YIRALI 19

1O kɔ, ne ye jamaba dɔ kumakan mɛn arijana na ko: «Aleluya! Sebagaya ye an ka Ala ta ye! Adamadenw kisiko y'a ka baara ye! Boɲa y'a ta ye. 2A ka kiti tigɛcogo tilennin lo ani a ka kan! A ye kakalamuso nin halaki, ale min tun be mɔgɔw bɛɛ bila kakalaya la dugukolo kan. A ye Ala ka baarakɛla minw faga, Ala ye o le juru sara a la ten.» 3U tilara k'a fɔ tugu ko: «Aleluya! Kakalamuso nin sisi bena to ka bɔ tuma bɛɛ.» 4Cɛkɔrɔba mugan ni naani nunu, ani nimanfɛn naani nunu tora k'u kunbiri gwan duguma ka Ala bato k'a siginin to a ka masasigilan kan, k'a fɔ ko: «Jaati! Aleluya! Amiina!» 5O kɔ, kumakan dɔ bɔra masasigilan yɔrɔ la ko: «Aw minw be siran Ala ɲa, fantan fara faama kan, aw ye Ala tanu.» 6O tuma na, ne ye kumakanba dɔ mɛn, i n'a fɔ jamaba kumakan, walima jiba woyokan, walima saan pɛrɛnkan. O kumakan nin ko: «Aleluya! Bari an Matigi, Setigi Ala sigira a ka masasigilan kan. 7An ka nisɔndiya, ka ɲanagwɛ! An ka barika la a ye bari Sagaden ka kɔɲɔya sera. A ka kɔɲɔmuso labɛnna, 8sira dir'a ma ko a ka dakamana fani don, fani min be manamana.» O dakamana fani ye mɔgɔ senumanw ka kɛwaliɲumanw ye. 9Mɛlɛkɛ y'a fɔ n ye ko: «A sɛbɛn ko: ‹Mɔgɔ minw welela Sagaden ka kɔɲɔya dumuni na, olu dagamuna.› » O kɔ, a ko n ma: «Nin ye Ala yɛrɛ ka kuma ye.» 10Ayiwa, ne birila a kɔrɔ ko n b'a bato, nga a y'a fɔ ne ye ko: «Ayi! Kana o kɛ, bari ne fana ye Ala ka baarakɛla le ye i n'a fɔ e n'i tɔɲɔgɔnw, minw ye Yezu ka kuma minɛ ka ɲa. I ka kan ka Ala le bato.» Yezu ye tiɲɛko min fɔ, kiraw tun ye o sɔrɔ Nii Senuman barika la. 11O tuma na ne ye arijana daa yɛlɛnin ye, ka mɔgɔ dɔ siginin ye soo gwɛman dɔ kan. O tigi tɔgɔ ko Mɔgɔtilennin, ani Tiɲɛtigi. A be kiti tigɛ. A be kɛlɛ kɛ ni tilenninya ye. 12A ɲadenw tun be i n'a fɔ takami, masafugulan caaman tun b'a kuun na. Tɔgɔ dɔ tun sɛbɛnnin b'a kan mɔgɔ si tun te se ka min kalan fɔɔ ale kelen. 13Fani min tun b'a kaan na, o tun donna joli la. A tɔgɔ ko Ala ka Kuma. 14Arijana mɔgɔw ka kɛlɛbolo tugunin tun b'a kɔ, soo gwɛmanw kan, fana dakamana fani gwɛman parapara tun b'u kaan na. 15Murujan dadiman dɔ tun b'ale daa la. O ye adamadenw halakifɛn ye. Ale lo bena siyaw kolo ni nigɛbere ye a bolo, ka duvɛn dilandaga dɔn min ye Setigi Ala ka dimi ye. 16Tɔgɔ dɔ tun b'a ka fani n'a woto kan ko: «Masaw ka Masa, ni matigiw ka Matigi.» 17O tuma na, ne ye mɛlɛkɛ dɔ lɔnin ye tile kan. A y'a kaan kɔrɔta k'a fɔ dugaw ye ko: «Aw ye ɲɔgɔn lajɛn ka na Ala ka dumuniba la. 18Aw ye na masaw sogo dumu, ni sɔlidasi kuntigiw, ni fangatigiw, ani sotigiw, n'u ka soow dumu. Aw ye na adamadenw sogo dumu: jɔɔnw ni hɔrɔnw, barikatanw ni barikatigiw, u bɛɛ.» 19O tuma na, n ye Sogo nin, ani dugukolo kan masaw ani u ka kɛlɛbolo bɛɛ ye, u lajɛnnin tun lo. U k'u be taga sotigi n'a ka kɛlɛbolo kama. 20Nga u ye Sogo nin kɛlɛ k'a minɛ, ka kira galontigɛla minɛ. Ale min tun be to ka kabakow kɛ a ɲana ka mɔgɔw lafili ka di Sogo nin ma, k'a kɛ Sogo nin ka taamasiɲɛ bilara mɔgɔw kan, n'u y'a bato. U ye Sogo nin, ani kira galontigɛla minɛ k'u fili jahanama na. Tasuma ni kiribi le mananin be yen. 21Murujan min be sotigi nin daa la, a y'o kɛ ka kɛlɛden tɔw bɛɛ faga. Dugaw y'u suuw dumu ka fa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\