1 CORINTO 4

1Bãrãba crĩchad̶ida panʌa daira Crito nezocarãda. Ãcõrẽba daira b̶ʌsia idjid̶ebema cawabiẽ́ b̶ad̶ada ebud̶a jaradiad̶amãrẽã. 2Wãrãda nezocaba idji boroba obi b̶ʌra jũma jipa o b̶aida b̶ʌa dji boroba bia unumãrẽã. 3Maʌ̃ bẽrã bãrãba wa baridua ẽberãba mʌ̃nebema biẽ́ jarabʌdad̶e mãcua crĩchacaa. Idjab̶a ara mʌ̃djidub̶a jaraẽ́a mʌ̃a o b̶ʌra sãwã b̶ʌda. 4Mʌ̃a ni maãrĩ bid̶a ãĩ oẽ́ b̶ʌda cawa b̶ʌmĩna maʌ̃ba jaraẽ́ b̶ʌa mʌ̃a jũma jipa osida. Dadjirã Borobʌrʌ cawa jaraya. 5Maʌ̃ carea idjia cawa oi ewari naẽna dadjia jarad̶iẽ́ panʌa idji traju o b̶ʌba jipa o b̶ʌda wa jipa oẽ́ b̶ʌda. Dadjirã Boro zebʌrʌd̶e dadjia sod̶e crĩcha b̶ad̶ada, ne jũma dadji sod̶e mẽrã b̶ead̶ada ebud̶a cawabiya. Maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽbʌrʌ dadjirãza bia jaraya dadjia bia oped̶ad̶a quĩrãca. 6Djabarã, mʌ̃nebemada Apolod̶ebema sid̶a b̶ʌsia bãrã carebai carea. Daid̶eba cawad̶ida panʌa Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ aud̶u crĩchad̶iẽ́ panʌda. Mãwãra bãrãba ni ab̶aʌda dewara cãyãbara biara b̶ʌda crĩchad̶aẽ́a. 7¿Caiba bʌra dewara cãyãbara biara b̶ʌsi? Ãcõrẽba diad̶a awara ¿bʌa cãrẽda erob̶ʌ? Bʌa Ãcõrẽneba ne jũmada edasibʌrʌ, ¿cãrẽ cãrẽã ara bʌdub̶a edad̶a quĩrãca bed̶ea b̶ʌ? 8Ãcõrẽneba eda quĩrĩã pananara bãrãba jũma eropanʌana abadaa. Ãcõrẽba dia b̶ʌra ad̶uba eropanʌana abadaa. Dai neẽ́ bãdub̶a Ãcõrẽ quĩrãpita dji dromarãda panesid̶ada crĩcha panʌa. Baribʌrʌ mãwãẽ́a. Bãrãra wãrãda dji dromarãda panenabara bia b̶acasia. Mãwãra dai sid̶a bãrã ume ãbaa dji dromarãda panecasid̶aa. 9Baribʌrʌ mʌ̃a crĩcha b̶ʌa dairã dji Jesucritoba diabued̶arãda Ãcõrẽba jũmarã cãyãbara ed̶aara b̶ʌsida. Dairãra dji cawa obariba jũmarã quĩrãpita bead̶e edebʌrʌ quĩrãca panʌa. Ẽberãrãba, bajãnebema nezocarãba, jũmarãba acʌ duanʌa beud̶i cawaya. 10Ẽberãrãmaarã daira Crito carea ne adua b̶eaa idjab̶a ʌb̶ʌaẽ́ b̶eaa. Baribʌrʌ bãrãra Crito ume panʌ bẽrã dji ne cawaara b̶ead̶a abadaa idjab̶a dji ʌb̶ʌa b̶ead̶a abadaa. Ẽberãrãba bãrãnebemada bia bed̶ea panʌa, baribʌrʌ daira igara panʌa. 11Wad̶i ara naʌ̃ ewarid̶e daiba jarrabada droa panʌa, opichiada droa panʌa, idjab̶a soresorea qued̶eadrʌ jʌ̃ni carea eropanʌa. Dai de arada neẽ́ panʌa idjab̶a ẽberãrãba daira biẽ́ obadaa. 12Daira ʌ̃nãũnaẽ́ traja panʌa ne eropanani carea. Ẽberãrãba daia biẽ́ bed̶eabʌdad̶e daiba ãdjía bia bed̶eabadaa. Dai biẽ́ obʌdad̶e droabadaa. 13Sewad̶eba dai biẽ́ jarabʌdad̶e bed̶ea biad̶eba panubadaa. Wad̶i ara naʌ̃ ewarid̶e ẽberãrãba daira ne b̶atabued̶a quĩrãca unubadaa, ne mititia quĩrãca unubadaa. 14Mʌ̃a maʌ̃gʌra b̶ʌẽ́ b̶ʌa bãrã perabi carea. Ãtebʌrʌ mʌ̃ warrarã quĩrãca bãrãra quĩrĩã b̶ʌ bẽrã mãwã b̶ʌ́ b̶ʌa jipa crĩchabi carea. 15Bãrãba Critod̶ebema jaradiabadarãda zocãrã eropanʌbara wad̶i zezada ab̶a eropanacasid̶aa. Mʌ̃neba bãrãba bed̶ea bia Jesucritod̶ebema ĩjãped̶ad̶a bẽrã idjid̶eba mʌ̃ra bãrã zezaa. 16Maʌ̃ carea mʌ̃a bãrãa bed̶ea djuburiaya mʌ̃ nĩbabari quĩrãca nĩbad̶amãrẽã. 17Maʌ̃ bẽrã Timoteoda bãrãmaa diabuebʌrʌa. Idjira dadjirã Boro ume jipa nĩbabaria. Dadjirã Borod̶eba mʌ̃ warraca b̶ʌa. Mʌ̃a idjira bio quĩrĩã b̶ʌa. Idjia bãrãa quĩrãnebabiya mʌ̃ra Jesucrito ume sãwã jipa nĩda. Mʌ̃a mãwã nĩbaira Jesucrito ẽberãrã b̶eaza jaradia b̶ʌa. 18Ʌ̃cʌrʌ bãrãnebemada dji dromarã quĩrãca nĩnaa, crĩcha panʌ bẽrã mʌ̃ra bãrãmaa wãẽ́da. 19Baribʌrʌ dadjirã Boroba quĩrĩãibʌrʌ, mʌ̃ra bãrãmaa isabe wãya. Maʌ̃ne dji dromaana abadaba jara panʌ awa ũrĩne wãẽ́a, ãtebʌrʌ acʌd̶e wãya ãdjia wãrãda Ãcõrẽ ʌb̶ʌada eropanʌ cawaya. 20Ãcõrẽba pe erob̶ʌd̶ebemarãba ara jãwã idjid̶ebemada bed̶ead̶acaa, ãtebʌrʌ idji ʌb̶ʌad̶eba jipa obadaa. 21Maʌ̃da ¿bãrãba sãwã quĩrĩã panʌ? ¿Quĩrĩã panʌca mʌ̃a quẽãne wãida wa quĩrĩãneba, ibiad̶eba wãida?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\