1 CORINTO 3

1Djabarã, mʌ̃a bãrãa jaradiasid̶e Ãcõrẽ Jaured̶eba nĩbabadarãa jaradia b̶ʌ quĩrãca poya jaradiaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ naʌ̃ ẽjũãnebemarãa, Crito ĩjãna djiwid̶i b̶earãa jaradiaida b̶ʌ quĩrãca jaradiasia. 2Mʌ̃a Critod̶ebema zareaẽ́ b̶ʌda jaradiasia warra zaquerãa jub̶a dobi b̶ʌ quĩrãca. Djico cobi b̶ʌ quĩrãca zareara b̶ʌda jaradiaẽ́ basía, bãrãba poya cawad̶aẽ́ basi bẽrã. Idjab̶a wad̶ibid̶a poya cawad̶aẽ́a. 3Bãrãra wad̶ibid̶a naʌ̃ djaraba o quĩrĩã b̶ʌd̶eba nĩnaa: djãrãba erob̶ʌ carea biẽ́ crĩchabadaa idjab̶a caicayabadaa. Mãwã b̶ea bẽrã ebud̶a b̶ʌa wad̶ibid̶a naʌ̃ djaraba o quĩrĩã b̶ʌd̶eba nĩnada naʌ̃ ẽjũãnebemarã quĩrãca. 4Ab̶aʌba jarabaria: “Mʌ̃ra Paulod̶ea.” Dewaraba jarabaria: “Mʌ̃ra Apolod̶ea.” Bãrãba mãwã jarabada bẽrã naʌ̃ ẽjũãnebemarã quĩrãca b̶eaa. 5Baribʌrʌ ¿Paulora cai? ¿Apolora cai? Ab̶abe daira Ãcõrẽ nezocaa. Daid̶eba bãrãba dadjirã Borora ĩjãsid̶aa. Ãcõrẽba daiza obid̶a quĩrãca osid̶aa. 6Ne ubʌrʌ quĩrãca mʌ̃a bãrãa Jesud̶ebemada naãrã jaradiasia. Maʌ̃be mʌ̃a ud̶a cuebʌrʌ quĩrãca Apoloba Ãcõrẽ bed̶eara biara jaradiasia. Baribʌrʌ Ãcõrẽbʌrʌ carebasia bãrãba ĩjãnamãrẽã mʌ̃a ud̶a waribibʌrʌ quĩrãca. 7Maʌ̃ bẽrã ne ubarira dji dromaẽ́a. Cuebari sid̶a dji dromaẽ́a. Ãcõrẽdrʌ dji dromaa. Idjiabʌrʌ néura waribibaria. 8Ne ubarira, cuebari sid̶a Ãcõrẽ quĩrãpita ab̶aria. Idjia dadjiza ne biada diaya dadjia o b̶ad̶a quĩrãca. 9Mʌ̃a Apolo ume ab̶arica Ãcõrẽ trajura o panʌa. Bãrãra Ãcõrẽ néua. Maʌ̃ awara bãrãra Ãcõrẽba de quĩrãca o b̶ʌa. 10Mʌ̃ra de obari bia quĩrãca b̶ʌa. Ãcõrẽba idji biad̶eba mʌ̃́a diad̶aba de jĩrũda bio ed̶u jousia. Dewararãba carawabadaa. Baribʌrʌ dadjiza quĩrãcuita b̶aida b̶ʌa sãwã idji trajura o b̶ʌda. 11De jĩrũra ed̶u joud̶a bẽrã ni ab̶aʌba dewara de jĩrũda poya b̶ʌd̶aẽ́a. Jesucritoda dji de jĩrũa. 12Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌba Ãcõrẽ bed̶eara arid̶e jaradiabadaa de bia o panʌ quĩrãca. Ãdjia o panʌra oro, parata, mõgara bia qued̶ea ãrĩca quĩrãca b̶aya. Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌba Ãcõrẽ bed̶eara arid̶e jaradiad̶acaa de biẽ́ o panʌ quĩrãca. Ãdjia o panʌra bacuru, quedua, chaba od̶a de quĩrãca b̶aya. 13Critoba cawa oi ewarid̶e dadjiza od̶ara tʌbʌ uruaba acʌ zaya droai cawaya. Maʌ̃ba ebud̶a cawabiya dadjia od̶ara sãwã b̶asida. 14Dadjia od̶aba maʌ̃ tʌbʌ uruada droasira Critoba dji o b̶ad̶aa ne biada diaya. 15Baribʌrʌ dadjia od̶ara bá wãsira dji o b̶ad̶aba ni cãrẽ bia sid̶a edaẽ́a. Idjira ẽdrʌimĩna de babʌrʌd̶e ẽdrʌbʌrʌ quĩrãca ẽdrʌya. 16¿Adua panʌca Ãcõrẽ Jaurera bãrã sod̶e b̶ʌda? ¿Adua panʌca bãrãra Ãcõrẽ deda? 17Bariduaba Ãcõrẽ dera ãrĩbʌrʌ, maʌ̃gʌ ẽberãra Ãcõrẽba bio cawa oya idji dera ab̶abe idji itea b̶ʌ bẽrã. Idji dera bãrãa. 18Ara bãdjidub̶a cũrũgarãnadua. Naʌ̃ ẽjũãnebema necawaada wãrãda b̶ʌa. Ab̶aʌba maʌ̃ quĩrãca ne cawa b̶ʌda crĩcha b̶ʌbʌrʌ, waa mãwã crĩchaiẽ́ b̶ʌa. Ãtebʌrʌ wãrã necawaara erob̶ai carea naʌ̃ ẽjũãnebemarã quĩrãpita ne adua b̶ʌ quĩrãca b̶aida b̶ʌa. 19Naʌ̃ ẽjũãnebema necawaara Ãcõrẽmaarã siriẽ́ b̶ʌa. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũãne ne cawa b̶eara ara ãdji necawaad̶eba cawabibaria ne cawa panʌẽ́da.” 20Idjab̶a nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽba cawa b̶ʌa naʌ̃ ẽjũãne ne cawa b̶ea crĩchara siriẽ́ b̶ʌda.” 21Maʌ̃ carea crĩcharãnadua ab̶aʌ ẽberã ẽpẽ panʌneba dewararã cãyãbara biara b̶eada. Ãcõrẽneba bãrãba ne jũmada eropanʌa bia b̶ead̶i carea. 22Bãrãba mʌ̃da, Apoloda, Pedro sid̶a eropanʌa. Jũma naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌ sid̶a eropanʌa. Ara nawenabema, nubema sid̶a eropanʌa. Dadjirãra zocai pananibʌrʌ wa beud̶ibʌrʌ Ãcõrẽneba ne jũmada eropanania bia b̶ead̶i carea. 23Jũma bãrãra Critod̶erãa. Idjab̶a Critora Ãcõrẽnea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\