1 CORINTO 13

1Mʌ̃da naʌ̃ ẽjũãne b̶ea bed̶ead̶e bed̶eaibʌrʌ idjab̶a bajãnebema nezoca bed̶ead̶e bed̶eaibʌrʌ, maʌ̃ne quĩrĩãda neẽ́ b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ra jiorro od̶a jĩguabari quĩrãca wa pĩrãchiru jĩguabari quĩrãca b̶ʌa. 2Mʌ̃da Ãcõrẽneba bed̶eaibʌrʌ, Ãcõrẽba crĩcha cawabiẽ́ b̶ad̶ada jũma cawa b̶ʌbʌrʌ, Ãcõrẽ necawaada jũma cawa b̶ʌbʌrʌ, idjab̶a sod̶eba wãrãda ĩjã b̶ʌd̶eba eyada poya ãyã b̶ʌibʌrʌ, maʌ̃ne quĩrĩãda neẽ́ b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ra ara jãwãbema quĩrãca b̶ʌa. 3Ne jũma mʌ̃a erob̶ʌda ne neẽ́ qued̶eaa diaibʌrʌ idjab̶a Ãcõrẽ carea ara mʌ̃djida idu bá beabibʌrʌ, baribʌrʌ quĩrĩãda neẽ́ b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ra ara jãwãbema quĩrãca b̶ʌa. 4Quĩrĩã erob̶ʌba jũma droa b̶ʌa, djãrãra quĩrã djuburiabaria, djãrãba erob̶ʌra awuacaa, djãrã cãyãbara biara b̶ʌda jaracaa ni dji dromada crĩchacaa. 5Quĩrĩã erob̶ʌba djãrãra wayabaria, ab̶abe idji iteabʌrʌ crĩchacaa, maãrĩã carea quĩrũcaa, djãrãba idji biẽ́ od̶ara quĩrãdoabaria. 6Quĩrĩã erob̶ʌra ne cadjirua carea b̶ʌsrid̶acaa, ãtebʌrʌ jũma wãrã careabʌrʌ b̶ʌsrid̶abaria. 7Quĩrĩã erob̶ʌba djãrãba biẽ́ od̶ara jũma droabaria, ne jũma biada ĩjãbaria, jũma bia odjamãrẽã jʌ̃ãbaria, idjab̶a ne jũmane droa b̶abaria. 8Quĩrĩãra jõcaa. Baribʌrʌ ewari ab̶a Ãcõrẽneba bed̶eabadara waa bed̶ead̶aẽ́a, dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶eabadara waa bed̶ead̶aẽ́a, Ãcõrẽ Jaured̶eba cawaped̶ad̶a jaradiabadaba waa jaradiad̶aẽ́a. 9Dadjirãba ab̶abe maãrĩ cawa panʌa idjab̶a Ãcõrẽneba maãrĩ bed̶eabadaa. 10Baribʌrʌ dji biara b̶ʌ zebʌrʌd̶e maʌ̃ maãrĩ b̶ʌra jõya. Maʌ̃ne ne jũmada cawad̶ia. 11Mʌ̃ wad̶i caibe querasid̶e warra zaque quĩrãca bed̶eabadjia idjab̶a warra zaque quĩrãca crĩchabadjia. Baribʌrʌ drõã b̶ed̶acarea warra zaque quĩrãca b̶ad̶ara idu b̶ʌsia. 12Ara nawena dadjirãba Ãcõrẽnebemada jarijaria unu panʌa quĩrã acʌbadad̶e unu panʌ quĩrãca. Baribʌrʌ ewari ab̶a dadjirãba jũma ebud̶a ununia sãwãbʌrʌ b̶ʌda. Ara nawena mʌ̃a maãrĩ cawa b̶ʌa, baribʌrʌ ewari ab̶a jũma cawaya Ãcõrẽba mʌ̃ cawa b̶ʌ quĩrãca. 13Naʌ̃ ũbea panʌra jõcaa: ne jũma biada ĩjã b̶aida, jũma bia odjamãrẽã jʌ̃ã b̶aida idjab̶a quĩrĩãda. Baribʌrʌ maʌ̃ ũbead̶ebemada quĩrĩãda biara b̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\