakɛ b'aw kan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\