1 CORINTO 14

1Quĩrĩãda biara ẽpẽnadua. Idjab̶a Ãcõrẽ Jaureba obi b̶ʌra jũma o quĩrĩãnadua. Baribʌrʌ biara Ãcõrẽneba bed̶ead̶ida quĩrĩãnadua. 2Dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶ea b̶ʌba ẽberãrãa bed̶ea b̶ʌẽ́a, idjia jarabʌrʌra ni ab̶aʌba cawa ũrĩnaca bẽrã. Ab̶abe Ãcõrẽa bed̶ea b̶ʌa. Dadjia cawad̶acada Ãcõrẽ Jaured̶eba bed̶ea b̶ʌa. 3Baribʌrʌ Ãcõrẽneba bed̶ea b̶ʌba ẽberãrãa bed̶ea b̶ʌa biara ĩjãnamãrẽã, zareaara b̶ead̶amãrẽã, idjab̶a sobiad̶amãrẽã. 4Dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶ea b̶ʌba ara idjida careba b̶ʌa biara ĩjãi carea. Baribʌrʌ Ãcõrẽneba bed̶ea b̶ʌba djabarãda careba b̶ʌa biara ĩjãnamãrẽã. 5Mʌ̃maarã jũma bãrãra dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e poya bed̶eabʌdabara bia b̶acasia. Baribʌrʌ jũmarãda Ãcõrẽneba poya bed̶eabʌdabara biara b̶acasia. Wãrãda dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶eai cãyãbara Ãcõrẽneba bed̶eaida biara b̶ʌa. Baribʌrʌ ab̶aʌba dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶eaped̶a cawa jaraibʌrʌ, maʌ̃ sid̶a bia b̶ʌa. Djabarãba cawa ũrĩnaped̶a Ãcõrẽra biara ĩjãnia. 6Maʌ̃ carea djabarã, mʌ̃da bãrãmaa wãped̶a dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶eaibʌrʌ, ¿bãrãda sãwã carebai? Carebaẽ́a. Baribʌrʌ dadjia ũrĩbada bed̶ead̶e Ãcõrẽba mʌ̃́a cawabid̶ada jaraibʌrʌ, wa Ãcõrẽ necawaad̶eba bed̶eaibʌrʌ, wa Ãcõrẽneba bed̶eaibʌrʌ, wa Ãcõrẽ bed̶eada jaradiaibʌrʌ poya carebaya. 7Ara maʌ̃ quĩrãca ab̶aʌba chiruda wa arpada zaibʌrʌ baribʌrʌ jipa zaẽ́bʌrʌ, jĩgua b̶ʌmĩna dadjia cawad̶aẽ́a cãrẽ trʌ̃ãbida za b̶ʌda. 8Cachiru sid̶a jipa zaẽ́bʌrʌ, ¿sordaorãda sãwã isabe cob̶ead̶i djõni carea? 9Ara maʌ̃ quĩrãca bãrãba ũrĩbada bed̶ead̶e bed̶ead̶aẽ́bʌrʌ, ẽberãrãba ¿sãwã cawad̶i bãrãba jara panʌda? Mãwã bed̶ead̶ibʌrʌ, bãrãra ara jãwã bed̶ea panʌa. 10Naʌ̃ ẽjũãne bed̶ea quĩrãtanoa baraa. Maʌ̃ bed̶eaza dji cawa b̶ʌba cawa ũrĩbaria. 11Baribʌrʌ mʌ̃a maʌ̃ bed̶eada adua b̶ʌbʌrʌ, dji bed̶eabʌrʌmaarã mʌ̃ra drua ãĩbema quĩrãca b̶ʌa, idjab̶a mʌ̃maarã idjida drua ãĩbema quĩrãca b̶ʌa. 12Bãrãra ara maʌ̃ quĩrãca b̶eaa. Ãcõrẽ Jaureba obi b̶ʌra bãrãba bio o quĩrĩã panʌ bẽrã djabarã carebai careabemada biara o quĩrĩãnadua ãdjirãba biara Ãcõrẽra ĩjãnamãrẽã. 13Maʌ̃ carea dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶ea b̶ʌba Ãcõrẽa iwid̶ida b̶ʌa ara idjia jarad̶ara poya cawa jarai carea. 14Dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶ibʌrʌ, mʌ̃ jaureba iwid̶i b̶ʌa. Baribʌrʌ mʌ̃a adua b̶ʌa cãrẽda iwid̶i b̶ʌda. 15Mãwãra ¿sãwã jipaara oi? Mʌ̃ jaureba Ãcõrẽa iwid̶iya baribʌrʌ mʌ̃a cawa b̶ʌ bed̶ead̶e bid̶a iwid̶iya. Mʌ̃ jaureba Ãcõrẽa bia jara trʌ̃ãya, baribʌrʌ mʌ̃a cawa b̶ʌ bed̶ead̶e bid̶a trʌ̃ãya. 16Bʌ jaureba Ãcõrẽa bia bed̶eaibʌrʌ, bʌa jarad̶a cawa ũrĩcaba ¿sãwã wãrãana ai? 17Wãrãda bʌa mãwã bed̶eabʌrʌd̶e Ãcõrẽa bia bed̶ea b̶ʌa, baribʌrʌ dewararãda carebaẽ́ b̶ʌa biara ĩjãnamãrẽã. 18Mʌ̃a Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a abaria mʌ̃ra bãrã cãyãbara dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e aud̶uara bed̶eabari bẽrã. 19Baribʌrʌ djabarã dji jʌre duanʌne mʌ̃maarã dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e dãrã bed̶eai cãyãbara biara b̶ʌa dadjia ũrĩbada bed̶ead̶e dãrãẽ́ jaradiaida. 20Djabarã, warra zaquerã quĩrãca b̶ead̶adua. Ãdjirãba cadjiruada bio adua panʌa. Baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaureba obi b̶ʌd̶ebemada drõãrã quĩrãca crĩcha b̶ead̶adua. Waa warra zaquerã quĩrãca crĩcharãnadua. 21Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Dadjirã Boroba jara b̶ʌa: mʌ̃ra naʌ̃ puru ume drua ãĩbemarã ited̶eba, ãdjia ũrĩnaca bed̶eabada ẽberãrãneba bed̶eaya. Mãwãmĩna mʌ̃ bed̶eara ũrĩ ama panania.” 22Maʌ̃ba cawa panʌa dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶eaira Jesu ĩjã b̶ea carea b̶ʌẽ́da, ãtebʌrʌ Jesu ĩjãẽ́ b̶eaa unubi b̶ʌa Ãcõrẽba cawa oida. Baribʌrʌ Ãcõrẽneba bed̶eaira Jesu ĩjã b̶ea carea b̶ʌa, Jesu ĩjãẽ́ b̶ea carea b̶ʌẽ́a. 23Maʌ̃ carea djabarã ãbaa dji jʌre duanʌne jũmarãda dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶ea duananibʌrʌ, maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌ Jesu ĩjãẽ́ b̶eada wa Ãcõrẽ bed̶ea ũrĩ quĩrĩã b̶eada ed̶a zesid̶ara ¿ãdjia jarad̶aẽ́ca bãrãra quĩrãẽ́ duanʌda? 