1 CORINTO 10

1Djabarã, mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bãrãba Moise ewarid̶e mãwãnada quĩrãdoad̶aẽ́da. Maʌ̃ ewarid̶e jũma dadji drõãenabemarã Moise ume nĩbaped̶ad̶ara Ãcõrẽba diabued̶a jʌ̃rãrã edre nĩbasid̶aa idjab̶a Pusa Purrud̶e chãsid̶aa. 2Maʌ̃ pusad̶e, jʌ̃rãrã edre bid̶a jũma ãdjirãra Moise ume ãbaa panasid̶a bẽrã Moise trʌ̃neba borocueped̶ad̶a quĩrãca panasid̶aa. 3Idjab̶a jũmarãba ab̶ari djico Ãcõrẽba bajãneba diabued̶ada cobadjid̶aa. 4Jũmarãba ab̶ari baido Ãcõrẽba mõgarad̶eba weabid̶ada dobadjid̶aa. Maʌ̃ mõgarara Critoda mãwã b̶asia, ãdjirã wãbʌdaza Critora jaured̶eba ãdjirã ume b̶ad̶a bẽrã. 5Baribʌrʌ Ãcõrẽba zocãrãda biẽ́ unusia ãdjia o panana carea. Maʌ̃ bẽrã ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e quinisid̶aa. 6Maʌ̃ ewarid̶e mãwãnaba dadjirãa cawabi b̶ʌa ne cadjiruara awuad̶iẽ́ panʌda ãdjirãba awuaped̶ad̶a quĩrãca. 7Jʌwaba od̶a ãcõrẽra ẽpẽrãnadua ʌ̃cʌrʌ ãdjirãba ẽpẽped̶ad̶a quĩrãca. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e ãdjirãnebemada nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ẽberãrãra chũpanenaped̶a b̶ʌsrid̶a ãbaa ne co duanasid̶aa idjab̶a itua do duanasid̶aa. Mãwãnacarea pirab̶arid̶aped̶a ãdji cacuaba o quĩrĩã b̶ʌra o duanesid̶aa.” 8Dadjirãba aud̶uada od̶iẽ́ panʌa ʌ̃cʌrʌ ãdjirãba oped̶ad̶a quĩrãca. Ãdjia mãwã o panʌ carea ewari ab̶aʌd̶e veintitres mil quinisid̶aa. 9Idjab̶a Ãcõrẽba sãwã oi cawaya dadjirãba biẽ́ od̶iẽ́ panʌa ʌ̃cʌrʌ ãdjirãba oped̶ad̶a quĩrãca. Maʌ̃ carea ãdjirãra damaba zocãrã cácuaped̶a quinisid̶aa. 10Idjab̶a sobiẽ́ panʌneba Ãcõrẽnebemada biẽ́ bed̶earãnadua ʌ̃cʌrʌ ãdjirãba oped̶ad̶a quĩrãca. Maʌ̃ carea bajãnebema nezoca dadji quinibibariba ãdjirãra zocãrã quinibisia. 11Jũma ãdjirã mãwãnaba unubi b̶ʌa sãwã Ãcõrẽba cadjiruara cawa obarida. Maʌ̃gʌra Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa dadjirã naʌ̃ jĩrũarebema ewarid̶e b̶earãba ab̶ari quĩrãca orãnamãrẽã. 12Maʌ̃ bẽrã ab̶aʌba bio ĩjã b̶ʌda crĩcha b̶ʌbʌrʌ, ara idub̶a quĩrãcuita b̶aida b̶ʌa cadjiruad̶e b̶ae amaaba. 13Dadji cadjiruad̶e b̶aebida b̶ʌ crĩchada bãrãmaa zebaria jũmarãmaa zebari quĩrãca. Baribʌrʌ Ãcõrẽra bed̶ea ab̶a b̶ʌa. Maʌ̃ crĩchara poya droad̶aẽ́bʌrʌ, idjia idu jũmawãyã zebiẽ́a. Idjab̶a maʌ̃ crĩcha zebʌrʌd̶e Ãcõrẽba carebaya droad̶aped̶a ẽdrʌd̶amãrẽã. 14Maʌ̃ carea mʌ̃ djabarã, jʌwaba od̶a ãcõrẽra igarad̶adua. 15Mʌ̃a bãrãa bed̶eabʌrʌa crĩcha cawa b̶earãa bed̶eabʌrʌ quĩrãca. Bio crĩchad̶adua mʌ̃a jara b̶ʌra wãrã cawaya. 16Crito quĩrãnebad̶i carea cobadara co panʌne dadjirãba uva b̶a tazad̶e b̶ʌ carea Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶aped̶a dobadaa. Maʌ̃ dobʌdad̶e unubibadaa dadjirãra Crito oad̶eba idji ume ãbaa panʌda. Idjab̶a paʌ̃ cõrãcuad̶a cobʌdad̶e unubibadaa Crito naʌ̃ djarad̶e bia mĩgad̶ad̶eba dadjirãra idji ume ãbaa panʌda. 17Dadjirãba paʌ̃ ab̶a b̶ʌda zocãrã cõrãcuaped̶a cobadaa. Ara maʌ̃ quĩrãca dadjirãra zocãrã panʌmĩna cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca panʌa. 