1 CORINTO 11

1Mʌ̃ra Crito nĩbad̶a quĩrãca nĩbabari bẽrã mʌ̃ quĩrãca nĩbad̶adua. 2Djabarã, ewariza mʌ̃ra quĩrãneba panʌ bẽrã idjab̶a mʌ̃a jaradiad̶ara ẽpẽ panʌ bẽrã bãrãra bia jaraya. 3Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bãrãba cawad̶ida Critora umaquĩrã Boroda, umaquĩrãra dji wẽrã boroda, idjab̶a Ãcõrẽra Crito Boroda. 4Djabarã ãbaa dji jʌre panʌne umaquĩrãda boro ãnẽb̶ariped̶a Ãcõrẽa iwid̶ibʌrʌ wa Ãcõrẽneba bed̶eaibʌrʌ, idji Boro Critora wayaẽ́ b̶ʌda unubi b̶ʌa. 5Baribʌrʌ wẽrãba Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌd̶e wa Ãcõrẽneba bed̶ea b̶ʌd̶e boro ãnẽb̶ariẽ́bʌrʌ, idji quimara wayaẽ́ b̶ʌda unubi b̶ʌa. Mãwã o b̶ʌra borob̶ichia tʌ b̶ʌ quĩrãca b̶ʌa. 6Wẽrãda boro ãnẽb̶ari quĩrĩãẽ́bʌrʌ, borob̶ichia tʌida b̶ʌa. Baribʌrʌ borob̶ichia tʌsira peraida b̶ʌ bẽrã boro ãnẽb̶arida b̶ʌa. 7Djabarã ãbaa dji jʌre panʌne umaquĩrãrãda boro ãnẽb̶arid̶iẽ́ panʌa Ãcõrẽba ara idji quĩrãca od̶a bẽrã idjab̶a umaquĩrãrãba Ãcõrẽra ãdji boroda unubi panʌ bẽrã. Baribʌrʌ wẽrãrãba unubi panʌa umaquĩrãra ãdji boroda. 8Ãcõrẽba umaquĩrãra wẽrãneba oẽ́ basía, ãtebʌrʌ wẽrãra umaquĩrãneba osia. 9Idjab̶a umaquĩrãra oẽ́ basía wẽrã carebamãrẽã, ãtebʌrʌ wẽrãda osia umaquĩrã carebamãrẽã. 10Maʌ̃ carea djabarã ãbaa dji jʌre panʌne wẽrãba idji borora ãnẽb̶arida b̶ʌa unubi carea dji quimara idji boroda. Mãwã oida b̶ʌa bajãnebema nezocarãba bia ununamãrẽã. 11Baribʌrʌ Jesucrito ĩjã b̶ea bẽrã wẽrãba idji quimada carebaida b̶ʌa idjab̶a umaquĩrãba idji quimada carebaida b̶ʌa. 12Naãrãbema wẽrãda umaquĩrãneba zesia. Mamaʌba ʌ̃taa umaquĩrãra wẽrãba tobaria. Baribʌrʌ wãrãda jũmaena Ãcõrẽneba ze panʌa. 13Bãrãmaarã, ¿bia b̶ʌca wẽrãba boro ãnẽb̶ariẽ́ne Ãcõrẽa iwid̶ida? Bio crĩchad̶adua bia b̶ʌ cawaya. 14Ara dadji b̶ead̶eba cawa panʌa umaquĩrãba bud̶a ureabisira peraida b̶ʌda. 15Baribʌrʌ wẽrã bud̶a urea b̶ʌra bia unubadaa. Ãcõrẽba wẽrãa bud̶ara diasia boro ãnẽb̶arimãrẽã. 16Bariduada maʌ̃gʌ carea caicaya b̶eibʌrʌ, mʌ̃a naʌ̃da idjía jaraya: daiba, Ãcõrẽ ẽberãrã bid̶a awara od̶acaa. 17Naʌ̃ b̶ʌbʌrʌd̶e mʌ̃a bãrãra poya bia jaraẽ́a. Bãrã ãbaa dji jʌrebʌdad̶e quĩrãipa od̶acaa. Bia panani cãyãbara biẽ́ panebadaa. 18Naãrã jaraya mʌ̃a ũrĩ b̶ʌda bãrãra ãbaa dji jʌre duanʌne crĩcha awara awara duanabarida. Maʌ̃ bed̶eara jũma wãrãẽ́ sid̶a mʌ̃a ĩjãbaria. 