1 CORINTO 15

1Maʌ̃ awara djabarã, mʌ̃a bãrãa quĩrãnebabiya bed̶ea bia Jesucritod̶ebema mʌ̃a bãrãa jaradiad̶ada. Maʌ̃ bed̶eara bãrãba mʌ̃neba cawasid̶aa idjab̶a bio ĩjã panʌa. 2Mʌ̃a jaradiad̶ara wãrãda ĩjã pananibʌrʌ, Ãcõrẽba ẽdrʌ edaya. Ĩjã pananaẽ́bʌrʌ, bãdji quĩrĩãbe ĩjãsid̶aa. 3Mʌ̃a cawad̶a crĩcha dromaara b̶ʌda naãrã bãrãa jaradiasia. Naʌ̃gʌ basía: Critora dadjirã cadjirua carea beusia Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca. 4Idjira tʌb̶arisid̶aa, maʌ̃be ewari ũbead̶e beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbasia Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca. 5Ʌ̃rẽbad̶acarea ara idjida Pedroa unubisia. Maʌ̃are idjia doce edad̶arãa ara idjida unubisia. 6Mãwãnacarea ara idjida djabarã quiniento aud̶u ãbaa panʌ́a unubisia. Ãdjirãnebemada ʌ̃cʌrʌ jaid̶asid̶aa baribʌrʌ zocãrã wad̶ibid̶a zocai panʌa. 7Maʌ̃ quiniento djabarãba Jesu unuped̶ad̶acarea ara idjida Santiagoa unubisia. Mãwãnacarea ara idjida jũma idjia diabued̶arãa unubisia. 8Jĩrũare mʌ̃́a unubisia. Mʌ̃ra warra ʌradʌgad̶a quĩrãca dji biẽ́ bad̶amĩna mãwã unubisia. 9Wãrãda mʌ̃ra Jesucritoba diabued̶ad̶ebema dji ed̶aara b̶ʌa. Ãcõrẽ ẽberãrã biẽ́ oi carea ẽpẽ b̶ad̶a bẽrã bia b̶ʌẽ́a ẽberãrãba mʌ̃ra idjia diabued̶ada jarad̶amãrẽã. 10Baribʌrʌ Ãcõrẽba idji biad̶eba mʌ̃ra b̶ʌsia Jesucritoba diabued̶ada b̶amãrẽã. Idji quĩrĩãbe mʌ̃ra mãwã b̶ʌẽ́ basía. Ãtebʌrʌ jũma Jesucritoba diabued̶arã cãyãbara mʌ̃a idji itea aud̶uara o b̶ʌa. Baribʌrʌ ara mʌ̃djid̶eba mãwã oẽ́ b̶ʌa. Ãcõrẽbʌrʌ idji biad̶eba mʌ̃ra careba b̶ʌa mãwã omãrẽã. 11Waabema Jesuba diabued̶arãba idjid̶ebemada jaradia panʌbʌrʌ wa mʌ̃a jaradia b̶ʌbʌrʌ, ab̶arida jaradia panʌa. Idjab̶a bãrãba ara maʌ̃ bed̶eara ĩjãsid̶aa. 12Dairãba Crito ʌ̃rẽbad̶ad̶ebemada jaradia panʌa. Maʌ̃da ¿sãwã ʌ̃cʌrʌ bãrãnebemaba beuped̶ad̶ara ʌ̃rẽbad̶aẽ́ana a panʌ? 13Beuped̶ad̶ada ʌ̃rẽbad̶aẽ́bʌrʌ, maʌ̃ba jara b̶ʌa Crito sid̶a ʌ̃rẽbaẽ́ basida. 14Critoda ʌ̃rẽbaẽ́ basibʌrʌ, mãwãra dadji quĩrĩãbe jaradia panʌa idjab̶a bãrãba bãdji quĩrĩãbe idjira ĩjã panʌa. 15Critoda ʌ̃rẽbaẽ́ basibʌrʌ, Ãcõrẽba idji ʌ̃rẽbabisiad̶a abʌdad̶e daiba Ãcõrẽnebemada sewada jara panʌa. Wãrãda beuped̶ad̶ada ʌ̃rẽbad̶aẽ́bʌrʌ, maʌ̃ba jara b̶ʌa Crito sid̶a ʌ̃rẽbaẽ́ basida. 17Critoda ʌ̃rẽbaẽ́ basibʌrʌ, bãdji quĩrĩãbe idjira ĩjã panʌa idjab̶a wad̶ibid̶a cadjiruad̶e panʌa. 18Mãwãra jũma Crito ĩjã b̶ea beuped̶ad̶ara aduasid̶aa. 19Dadjirãba Critod̶eba ab̶abe naʌ̃ ẽjũãne bia b̶ead̶ida crĩcha panʌbʌrʌ, jũmarã cãyãbara mĩã djuburiara panʌa. 