1 CORINTO 8

1Idjab̶a jʌwaba od̶a ãcõrẽa djico diad̶ad̶ebemada mʌ̃a jaraya. Dadjirãba cawa panʌa jũmarãda crĩcha cawa panʌda. Mãwãmĩna crĩcha cawaaba dadjira djãrã cãyãbara biara b̶ʌda crĩchabibaria. Baribʌrʌ quĩrĩãba djãrãra carebabaria. 2Ab̶aʌba bio cawa b̶ʌda crĩcha b̶ʌbʌrʌ, wad̶ibid̶a adua b̶ʌa idjia cawaida b̶ʌ quĩrãca. 3Baribʌrʌ ab̶aʌba Ãcõrẽda quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, Ãcõrẽba idjira cawa b̶ʌa. 4Maʌ̃ bẽrã jʌwaba od̶a ãcõrẽa djico diad̶a cobadad̶ebemada mʌ̃a jaraya. Dadjirãba cawa panʌa jʌwaba od̶a ãcõrẽra wãrãẽ́da. Idjab̶a cawa panʌa wãrã Ãcõrẽra ab̶abʌrʌ b̶ʌda. 5Bajãne, naʌ̃ ẽjũãne bid̶a ẽberãrãba ãcõrẽ abadara baraa. Wãrãda maʌ̃gʌrãra idjab̶a ẽberãrãba ãdji boro abada sid̶a zocãrã baraa. 6Baribʌrʌ dadjirãmaarã Ãcõrẽra ab̶abʌrʌ b̶ʌa. Idjira dadjirã Zezaa. Idjiabʌrʌ ne jũmada osia. Dadjirãra idji itea zocai panʌa. Idjab̶a dadjirã Boro Jesucritora ab̶abʌrʌ b̶ʌa. Idjid̶eba Ãcõrẽba ne jũmada osia. Idjid̶eba dadjirãra zocai panʌa. 7Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌba maʌ̃gʌra cawad̶aẽ́ panʌa. Ʌ̃cʌrʌ djabarãba wad̶ibid̶a crĩcha panʌa jʌwaba od̶a ãcõrẽ ãdjia naẽna ẽpẽ pananara zocai b̶eada. Maʌ̃ bẽrã jʌwaba od̶a ãcõrẽa djico diad̶ada cosid̶ara crĩchabadaa jʌwaba od̶a ãcõrẽra wayacusa ẽpẽbʌdada. Wãrã bed̶eada bio adua panʌ bẽrã maʌ̃ djico co panʌneba crĩchabadaa Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ́ panebʌdada. 8Baribʌrʌ djicoba dadjirãra Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ʌcaa. Maʌ̃ bẽrã dadjia co panʌneba, cod̶aẽ́ panʌneba bid̶a Ãcõrẽ quĩrãpita biara b̶ead̶aẽ́a. 9Wãrãda dadjia co quĩrĩã panʌra cod̶ida panʌa. Baribʌrʌ quĩrãcuita b̶ead̶adua bãrãba co panʌneba djaba bio adua b̶ʌra cadjiruad̶e b̶aerãmãrẽã. 10Ne jũma coida b̶ʌ cawa b̶ʌ djabada jʌwaba od̶a ãcõrẽ ded̶e ed̶a ne co chũmeibʌrʌ, maʌ̃ne ne jũma coida b̶ʌ adua b̶ʌba idjira mama chũmʌda unuibʌrʌ, idjia bid̶a jʌwaba od̶a ãcõrẽa djico diad̶ara coida crĩchaya. Baribʌrʌ jʌwaba od̶a ãcõrẽra ẽpẽbʌrʌda crĩcha b̶ʌ bẽrã idjimaa cadjiruada o b̶ʌa. 11Mãwã ne jũma coida b̶ʌ cawa b̶ʌba dji bio adua b̶ʌ djabara cadjiruad̶e b̶aebiya. Baribʌrʌ quĩrãnebad̶adua Critora beusida maʌ̃ adua b̶ʌ djaba carea. 12Bãrãba maʌ̃ adua b̶ea djabarã cadjiruad̶e b̶aebibʌdad̶e Crito quĩrãpita cadjiruada o panʌa. 13Maʌ̃ carea mʌ̃a co b̶ʌd̶eba mʌ̃ djabada cadjiruad̶e b̶aebibʌrʌ, waa coẽ́a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\