MATIYO 5

1Yezu ye jama ye minkɛ, a yɛlɛla kulu kan ka sigi. A ka kalandenw gwɛrɛla a la. 2A y'a daminɛ k'u kalan. A ko: 3«Mɔgɔ minw b'a lɔn k'u mako be Ala la, olu dagamunin lo, bari sankolo masaya ye u ta ye. 4Mɔgɔ minw be kasira, olu dagamunin lo, bari Ala bena u dusu saalo. 5Mɔgɔ minw sabalinin lo, olu dagamunin lo, bari u bena dugukolo tigiya kɛ. 6Tilenninya nigɛ be minw na, olu dagamunin lo, bari u dusu bena fa. 7Mɔgɔ minw be makari tɔw la, olu dagamunin lo, bari Ala bena makari u la. 8Mɔgɔ minw kɔnɔ gwɛnin lo, olu dagamunin lo, bari u bena Ala ye. 9Hɛrɛɲinibagaw dagamunin lo, bari u bena wele ko Ala deenw. 10U be minw tɔɔrɔ u ka tilenninya kosɔn, olu dagamunin lo, bari sankolo masaya ye u ta ye. 11«Ni mɔgɔw b'aw nɛni, k'aw tɔɔrɔ, ka galon la aw kan ko aw be kojugu sifa bɛɛ kɛ, bari aw ye ne ka kalandenw ye, o tuma na, aw dagamunin lo. 12Aw ka nisɔndiya kosɔbɛ, bari aw bena tɔnɔba sɔrɔ sankolo la. Kira minw tɛmɛna aw ɲa, u ye olu fana tɔɔrɔ ten. 13«Aw ye diɲɛ kɔgɔ ye. Nga ni kɔgɔ timiya bɔra a la, mun b'a kɛ kɔgɔ ye tugu? A te foyi ɲa tugu. A ka ɲi ka fili, mɔgɔw ka taama a kan. 14Aw ye yeelen ye diɲɛ kɔnɔ. Dugu min siginin be kulu kan, o te se ka dogo. 15Mɔgɔ si te fitinɛ mana k'a bila gongo jukɔrɔ, nga a b'a bila fɛɛn dɔ kan janko a ka yeelen bɔ soo kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye. 16Aw ka kɛwaliɲumanw kɛ ka yeelen bɔ mɔgɔw ye ten, waasa u ka aw sankolo la Faa boɲa. 17«Aw kan'a miiri ko ne nana Ala ka sariya bɔ yen, walima ka kiraw ka kuma cɛn. Ne ma na o la. Ne nana janko u tun y'a fɔ ko koo minw bena kɛ, olu ka dafa. 18Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ka sankolo ni dugukolo to yen, Ala ye sariya minw sigi, foyi tena bɔ u la, hali kuma kelen tena yɛlɛma u la, a bɛɛ ka kan ka bato fɔɔ a bɛɛ ka kɛ. 19O le y'a to, sariya minw sigira, min koo ka nɔgɔ u bɛɛ ye, ni mɔgɔ min t'o bato, n'a b'a fɔ mɔgɔw ye k'u kan'a bato, o tigi tena jati mɔgɔbaba ye sankolo masaya la. Nga, ni mɔgɔ min b'o sariyaw bato, n'a b'a fɔ mɔgɔw ye k'u k'o bato, o tigi bena jati mɔgɔbaba ye sankolo masaya la. 20Ne b'a fɔ aw ye ko ni aw ka tilenninya ma tɛmɛ sariya karamɔgɔw ni Fariziɲɛw ta kan, aw tena se ka don sankolo masaya la fewu. 21«Aw b'a lɔn ko a fɔra an faaw ye ko: ‹I kana mɔgɔ faga,› ko mɔgɔfagala ka kan ka kiti. 22Ayiwa, ne b'a fɔ aw ye ko ni mɔgɔ o mɔgɔ dimina a balima kɔrɔ, o tigi ka kan ni kiti ye. Ni mɔgɔ min y'a balima nɛni ko naloman, o tigi fana ka kan ni kiti ye. Ni mɔgɔ min y'a balima nɛni ko fatɔ, o tigi ka kan ni jahanama tasuma ye. 23O kama, n'i b'i ka saraka bɔ Ala ye, n'i hakili jigira a la ko i balima dɔ diminin be i kɔrɔ, 24i k'i ka saraka bila fɔlɔ ka taga yafa daali a fɛ. O kɔ, i ka segi k'i ka saraka bɔ. 25Ni koo dɔ be e ni mɔgɔ dɔ cɛ, i ka banba k'o ɲanabɔ janko a kana taga n'i ye faamaw fɛ, faamaw kana i don polisiw bolo, olu kana i don kaso la. 26Tiɲɛ na, ne b'a fɔ i ye ko i tena bɔ o kaso la n'e m'i ka juru nin bɛɛ sara. 27«Aw y'a mɛn, a fɔra ko: ‹I kana kakalaya kɛ.