1 CORINTO 12

1Djabarã, mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽ Jaureba obi b̶ʌd̶ebemada bãrãba bio cawad̶ida. 2Bãrãba cawa panʌa Ãcõrẽ adua b̶easid̶e baridua carea ãĩ crĩchabadjid̶ada. Maʌ̃ bẽrã jʌwaba od̶a ãcõrẽ b̶eada ẽpẽbadjid̶aa. Maʌ̃ra zocai b̶eaẽ́ bẽrã bed̶ead̶acaa. 3Maʌ̃ carea mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bãrãba naʌ̃da cawad̶ida: Ãcõrẽ Jaured̶eba bed̶ea b̶ʌba Jesura biẽ́ b̶ʌad̶a acaa. Idjab̶a Ãcõrẽ Jaured̶eba bed̶eaẽ́ b̶ʌba Jesura jũmarã Boroad̶a acaa. 4Ãcõrẽ Jaure ab̶a b̶ʌba dadjirãa dia b̶ʌa ne quĩrãtanoa od̶amãrẽã. 5Dadjirã Boro ab̶a b̶ʌ itea ne quĩrãtanoa obadaa. 6Ãcõrẽ ab̶a b̶ʌba dadjirãa ne quĩrãtanoa obi b̶ʌa. Idjiabʌrʌ dadjirãneba maʌ̃ra jũma obaria. 7Ãcõrẽ Jaureba dadjirãza ne obibaria djabarã jũmarãda carebad̶amãrẽã. 8Ãcõrẽ Jaureba ʌ̃cʌrʌa dia b̶ʌa idji necawaad̶eba poya bed̶ead̶amãrẽã. Ab̶ari Ãcõrẽ Jaureba ʌ̃cʌrʌa dia b̶ʌa idjid̶eba cawaped̶ad̶ada poya jaradiad̶amãrẽã. 9Ab̶ari Ãcõrẽ Jaureba ʌ̃cʌrʌa dia b̶ʌa poya bio ĩjã pananamãrẽã. Idjab̶a ab̶ari Ãcõrẽ Jaureba ʌ̃cʌrʌa dia b̶ʌa cacua biẽ́ b̶eara poya biabid̶amãrẽã. 10Idjab̶a Ãcõrẽ Jaureba ʌ̃cʌrʌa dia b̶ʌa ne ununacada poya od̶amãrẽã. Ʌ̃cʌrʌa dia b̶ʌa poya Ãcõrẽneba bed̶ead̶amãrẽã. Ʌ̃cʌrʌa dia b̶ʌa poya cawad̶amãrẽã ab̶aʌba Ãcõrẽ Jaured̶eba bed̶ea b̶ʌda wa jaid̶eba bed̶ea b̶ʌda. Idjab̶a ʌ̃cʌrʌa dia b̶ʌa quĩrãtanoa dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶ead̶amãrẽã. Idjab̶a ʌ̃cʌrʌa dia b̶ʌa dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e jarad̶ara cawa jarad̶amãrẽã. 11Ab̶ari Ãcõrẽ Jaureba jũma maʌ̃ra obi b̶ʌa. Idjia dadjirãza obi b̶ʌa idjia quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca. 12Dadji cacuara ab̶a b̶ʌa. Baribʌrʌ dadji cacuad̶e ne jũmada eropanʌa. Critora idji ĩjã b̶ea ume ara maʌ̃ quĩrãca panʌa. 13Ʌ̃cʌrʌ dadjirãra judiorãa, ʌ̃cʌrʌra judiorãẽ́a, ʌ̃cʌrʌra nezocarãa, ʌ̃cʌrʌra nezocarãẽ́a. Baribʌrʌ ab̶ari Ãcõrẽ Jaureba dadjirã jũmarãda cacua ab̶aʌd̶e b̶ʌsia. Jũma dadjirãba ab̶ari Ãcõrẽ Jaureda edasid̶aa. 14Dadji cacuad̶e ne jũmada eropanʌa. Baribʌrʌ dadji cacuad̶e b̶eara ab̶arica b̶eaẽ́a. 15Dadji jĩrũba jaraibʌrʌ: “Mʌ̃ra jʌwaẽ́ bẽrã naʌ̃ cacuad̶ebemaẽ́a,” maʌ̃ba ¿wãrãda dadji cacuad̶ebemaẽ́ca? 16Idjab̶a cʌwʌrʌba jaraibʌrʌ: “Mʌ̃ra dauẽ́ bẽrã naʌ̃ cacuad̶ebemaẽ́a,” maʌ̃ba ¿wãrãda dadji cacuad̶ebemaẽ́ca? 17Dadji cacuad̶e ab̶abe dauda b̶ʌbara ¿cãrẽba ũrĩcasi? Dadji cacuad̶e ab̶abe cʌwʌrʌda b̶ʌbara ¿cãrẽba ʌ̃casi? 18Ãcõrẽba dadji cacuad̶e ne jũmada b̶ʌsia idjia quĩrĩã b̶ad̶a quĩrãca. 