20Baribʌrʌ Ãcõrẽba wãrãda Critora beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbabisia. Beuped̶ad̶ad̶ebemada idjidrʌ dji naãrã ʌ̃rẽbad̶aa. Mãwã Ãcõrẽba unubisia jũma idjid̶erã sid̶a wãrãda ʌ̃rẽbad̶ida. 21Ẽberã ab̶aʌba cadjirua od̶a carea dadjirãra beud̶ia. Ara maʌ̃ quĩrãca ẽberã ab̶aʌba bia od̶a carea dadjirãra ʌ̃rẽbad̶ia. 22Jũmarãda Adaʌ̃neba zeped̶ad̶a bẽrã beubadaa. Ara maʌ̃ quĩrãca Critod̶eba jũma idjid̶erãda wayacusa zocai panania. 23Critoda naãrã ʌ̃rẽbasia. Idji waya zebʌrʌd̶e idjid̶erãda ʌ̃rẽbad̶ia. 24Mãwãnacarea naʌ̃ ẽjũãra jõya. Maʌ̃ ewarid̶e Critoba jai bororãda, jai dromarãda, jai mẽsrã b̶ea sid̶a jũma poyaya. Maʌ̃be idji puruda dadji Zeza Ãcõrẽa diaya. 25Wãrãda Critora jũmarã boroda b̶aida b̶ʌa ab̶a jũma idji dji quĩrũra poyabʌrʌd̶aa. 26Jĩrũare idjia dadji beuira jõbiya, maʌ̃gʌ sid̶a idji ume dji quĩrũ bẽrã. 27Ãcõrẽ Bed̶ead̶e jara b̶ʌa: “Bʌa ne jũmada idji jʌwaed̶a b̶ʌsia.” Ne jũma Crito jʌwaed̶a b̶ʌsida jara b̶ʌmĩna ebud̶a b̶ʌa Ãcõrẽba ara idjida Crito jʌwaed̶a b̶ʌẽ́ basida. Ãcõrẽbʌrʌ ne jũmada Crito jʌwaed̶a b̶ʌsia. 28Ãcõrẽ Warra Critoba ne jũma poyad̶acarea ara idjida Ãcõrẽ jʌwaed̶a b̶eya Ãcõrẽba ne jũmada idji jʌwaed̶a b̶ʌd̶a quĩrãca. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽba ne jũmada idji jʌwaed̶a erob̶aya. 29Beuped̶ad̶ada ʌ̃rẽbad̶aẽ́bʌrʌ, ¿cãrẽ cãrẽã ʌ̃cʌrʌra beuped̶ad̶a cacuabari borocue panʌ? Ãcõrẽba beuped̶ad̶ara ʌ̃rẽbabiẽ́bʌrʌ, ¿cãrẽ cãrẽã ãdjirã cacuabari borocued̶i? 30Idjab̶a beuped̶ad̶ada ʌ̃rẽbad̶aẽ́bʌrʌ, ¿daira cãrẽ cãrẽã Jesucrito bed̶ea carea ewariza minijĩchiad̶e bia mĩga panʌ? 31Djabarã, bãrãba dadjirã Boro Jesucrito ĩjã panʌ carea mʌ̃ra wãrãda b̶ʌsrid̶a b̶ʌa. Wãrãda jaraya: ewariza crĩcha b̶ʌa ẽberãrãba mʌ̃ra Jesu bed̶ea carea bead̶ida. 32Epeso purud̶e Ãcõrẽ bed̶ea jaradiai carea mʌ̃ra bia mĩgasia animarã cadjirua b̶ea ume djõ b̶ʌ quĩrãca. Beuped̶ad̶ada ʌ̃rẽbad̶aẽ́bʌrʌ, ¿mʌ̃ bia mĩgad̶a carea cãrẽ biada edasi? Wãrãda dadjirãra ʌ̃rẽbad̶aẽ́bʌrʌ, biara b̶ʌa od̶ida ʌ̃cʌrʌba jarabada quĩrãca: “Bia ne cod̶ia, itua dod̶ia nu beud̶i bẽrã.” 33Idu cũrũgabirãnadua. Bãrãda cadjirua obadarã ume ãbaa nĩbad̶ibʌrʌ, ãdjirãba bãrã bia nĩbabadara ãrĩnia. 34Jipa crĩchad̶adua. Cadjiruada waa orãnadua. Ʌ̃cʌrʌ bãrãnebemaba Ãcõrẽra adua b̶eaa. Maʌ̃ carea bãrãra perad̶ida panʌa. 35Ʌ̃cʌrʌba iwid̶id̶isicada: “¿Beuped̶ad̶ada sãwãbʌrʌ ʌ̃rẽbad̶i? ¿Ãdjirã cacuara sãwã b̶ead̶i?” 36¡Dji mãwã iwid̶i b̶ʌra crĩcha neẽ́ tab̶ʌa! Ne ud̶a tunubʌrʌd̶e dji tara b̶erawabaria. 37Trigoda uibʌrʌ wa baridua tada uibʌrʌ, dji b̶ʌwʌrʌda ucaa ãtebʌrʌ dji tadrʌ ubaria. 38Baribʌrʌ maʌ̃ tad̶eba Ãcõrẽba dji b̶ʌwʌrʌda tunubibaria idji b̶aida b̶ʌ quĩrãca. 