› 28Ayiwa, ne b'a fɔ aw ye ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye muso filɛ k'a ɲaa bɔ a fɛ, o tigi ye kakalaya kɛ a dusu la n'o muso ye ka ban. 29O la, n'i kinibolo ɲaa be kɛ sababu ye k'i don kojugu la, a wɔgɔbi k'a fili yɔrɔjan. I ka bɔnɔ i farikolo yɔrɔ dɔ la, o ka fisa a bɛɛ dafanin ka fili jahanama na. 30N'i kinibolo be kɛ sababu ye k'i don kojugu la, a tigɛ k'a fili yɔrɔjan. I ka bɔnɔ i farikolo yɔrɔ dɔ la, o ka fisa a bɛɛ dafanin ka don jahanama na. 31«A fɔra fana ko: ‹Ni cɛɛ min b'a fɛ k'a muso bila, a ka kan ka furusasɛbɛ d'a ma.› 32Nga, ne b'a fɔ aw ye ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a ka muso furu sa ni ɲamɔgɔya sababu tɛ, o tigi b'a ka muso bila kakalaya la. Ni mɔgɔ min ye muso furu sanin furu, o tigi ye kakalaya kɛ. 33«Aw y'a mɛn fana, a fɔra an faaw ye ko: ‹I ka kɛ kantigi ye i ka fɔtaw bɛɛ la, n'i y'i daa di Ala ma koo min na, i ka banba k'o kɛ.› 34Nga ne b'a fɔ aw ye ko aw kana kali fewu. Aw kana kali sankolo la, bari Ala ka masasigilan lo. 35Aw kana kali dugukolo la bari o ye Ala seen bilayɔrɔ ye. Aw kana kali Zeruzalɛmu na bari o ye Masacɛba ka dugu ye. 36I kana kali i kungolo fana na bari i te se k'i kunsigi deen kelen gwɛya walima k'a fin. 37Aw ka jaabili ka kɛ ɔnhɔn walima ayi. Ni dɔ farala o kan, o bɔra Sutana fɛ. 38«Aw y'a mɛn, a fɔra ko: ‹Ɲaa juru be bɔ ni ɲaa ye. Ɲiin juru be bɔ ni ɲiin ye.› 39Ayiwa, ne b'a fɔ aw ye ko aw kana kojugu juru sara ni kojugu ye. Ni mɔgɔ dɔ y'i kinibolo tulo ci, i ka tɔ kelen nin sin a ma fana. 40Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ k'i wele faamaw fɛ janko a k'i ka deleke bɔsi i la, e k'i ka foroca fana d'a ma. 41Ni mɔgɔ dɔ y'i karaba ko i k'a ka doni ɲun ka kilo kelen ɲɔgɔn kɛ n'a ye, i ka kilo fila ɲɔgɔn kɛ n'a ye. 42Ni mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛɛn dɔ daali i fɛ, i k'o d'a ma. Ni mɔgɔ dɔ nana fɛɛn dɔndɔ i fɛ, i kana ban. 43«Aw y'a mɛn, a fɔra ko: ‹I k'i tɔɲɔgɔn kanu k'i jugu kɔniya.› 44Ayiwa, ne b'a fɔ aw ye ko aw ka aw juguw kanu ka Ala daali aw tɔɔrɔbagaw ye. 45Aw k'o kɛ janko aw ka kɛ aw sankolo la Faa deenw ye, bari ale be tile bɔ mɔgɔjuguw ni mɔgɔɲumanw ye, ka sanji di koɲumankɛlaw ni kojugukɛlaw ma. 46N'aw b'aw kanubagaw dɔrɔn kanu, aw bena mun tɔnɔ sɔrɔ o la? Hali lɛnpominɛlaw te o ɲɔgɔn kɛ wa? 47N'aw b'aw balimaw dɔrɔn fo, aw be mun lo kɛ ni tɔw t'a kɛ? Hali Alalɔnbaliw te o ɲɔgɔn kɛ wa? 48Aw ka kɛ mɔgɔɲumanw ye i n'a fɔ aw Faa min be sankolo la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\