19Dadji cacuad̶e b̶eara jũma ab̶arica b̶ad̶abara cacuara neẽ́ bacasia. 20Dadji cacuad̶e ne jũmada eropanʌmĩna dadji cacuara ab̶a b̶ʌa. 21Maʌ̃ bẽrã dauba jʌwaa poya jaraẽ́a: “Bʌ neẽ́ mʌ̃ra bia b̶aya.” Idjab̶a boroba jĩrũa poya jaraẽ́a: “Bãrã neẽ́ mʌ̃ra bia b̶aya.” 22Wãrãda naʌ̃ cacuad̶e b̶eara ʌ̃cʌrʌ dadjirãmaarã mãcua siriẽ́ b̶eaa. Baribʌrʌ maʌ̃gʌ neẽ́ dadji cacuara bia b̶acaa. 23Idjab̶a naʌ̃ cacuad̶e b̶ea dadjirãmaarã mãcuaẽ́ b̶eara biara djiobadaa bia ununamãrẽã. Idjab̶a naʌ̃ cacuad̶e b̶ea dadjia unubid̶iẽ́ panʌra quĩrãcuita mẽrãbadaa. 24Baribʌrʌ dadji cacuad̶e quĩrãwãrẽã b̶eara mẽrãnacaa. Ãcõrẽba dadji cacuad̶e b̶eara jũma arid̶e osia. Dadjia unubid̶aca sid̶a osia bia wagad̶amãrẽã. 25Mãwã osia dadji cacuara biẽ́ b̶erãmãrẽã, ãtebʌrʌ dadji cacuad̶e b̶eara dji careba pananamãrẽã. 26Dadji cacuad̶ebemada ab̶a puaibʌrʌ, jũmaena puabaria. Ara maʌ̃ quĩrãca dadji cacuad̶ebemada ab̶a bia jarad̶ibʌrʌ, jũmaena capipia b̶abaria. 27Ara maʌ̃ quĩrãca bãrãra jũma ãbaa Crito cacua quĩrãca panʌa. Bãrãra idji cacuad̶ebemarãa. 28Ãcõrẽba djabarã tãẽna Jesucritoba diabued̶arãda naãrã b̶ʌsia. Maʌ̃are idjid̶eba bed̶eabadarãda b̶ʌsia. Maʌ̃are idji bed̶ea jaradiabadarãda b̶ʌsia. Maʌ̃are ʌ̃cʌrʌda b̶ʌsia ne ununacada poya od̶amãrẽã, ʌ̃cʌrʌda b̶ʌsia cacua biẽ́ b̶eara poya biabid̶amãrẽã, ʌ̃cʌrʌda b̶ʌsia djabarã carebad̶amãrẽã, ʌ̃cʌrʌda b̶ʌsia djabarã cawa jipa eded̶amãrẽã, idjab̶a ʌ̃cʌrʌda b̶ʌsia quĩrãtanoa dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶ead̶amãrẽã. 29¿Jũmarãda Jesucritoba diabued̶arãca? ¿Jũmarãda Ãcõrẽneba bed̶eabadarãca? ¿Jũmarãda Ãcõrẽ bed̶ea jaradiabadarãca? ¿Jũmarãba ne ununacada poya obadaca? 30¿Ãcõrẽba jũmarãa diasica cacua biẽ́ b̶eara poya biabid̶amãrẽã? ¿Ãcõrẽba jũmarãa diasica dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e poya bed̶ead̶amãrẽã? ¿Jũmarãba dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e jarad̶ara poya cawa jarad̶ica? 31Ãcõrẽ Jaureba obi b̶ʌd̶ebema dji biara carebaida b̶eadrʌ jʌrʌd̶adua. Jãʌ̃be mʌ̃a bãrãa cawabiya sãwã ne jũmada poya biara o pananida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\