19Wãrãda bãrãra crĩcha awara awara duanʌneba ebud̶a b̶aya cairãdrʌ Ãcõrẽba bia unu b̶ʌda. 20Bãrã ãbaa dji jʌre duanʌne Crito quĩrãnebad̶i carea cobadara quĩrãipa cod̶acaa. Ãcõrẽmaa maʌ̃ co panʌra wãrã araẽ́a. 21Jũmarã jũẽni naẽna bãdjiza eneped̶ad̶ara cobadaa. Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌra jarra duanebaria idjab̶a ʌ̃cʌrʌra beu duanebaria. 22¿Bãrãra de neẽ́ b̶eaca mama ne cod̶i carea? ¿Bãrãba Ãcõrẽ ẽberãrãra igara panʌẽ́ca? ¿Maʌ̃ba dji ne neẽ́ qued̶eara perabi panʌẽ́ca? ¿Mʌ̃a cãrẽda jarai? ¿Maʌ̃gʌ carea mʌ̃a bãrãra bia jaraica? Maʌ̃ carea bia jaraẽ́a. 23Mʌ̃a bãrãa jaradiad̶ara dadjirã Boro Jesud̶eba cawasia. Maʌ̃gʌra nãwã b̶ʌa: diamasi dadjirã Boro Jesu jidabi naẽna idji jʌwad̶e paʌ̃da edasia. 24Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a aped̶a cõrãcuabʌrʌd̶e jarasia: “Edad̶adua. Cod̶adua. Naʌ̃ra mʌ̃ cacuaa, bãrã carea diabʌrʌa. Mʌ̃ quĩrãnebad̶i carea ara naʌ̃ quĩrãca o pananadua.” 25Ara maʌ̃ quĩrãca ne coped̶ad̶acarea tazara idji jʌwad̶e edaped̶a jarasia: “Naʌ̃ tazad̶e b̶ʌra mʌ̃ oaa. Mʌ̃ oad̶eba Ãcõrẽba bãrã ume bed̶ea djiwid̶ida b̶ʌbʌrʌa. Naʌ̃ dobʌdaza mʌ̃ quĩrãnebad̶i carea dod̶adua.” 26Dadjirã Boro Jesu zebʌrʌmisa maʌ̃ paʌ̃ cobʌdaza idjab̶a maʌ̃ tazad̶e b̶ʌ dobʌdaza bãrãba idji beud̶ad̶ebemada jara panʌa. 27Maʌ̃ carea bariduaba dadjirã Boro wayaẽ́ maʌ̃ paʌ̃da coibʌrʌ, maʌ̃ tazad̶e b̶ʌda doibʌrʌ, cadjiruada o b̶ʌa. Dadjirã Boro cacuara, oa sid̶a siriẽ́ b̶ʌda crĩcha b̶ʌa. 28Maʌ̃ paʌ̃ coi naẽna, maʌ̃ tazad̶e b̶ʌ doi naẽna dadjiza bio acʌida b̶ʌa wãrãda dadjirã Boro waya b̶ʌ cawaya. 29Dadjirã Boro Jesu cacua wayaẽ́ b̶ʌba maʌ̃ paʌ̃da coibʌrʌ, maʌ̃ tazad̶e b̶ʌda doibʌrʌ, Ãcõrẽba cawa oya. 30Maʌ̃ carea zocãrã bãrãra cacua biẽ́ b̶eaa, cacua norrab̶ari b̶eaa, idjab̶a ʌ̃cʌrʌ beusid̶aa. 31Baribʌrʌ ara dadjiza bio quĩrãcuita acʌd̶ida panʌa jipa o panʌ cawaya. Mãwãra Ãcõrẽba cawa oẽ́a. 32Dadjirã Boroba ubaria jipa nĩbad̶amãrẽã. Mãwã dadjirãra naʌ̃ ẽjũãne b̶ea ume biẽ́ b̶ʌẽ́a. 33Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ djabarã, dadjirã Boro quĩrãnebad̶i carea cobadara obʌdad̶e jũmarãda jʌ̃ãnadua ãbaa cod̶i carea. 34Ab̶aʌda jarra b̶ʌbʌrʌ idji diguid̶a ne coida b̶ʌa. Mãwã ãbaa dji jʌrebʌdad̶e Ãcõrẽba bãrãra cawa oẽ́a biẽ́ o panʌ carea. Mʌ̃a wad̶i jaradiaida b̶ʌra jãmaa wãbʌrʌd̶e jũma jaradiaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\