1 CORINTO 6

1Bãrã ijarabʌdad̶e ¿cãrẽ cãrẽã Ãcõrẽ adua b̶ea cawa obadamaa jarad̶e wãbada? ¿Biara b̶ʌẽ́ca Ãcõrẽ ẽberãrãba cawa od̶ida? 2¿Bãrãba adua panʌca Jesu zebʌrʌd̶e Ãcõrẽ ẽberãrãba naʌ̃ ẽjũãne b̶eara cawa od̶ida? Bãrãba naʌ̃ ẽjũãne b̶eara cawa od̶i bẽrã ¿sãwãẽrã nẽbʌra maãrĩ qued̶eada poya cawa od̶aẽ́? 3¿Adua panʌca dadjirãba bajãnebema nezocarã sid̶a cawa od̶ida? Mãwã b̶ʌ bẽrã ¿naʌ̃ ewarid̶e nẽbʌra bãrã tãẽna b̶eara poya cawa od̶aẽ́ca? 4Bãrãda ijarad̶ibʌrʌ, ¿cãrẽ cãrẽã Ãcõrẽ adua b̶eamaa wãbadaa cawa od̶amãrẽã? 5Mʌ̃a maʌ̃gʌra jara b̶ʌa bãrã perad̶amãrẽã. ¿Bãrã tãẽna crĩcha cawa b̶ʌra ni ab̶a bid̶a neẽ́ca djabarã ijara panʌra ibiabi carea? 6Baribʌrʌ djabada djaba ume ijarad̶aped̶a naʌ̃ ẽjũãnebema cawa obadarãmaa wãbadaa. Mãwã od̶ira wãrãda bio biẽ́ b̶ʌa Ãcõrẽ ĩjãẽ́ b̶ea quĩrãpita ijarabada bẽrã. 7Wãrãda ʌ̃cʌrʌ bãrãnebemada ijarabada bẽrã unubi panʌa jipa nĩbad̶acada. ¿Biara b̶ʌẽ́ca bʌ biẽ́ od̶ara droaida cawa obadamaa edei cãyãbara? ¿Biara b̶ʌẽ́ca bʌa erob̶ʌra bʌ djabaa idu drʌabida cawa obadamaa edei cãyãbara? 8Baribʌrʌ bãrãba ẽberãrãra biẽ́ obadaa idjab̶a ne drʌabadaa. Wãrãda bio biẽ́ o panʌa ara bãrã djabarãda mãwã obada bẽrã. 9¿Bãrãba adua panʌca cadjirua obadara Ãcõrẽ purud̶e b̶ead̶aẽ́da? Ara bãdjidub̶a cũrũgarãnadua. Aud̶ua nĩbabadara, jʌwaba od̶a ãcõrẽ ẽpẽ b̶eara, daunemabadara, umaquĩrã wẽrã quĩrãca b̶eabadara, umaquĩrãda ab̶ari umaquĩrã ume b̶eabadara, ne drʌabadara, parata awua b̶eara, beu nĩbabadara, sewad̶eba djãrã biẽ́ jarabadara, djãrã cũrũgabada sid̶a Ãcõrẽ purud̶e b̶ead̶aẽ́a. 11Ʌ̃cʌrʌ bãrãra naẽna mãwã b̶easia. Baribʌrʌ bãrãba cadjirua oped̶ad̶ara Ãcõrẽba sʌgʌsia, idji itea bia b̶ʌsia, idjab̶a jipa unusia dadjirã Boro Jesucritod̶eba idjab̶a idji Jaured̶eba. 12Ʌ̃cʌrʌba jarabadaa: “Crito ĩjã b̶ʌ bẽrã mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca jũma oida b̶ʌa.” Baribʌrʌ mʌ̃a jaraya mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda jũma oida b̶ʌmĩna, jũma mʌ̃a o quĩrĩã b̶ʌba mʌ̃ra carebacaa. Maʌ̃ bẽrã jũma mʌ̃a o quĩrĩã b̶ʌ́a iduaribiẽ́a. 13Idjab̶a ʌ̃cʌrʌba jarabadaa: “Djicora dadji b̶i itea b̶ʌa, idjab̶a dadji b̶ira djico itea b̶ʌa.” Baribʌrʌ mʌ̃a jaraya mãwã b̶ʌmĩna Ãcõrẽba umena jõbiya. Dadji cacuara b̶ʌẽ́a aud̶ua o b̶amãrẽã, ãtebʌrʌ dadjirã Boro Ãcõrẽ itea b̶ʌa. Idjab̶a dadjirã Boro Ãcõrẽra dadji cacua wagai carea b̶ʌa. 14Ãcõrẽba idji ʌb̶ʌad̶eba dadjirã Boro Jesura beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbabisia. Ara maʌ̃ quĩrãca idji ʌb̶ʌad̶eba dadjirã sid̶a ʌ̃rẽbabiya. 15¿Bãrãba adua panʌca bãrã cacuara Critod̶eda? Mãwãra ¿mʌ̃a Critod̶eda wẽrã aud̶ua ume b̶ʌica? Wãrãda mãwã oira biẽ́ b̶ʌa. 16¿Bãrãba adua panʌca wẽrã aud̶ua ume b̶ʌra maʌ̃ wẽrã ume cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca b̶ʌda? Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã jara b̶ʌa: “Ãdjira cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca panania.” 17Baribʌrʌ dadjirã Boro Crito ume ãbaa b̶ʌra idji ume jaure ab̶a b̶ʌ quĩrãca panʌa. 18Ni maãrĩ bid̶a aud̶ua nĩbarãnadua. Dewara cadjiruada oibʌrʌ, maʌ̃gʌba dadji cacuara ãrĩẽ́a. Baribʌrʌ aud̶uada oibʌrʌ, dadji cacuada biẽ́ b̶eya. 19¿Bãrãba adua panʌca bãrã cacuara Ãcõrẽ Jaure deda? Ãcõrẽba idji Jaurera bãrãa diasia. Idjira bãrã sod̶e b̶ʌa. Bãrãra ara bãrãneẽ́a ãtebʌrʌ Ãcõrẽnea. 20Ãcõrẽba bãrãra nẽbʌa nẽdosia. Ãcõrẽne bẽrã bãrã cacuad̶e, jaured̶e bid̶a quĩrãipa b̶ead̶adua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\