1 CORINTO 16

1Maʌ̃ awara bãrãba djabarã Jerusaleʌ̃nebema itea parata jʌrʌ pebʌdad̶ebemada mʌ̃a jaraya. Mʌ̃a djabarã Galacia druad̶ebemarãa jarad̶a quĩrãca od̶adua. 2Nabema ewari domiaza bãdjiza edabʌdad̶ebemada waga b̶ʌd̶adua. Mãwãra mʌ̃ jũẽbʌrʌd̶e bãrãba ewabe jʌrʌ ped̶aẽ́a. 3Mʌ̃ jũẽbʌrʌd̶e djabarã bãrãba edabʌdada mʌ̃a Jerusaleʌ̃naa parata diad̶e diabueya. Djabarã Jerusaleʌ̃nebemarãba ãdjira bia edad̶amãrẽã mʌ̃a ãdji ume cartada b̶ʌ́ diabueya. 4Baribʌrʌ bãrãmaarã mʌ̃ sid̶a wãida bia b̶ʌbʌrʌ, ãdji ume wãya. 5Mʌ̃ra naãrã Macedonia druad̶aa wãida b̶ʌa. Maʌ̃be bãrãmaa wãya. 6Mʌ̃ra bãrã ume dãrãisicada. Ãĩbẽrã jũma naʌ̃ doid̶aara b̶aisicada. Maʌ̃be bãrãba mʌ̃ra poya carebad̶ia mʌ̃dji wãbʌrʌmaa bia wãmãrẽã. 7Ara nawena poya dãrã b̶aẽ́ bẽrã mʌ̃a bãrãra acʌd̶e wã quĩrĩãẽ́a. Baribʌrʌ dadjirã Boroba quĩrĩãibʌrʌ, bãrãmaa wãbʌrʌd̶e dãrãica b̶ʌa. 8Nama Epeso purud̶e b̶aya ab̶a Pentecoste ewari droma jõbʌrʌd̶aa. 9Nama mʌ̃ ume dji quĩrũda baramĩna nawena poya Ãcõrẽ bed̶eara bia jaradia b̶aya idjab̶a zocãrãba ĩjãbʌdaa. 10Djaba Timoteoda bãrãma jũẽibʌrʌ, idjira bãrã tãẽna bia edad̶adua wayarãmãrẽã. Dadjirã Boroba quĩrĩã b̶ʌra idjia bia o b̶ʌa mʌ̃a o b̶ʌ quĩrãca. 11Maʌ̃ carea idjira igararãnadua, ãtebʌrʌ carebad̶adua mʌ̃ acʌd̶e zebʌrʌd̶e necai zemãrẽã. Mʌ̃a, dewara djabarã bid̶a idji zeida jʌ̃ã panʌa. 12Dadjirã djaba Apoloa mʌ̃a bed̶ea djuburiasia dewara djabarã ume bãrã acʌd̶e wãnamãrẽã. Baribʌrʌ ara nawena idjira wã quĩrĩãẽ́ b̶ʌa. Poya wãbʌrʌd̶e wãya. 13Quĩrãcuita b̶ead̶adua. Jesucritora bio ĩjã pananadua. Idjid̶eba sozarra b̶ead̶adua idjab̶a zarea b̶ead̶adua. 14Ne jũma bãrãba obʌdara quĩrĩãneba od̶adua. 15Djabarã, bãrãba cawa panʌa Acaya druad̶e Estepanaba, idji ẽberãrã bid̶a naãrã Jesura ĩjãsid̶ada idjab̶a ãdji crĩchara b̶ʌcãdada jũma djabarã carebad̶i carea. 16Mʌ̃a bãrãa bed̶ea djuburiaya ãdjira, jũma ãdji quĩrãca b̶ea sid̶a ẽpẽnamãrẽã. Jũma Ãcõrẽ traju o panʌra, djabarã careba panʌ sid̶a ẽpẽnadua. 17Djaba Estepanada, Portunatoda, Acaico sid̶a mʌ̃ma jũẽped̶ad̶a bẽrã b̶ʌsrid̶a b̶ʌa. Ãdjirãba bãrã cacuabari mʌ̃ra careba panʌa. 18Ãdjirãba mʌ̃ sora b̶ʌsrid̶abisid̶aa bãrã so b̶ʌsrid̶abiped̶ad̶a quĩrãca. Ãdjirãnebemada, djabarã ãdjirã quĩrãca panʌ sid̶a bia crĩchad̶adua. 19Djabarã Asia druad̶ebemaba quĩrĩã panʌa bãrãra bia pananida. Djaba Aquilaba, djabawẽrã Priscilaba, djabarã ãdji ded̶e ãbaa dji jʌrebada bid̶a dadjirã Borod̶eba quĩrĩã panʌa bãrãra bia pananida. 20Djabarã jũmarãba quĩrĩã panʌa bãrãra bia pananida. Wãrã quĩrĩãneba dji bia edad̶adua. 21Mʌ̃ra Pauloa. Naʌ̃gʌ bed̶eara ara mʌ̃dji jʌwaba b̶ʌbʌrʌa. 22Bariduaba dadjirã Boro Jesucritoda quĩrĩãẽ́bʌrʌ, Ãcõrẽba maʌ̃ ẽberãra biẽ́ b̶ʌya. ¡Zedua, dadjirã Boro! 23Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Boro Jesucritoba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida. 24Jesucritod̶eba mʌ̃a bãrãra wãrãda quĩrĩã b̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\