24Baribʌrʌ jũmarãda Ãcõrẽneba bed̶ead̶ibʌrʌ, maʌ̃ne Jesu ĩjãẽ́ b̶ʌda wa Ãcõrẽ bed̶ea ũrĩ quĩrĩã b̶ʌda ed̶a zesira bãrãba jara panʌ ũrĩ b̶ʌd̶eba idjia cawaya cadjirua obarida idjab̶a Ãcõrẽ quĩrãpita bed̶ead̶e b̶ʌda. 25Idji sod̶e mẽrã erob̶ad̶ara ebud̶a cawaya. Maʌ̃ne chĩrãborod̶e cob̶eped̶a Ãcõrẽa bia bed̶eaya idjab̶a jaraya Ãcõrẽra wãrãda bãrã ume b̶ʌda. 26Maʌ̃ carea djabarã, ¿sãwã jipaara od̶i? Bãrã ãbaa dji jʌre panʌne ʌ̃cʌrʌba trʌ̃ãbi Ãcõrẽ Bed̶ead̶ebemada trʌ̃ãnida panʌa, ʌ̃cʌrʌba Ãcõrẽ bed̶eara jaradiad̶ida panʌa, ʌ̃cʌrʌba Ãcõrẽba cawabid̶ada jarad̶ida panʌa, ʌ̃cʌrʌba dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶ead̶ida panʌa, idjab̶a ʌ̃cʌrʌba maʌ̃ bed̶ead̶ara cawa jarad̶ida panʌa. Baribʌrʌ jũma maʌ̃gʌra od̶ida panʌa djabarãba biara ĩjãnamãrẽã. 27Dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶ead̶ibʌrʌ, djaba umé wa ũbeabe mãwã bed̶ead̶ida panʌa. Baribʌrʌ ab̶a ab̶a bed̶ead̶ida panʌa. Bed̶ead̶acarea ab̶aʌba maʌ̃ bed̶ead̶ara cawa jaraida b̶ʌa. 28Baribʌrʌ djabarã ãbaa dji jʌre panʌne maʌ̃ bed̶ead̶a cawa jarabarida neẽ́bʌrʌ, dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶ea quĩrĩã b̶ʌra chupea b̶aida b̶ʌa. Idji crĩchad̶e Ãcõrẽa chupea bed̶eaida b̶ʌa. 29Ara maʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽneba bed̶eabadara umé wa ũbea bed̶ead̶ida panʌa. Maʌ̃ne jũmarãba ãdjia bed̶ea panʌra quĩrãcuita ũrĩnida panʌa wãrã cawaya. 30Djaba ab̶a bed̶ea b̶ʌd̶e Ãcõrẽba dji ũrĩ duanʌnebema ab̶aʌa ne cawabisira, dji bed̶ea b̶ʌba maʌ̃ djabara idu bed̶eabida b̶ʌa. 31Jũmarãda ab̶a ab̶a Ãcõrẽneba bed̶ead̶ida panʌa cawa wãnamãrẽã idjab̶a biara ĩjãnamãrẽã. 32Ãcõrẽneba bed̶eabarira cawaẽ́ne bed̶ea nũmecaa, ãtebʌrʌ poya jʌ̃ãbaria bed̶eai carea. 33Ãcõrẽba b̶ʌga nũmebicaa, ãtebʌrʌ necai b̶aida diabaria. 34Ãcõrẽ ẽberãrã ãbaa dji jʌrebʌdaza wẽrãrãra bed̶ead̶iẽ́ panʌa, ãtebʌrʌ chupea ũrĩnida panʌa. Ãdji quima bed̶eara ĩjã b̶ead̶ida panʌa judiorã leyba jara b̶ʌ quĩrãca. 35Wẽrãrãba iwid̶i quĩrĩãnibʌrʌ, diguid̶a panʌne ãdji quimaa iwid̶id̶ida panʌa. Djabarã ãbaa dji jʌre duanʌne wẽrã bed̶eaira biẽ́ b̶ʌa. 36¿Ãcõrẽ bed̶eara bãrãneba zesica? ¿Ab̶abe bãrãmaa zesica? 37Bariduaba Ãcõrẽneba bed̶eabarida crĩcha b̶ʌbʌrʌ, wa Ãcõrẽ Jaured̶eba ne o b̶ʌda crĩcha b̶ʌbʌrʌ, maʌ̃ ẽberãba jaraya mʌ̃a naʌ̃ cartad̶e b̶ʌbʌrʌra dadjirã Boroba obi b̶ʌda. 38Bariduaba maʌ̃gʌda igaraibʌrʌ, idji sid̶a igarad̶adua. 39Maʌ̃ba djabarã, biara jʌrʌd̶adua Ãcõrẽneba bed̶ead̶ida. Idjab̶a dadjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶eabadara idu bed̶eabid̶adua. 40Baribʌrʌ jũmaena quĩrãcuita quĩrãipa od̶adua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\