1 CORINTO 2

1Djabarã, mʌ̃a Ãcõrẽnebemada bãrãmaa jaradiad̶e wãsid̶e bed̶ea bia quirud̶eba ni mʌ̃ necawaad̶eba jaradiaẽ́ basía. 2Bãrã tãẽna b̶asid̶e mʌ̃a ab̶abe Jesucritod̶ebemada, idji crud̶e beaped̶ad̶ada cawabi quĩrĩã b̶asia. 3Maʌ̃ne mʌ̃ra ʌb̶ʌaẽ́ b̶ʌda crĩchasia. Idjab̶a poya bia jaradiaẽ́da crĩcha b̶ad̶a bẽrã ne wayaaba cacua ure nũmabadjia. 4Mʌ̃a Jesud̶ebema nẽbʌrʌ b̶asid̶e idjab̶a jaradia b̶asid̶e mʌ̃ necawaad̶eba mãwã oẽ́ basía bãrãba ĩjãnamãrẽã. Ãtebʌrʌ jaradia b̶ʌd̶e Ãcõrẽ Jaureba idji ʌb̶ʌad̶eba cawabisia maʌ̃ bed̶eara wãrã arada. 5Mãwã bãrãba naʌ̃ ẽjũãnebema necawaad̶eba Jesucritora ĩjãnaẽ́ basía, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ ʌb̶ʌad̶eba ĩjãsid̶aa. 6Mãwãmĩna daiba necawaada Ãcõrẽ bio ĩjã b̶eaa jaradia panʌa. Maʌ̃ necawaara naʌ̃ ẽjũãnebemaẽ́a, naʌ̃ ẽjũãnebema bororã necawaẽ́a. Ãdjirãra dãrã pananaẽ́a. 7Daiba Ãcõrẽ necawaa naẽna cawabiẽ́ b̶ad̶ada jaradia panʌa. Naʌ̃ ẽjũã oi naẽna Ãcõrẽba maʌ̃ necawaad̶eba ne oida b̶ʌsia dadjirãra idji ume ãbaa bia b̶ead̶amãrẽã. 8Naʌ̃ ẽjũãnebema bororã ni ab̶aʌba maʌ̃ necawaara cawad̶aẽ́ basía. Cawa pananabara dadjirã Boro biya quirura crud̶e bead̶aẽ́ bacasia. 9Baribʌrʌ cawad̶aẽ́ basía Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca. Nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Ãcõrẽba idji quĩrĩã b̶ea itea bia o erob̶ʌra ni ab̶aʌba wad̶i ununacaa, cʌwʌrʌba ũrĩnacaa, ni cawa crĩchad̶acaa. 10Jũma maʌ̃gʌra Ãcõrẽba idji Jaured̶eba dadjirãa cawabisia. Idji Jaureba ne jũmada cawa b̶ʌa. Ãcõrẽ crĩcha sid̶a jũma cawa b̶ʌa. 11¿Ẽberã crĩchara caiba cawa b̶ʌ? Ara idjidub̶abʌrʌ cawa b̶ʌa. Ara maʌ̃ quĩrãca ni ab̶aʌba Ãcõrẽ crĩchara poya cawad̶aẽ́a. Ab̶abe Ãcõrẽ Jaurebʌrʌ cawa b̶ʌa. 12Dadjirãba naʌ̃ ẽjũãnebema crĩchada edad̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ Jauredrʌ edasid̶aa jũma Ãcõrẽba idji biad̶eba diad̶ada cawad̶amãrẽã. 13Ara maʌ̃gʌd̶ebemada daiba bed̶ea panʌa. Baribʌrʌ daiba naʌ̃ ẽjũãnebema necawaad̶eba bed̶ea panʌẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ Jaureba daia jaradia b̶ʌ quĩrãca bed̶ea panʌa. Mãwã Ãcõrẽ Jaureba cawabi b̶ʌra daiba jaradia panʌa idjia bed̶eabi b̶ʌ quĩrãca. 14Baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaureba cawabi b̶ʌra Ãcõrẽ Jaure neẽ́ b̶ʌba cawa quĩrĩãcaa, idjimaarã siriẽ́ b̶ʌ bẽrã. Idjab̶a poya cawacaa, ab̶abe Ãcõrẽ Jaured̶eba cawaida b̶ʌ bẽrã. 15Ãcõrẽ Jaure neẽ́ b̶ʌba Ãcõrẽ Jaure erob̶ʌ crĩchara poya cawaẽ́a. Baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaure erob̶ʌba Ãcõrẽnebemada poya bio cawaya. 16Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “¿Caiba dadjirã Boro crĩchara cawa b̶ʌ? ¿Caiba idjía jaradiai?” Baribʌrʌ dadjirãba Crito crĩchada eropanʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\