39Naʌ̃ ẽjũãne zocai b̶eara ab̶ari cacua quĩrãca b̶eaẽ́a. Ẽberã cacuara awara b̶ʌa, animarã cacuara awara b̶ʌa, ĩbana cacuara awara b̶ʌa, b̶eda cacuara awara b̶ʌa. 40Idjab̶a bajãne ne quĩrãtanoa baraa. Naʌ̃ ẽjũãne bid̶a ne quĩrãtanoa baraa. Baribʌrʌ bajãne ne biya qued̶eara awara b̶eaa. Naʌ̃ ẽjũãne ne biya qued̶eara awara b̶eaa. 41Ʌ̃mãdau ʌ̃naara awara b̶ʌa, jed̶eco ʌ̃naara awara b̶ʌa, chĩdau ʌ̃naara awara b̶ʌa. Chĩdauza ʌ̃naara awara b̶eaa. 42Beuped̶ad̶a ʌ̃rẽbad̶ira ne ud̶a quĩrãca b̶ʌa. Cacua b̶erawabarida joubadaa baribʌrʌ cacua b̶erawacada ʌ̃rẽbaya. 43Cacua biaẽ́da joubadaa baribʌrʌ cacua biya quiruda ʌ̃rẽbaya. Cacua ʌb̶ʌaẽ́ b̶ʌda joubadaa baribʌrʌ cacua ʌb̶ʌa b̶ʌda ʌ̃rẽbaya. 44Naʌ̃ ẽjũãnebema cacuada joubadaa baribʌrʌ bajãnebema cacuada ʌ̃rẽbaya. Naʌ̃ ẽjũãnebema cacuada b̶ʌbʌrʌ bajãnebema cacua sid̶a b̶ʌa. 45Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Nabema ẽberã Adaʌ̃ abadara Ãcõrẽba zocai b̶abisia.” Baribʌrʌ Crito dji jĩrũarebema Adaʌ̃ abadada b̶ʌsia idji jaured̶eba zocai b̶aida diamãrẽã. 46Bajãnebema cacuada naãrãbema cacuaẽ́a, ãtebʌrʌ naʌ̃ ẽjũãnebema cacuadrʌ dji naãrãbemaa. Dji naãrãbema cacua jõnacarea bajãnebema cacuada edaya. 47Nabema ẽberã Adaʌ̃ abadara egoro od̶a basía. Jĩrũarebema ẽberã Jesucrito abadara bajãnebemaa. 48Adaʌ̃ cacuara egoro od̶a basía. Ara maʌ̃ quĩrãca naʌ̃ ẽjũãnebemarãba eropanʌa. Baribʌrʌ Critoba bajãnebema cacuada erob̶ʌ quĩrãca bajãnaa wãbʌda ẽberãrãba eropanania. 49Dadjirãra nabema ẽberã egoro od̶a quĩrãca panʌa idjab̶a bajãneba zed̶a ẽberã Crito quĩrãca panania. 50Djabarã, mʌ̃a naʌ̃da jaraya: naʌ̃ ẽjũãnebema cacuara Ãcõrẽ bajãnebema purud̶e poya b̶aẽ́a. Cacua b̶erawabarira cacua b̶erawacama poya b̶aẽ́a. 51Ũrĩnadua. Ãcõrẽba naẽna cawabiẽ́ b̶ad̶ara mʌ̃a cawabiya: jũma dadjirãra beud̶aẽ́a, ãtebʌrʌ cacua quĩrã awara panenia. 52Cawaẽ́ne, daupica edabʌrʌd̶e, jĩrũarebema cachiru jĩguabʌrʌd̶e mãwã quĩrã awara panenia. Wãrãda Ãcõrẽ cachirura jĩguaya. Maʌ̃ne beuped̶ad̶ada cacua ãrĩnacad̶e ʌ̃rẽbad̶ia. Idjab̶a dadjirã wad̶i zocai b̶eara cacua quĩrã awara panenia. 53Dadjirã cacua ãrĩbarira cacua ãrĩcada b̶eya. Dadji beuida b̶ʌ cacuara beuca cacuada b̶eya. 54Naʌ̃ cacua beuida b̶ʌra cacua beuca b̶ebʌrʌd̶e Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca wãrãda b̶aya. Nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽba dadji beuira jõbisia.” 55Idjab̶a b̶ʌ́ b̶ʌa: Beuba waa poya beubiẽ́a. Beuba waa poya puabiẽ́a. 56Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyba cawabi b̶ʌa dadjirãba cadjirua obadada. Cadjiruada obada bẽrã beud̶ia. 57Baribʌrʌ Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶ida panʌa dadjirã Boro Jesucritod̶eba beud̶id̶ebemada ẽdrʌ edad̶a bẽrã. 58Maʌ̃ carea mʌ̃ djabarã, bio ĩjã pananadua. Dadjirã Boroba quĩrĩã b̶ʌra bio ẽpẽ od̶adua. Bãrãba cawa panʌa dadjirã Boro itea o panʌra bãdji quĩrĩãbe o panʌẽ́da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\