1 CORINTO 5

1Ẽberãrãba jara panʌa bãrã tãẽna ab̶aʌda daunemaya b̶ʌda. Jara panʌa maʌ̃ba dji papacauda erob̶ʌda. Wãrãda Jesucrito ĩjãẽ́ b̶ea bid̶a maʌ̃ cadjiruara od̶acaa. 2Mãwãmĩna bãrãba wad̶ibid̶a jara panʌa dewararã cãyãbara biara b̶eada. Baribʌrʌ ¿maʌ̃ cadjirua carea bio sopua b̶ead̶ida panʌẽ́ca? ¿Maʌ̃ cadjirua o b̶ʌra bãrã umebemada ãyã b̶ʌd̶ida panasid̶aẽ́ca? 3Mʌ̃ra bãrã ume b̶ʌẽ́mĩna crĩchad̶eba bãrã ume ãbaa b̶ʌa. Maʌ̃ carea bãrã ume b̶ʌ quĩrãca maʌ̃ cadjirua o b̶ʌ ẽberãra dadjirã Boro Jesu trʌ̃neba cawa osia. 4Bãrã ãbaa dji jʌrebʌdad̶e mʌ̃ra crĩchad̶eba bãrã ume b̶aya. Idjab̶a dadjirã Boro Jesuba ʌb̶ʌada bãrãa diaya maʌ̃ ẽberãra jipa cawa od̶amãrẽã. 5Idjira ãyã b̶ʌd̶ida panʌa diauruba bia mĩgabimãrẽã. Mãwãra naʌ̃ djaraba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌda igaraya. Idjab̶a Ãcõrẽba cawa oi ewarid̶e idjira ẽdrʌ edaya. 6Ara bãdjida dewararã cãyãbara biara b̶ead̶a abadaa. Baribʌrʌ mãwã jaraira biẽ́ b̶ʌa. ¿Bãrãba adua panʌca harina ẽsãbibari maãrĩ b̶ʌba harinara jũma ẽsãbibarida? Ara maʌ̃ quĩrãca cadjirua maãrĩ b̶ʌba jũmarãda ãrĩbaria. 7Maʌ̃ bẽrã harina ẽsãbibari drõã ãyã b̶atabuebʌda quĩrãca maʌ̃ cadjirua o b̶ʌra bãrã tãẽnabemada ãyã b̶ʌd̶adua. Mãwã bãrãra cadjirua neẽ́ b̶ead̶ia harina djiwid̶i bʌratʌd̶a ẽsãbari neẽ́ b̶ʌ quĩrãca. Bãrãra maʌ̃ quĩrãca b̶eaa, Critora dadjirã cadjirua carea beud̶a bẽrã. Idjira dadjirã ẽdrʌ edai carea beaped̶ad̶a oveja basía. 8Dadjirãba cadjiruad̶ebema ẽdrʌped̶ad̶ara quĩrãnebabada bẽrã crĩcha biad̶eba, wãrãneba nĩbad̶ida panʌa. Mãwã nĩbaira paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌ quĩrãca b̶ʌa. Djãrã quĩrãma b̶ʌd̶eba idjab̶a biẽ́ o b̶ʌd̶eba waa nĩbad̶iẽ́ panʌa. Mãwã nĩbaira harina ẽsãbibari drõã quĩrãca b̶ʌa. 9Naẽna mʌ̃a cartad̶e b̶ʌsia bãrãra dji aud̶ua b̶ea ume ãbaa b̶ead̶iẽ́ panʌda. 10Baribʌrʌ maʌ̃ba jaraẽ́ b̶ʌa naʌ̃ ẽjũãnebema aud̶ua b̶ea ume, parata awua b̶ea ume, ne drʌabada ume, idjab̶a jʌwaba od̶a ãcõrẽ ẽpẽbada ume b̶ead̶iẽ́ panʌda. Ãdjirã ume pana quĩrĩãnaẽ́bʌrʌ, naʌ̃ ẽjũãnebemada ẽdrʌd̶ida panʌa. 11Ãtebʌrʌ mʌ̃a bãrã itea b̶ʌsia bariduaba ara idjida djabaad̶a aibʌrʌ, baribʌrʌ aud̶uada o nĩbaibʌrʌ, parata awua b̶aibʌrʌ, jʌwaba od̶a ãcõrẽ ẽpẽ b̶aibʌrʌ, sewad̶eba djãrãda biẽ́ jara b̶aibʌrʌ, beu nĩbaibʌrʌ, wa ne drʌa b̶aibʌrʌ, maʌ̃gʌ ẽberã ume ãbaa b̶ead̶iẽ́ panʌda idjab̶a ãbaa ne cod̶iẽ́ panʌda. 12Ãcõrẽ ĩjãẽ́ b̶eara cawa oi carea mʌ̃ra b̶ʌẽ́a. Ãcõrẽbʌrʌ idji ĩjãẽ́ b̶eara cawa oya. Baribʌrʌ bãrã tãẽna b̶eara bãrãba cawa od̶ida panʌa. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Cadjirua o b̶ʌra bãrã tãẽnabemada ãyã b̶ʌd̶adua.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\