18Israelerãba obadad̶ebemada crĩchad̶adua. Ãdjirãba animarã Ãcõrẽa babue diabʌdad̶e maʌ̃ djarad̶ebemada cobadaa. Maʌ̃ cobʌdad̶e unubibadaa Ãcõrẽra ẽpẽ panʌda. (Ara maʌ̃ quĩrãca ab̶aʌba jʌwaba od̶a ãcõrẽa nedjara diad̶ad̶ebemada coibʌrʌ, unubiya maʌ̃ jʌwaba od̶a ãcõrẽra ẽpẽ b̶ʌda.) 19Baribʌrʌ mʌ̃a jaraẽ́ b̶ʌa jʌwaba od̶a ãcõrẽra wãrã arada. Jʌwaba od̶a ãcõrẽa nedjara diad̶ara ara jãwãbema djara quĩrãca b̶ʌa. 20Mãwãmĩna Ãcõrẽ adua b̶eaba nedjarada ãdji jʌwaba od̶a ãcõrẽa diabʌdad̶e wãrãda jairãa dia panʌa. Ãcõrẽa dia panʌẽ́a. Bãrãba maʌ̃ djarara cod̶ibʌrʌ, unubid̶ia jaida ẽpẽ panʌda. Maʌ̃gʌra mʌ̃a quĩrĩãẽ́a. 21Jaia diad̶a tazad̶e b̶ʌda bãrãba dod̶ibʌrʌ, Jesucrito oa quĩrãnebad̶i careabema tazad̶e b̶ʌda dod̶iẽ́ panʌa. Jaia djico diad̶ada bãrãba cod̶ibʌrʌ, dadjirã Boro quĩrãnebad̶i careabema cobadara cod̶iẽ́ panʌa. 22Mãwã od̶ibʌrʌ ¿dadjirã Borora quĩrũbid̶aẽ́ca? ¿Dadjirãra idji cãyãbara ʌb̶ʌara panʌca? 23Ʌ̃cʌrʌba jara panʌa dadjia o quĩrĩã b̶ʌra jũma oida b̶ʌda. Baribʌrʌ mʌ̃a jaraya: ne jũma oida b̶ʌmĩna jũma dadjia o quĩrĩã b̶ʌba dadjira carebacaa. Wãrãda jũma dadjia o quĩrĩã b̶ʌra oida b̶ʌmĩna jũma maʌ̃gʌba djabarãra carebacaa. 24Ni ab̶aʌba ara idji bia b̶aira jʌrʌ b̶aiẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ dewararãda bia b̶ead̶amãrẽã jʌrʌ b̶aida b̶ʌa. 25Nedjara nẽdobuebadama nẽdod̶ada cod̶ida panʌa. Baribʌrʌ bãrã crĩcha ãrĩna amaaba iwid̶irãnadua maʌ̃ nedjarara jʌwaba od̶a ãcõrẽa diad̶a basi cawaya. 26Naʌ̃ ẽjũãra, ne jũma naʌ̃ ẽjũãne nũmʌ sid̶a dadjirã Boro Ãcõrẽba osia. Maʌ̃ bẽrã ne jũmada cod̶ida panʌa. 27Jesu ĩjãẽ́ b̶ʌba bʌda ne comãrẽã ed̶oibʌrʌ, maʌ̃ne wã quĩrĩãibʌrʌ, wãdua. Idjia diabʌrʌra codua. Bʌ crĩcha ãrĩ amaaba iwid̶irãdua maʌ̃ djicora jʌwaba od̶a ãcõrẽa diad̶a basi cawaya. 28Baribʌrʌ ab̶aʌba nedjarara jʌwaba od̶a ãcõrẽa diad̶aad̶a aibʌrʌ, corãdua idji crĩcha ãrĩ amaaba. 29Mʌ̃a jaraẽ́ b̶ʌa bãrãmaarã maʌ̃ djicora cocara panʌda. Baribʌrʌ dewaraba mãwã crĩcha b̶ʌbʌrʌ, idji crĩchara ãrĩya. Ab̶aʌba nãwã crĩchaisicada: “Mʌ̃a o quĩrĩã b̶ʌda obʌrʌd̶e ab̶aʌba biẽ́ crĩchaibʌrʌ, ¿maʌ̃gʌra ocara b̶ʌca? ¿Mʌ̃a o quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca oida b̶ʌẽ́ca? 30Mʌ̃a cobʌrʌ carea Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a aibʌrʌ, ¿cãrẽ cãrẽã dewaraba mʌ̃da biẽ́ jaraida b̶ʌ? Biẽ́ jaraiẽ́ b̶ʌa.” 31Baribʌrʌ mʌ̃a jaraya: bãrã ne co panʌne, ne o panʌne bid̶a jũma od̶adua ẽberãrãba Ãcõrẽda bia jarad̶amãrẽã. 32Bãrãba ne o panʌneba judiorãra, judiorãẽ́ra, Ãcõrẽ ẽberãrã sid̶a cadjiruad̶e b̶aebirãnadua. 33Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃a o b̶ʌd̶eba jũmarãa bia crĩchabi quĩrĩã b̶ʌa. Ab̶abe mʌ̃djidrʌ bia b̶ai carea jʌrʌcaa, ãtebʌrʌ ẽberãrã zocãrã bia b̶ead̶amãrẽã jʌrʌbaria. Mãwã mʌ̃a o b̶ʌd̶eba ãdjirãba Critora ĩjãnia Ãcõrẽba ẽdrʌ edamãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\