1 CORINTO 9

1¿Mʌ̃djia o quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca ocara b̶ʌca? ¿Mʌ̃ra Jesucritoba diabued̶aẽ́ca? ¿Mʌ̃a bid̶a dadjirã Boro Jesura unusiẽ́ca? ¿Bãrãba mʌ̃neba dadjirã Borora ĩjãsid̶aẽ́ca? 2Ʌ̃cʌrʌ djabarãba mʌ̃ra Jesucritoba diabued̶ada crĩchad̶aẽ́ panʌmĩna bãrãba cawad̶ida panʌa mʌ̃ra wãrãda idjia diabued̶ada mãwã b̶ʌda. Mʌ̃a jaradiad̶ad̶eba bãrãba dadjirã Boroda ĩjãsid̶a bẽrã maʌ̃gʌra ebud̶a b̶ʌa. 3Mʌ̃ biẽ́ jarabadarãa mʌ̃a naʌ̃gʌda iwid̶iya: 4¿mʌ̃a jaradia b̶ʌbari ne coi carea edaiẽ́ b̶ʌca? ¿Doi carea bid̶a edaiẽ́ b̶ʌca? 5Waabema Jesuba diabued̶arãda, dadjirã Boro Jesu djabarãda, Pedro sid̶a ãdji quima ume ãbaa nĩbabadaa. Ara ãdjirã quĩrãca ¿mʌ̃ra Jesu ĩjã b̶ʌ wẽrã ume dji edaped̶a mʌ̃ ume ãbaa eronĩbaiẽ́ b̶ʌca? 6Bernabeba, mʌ̃a bid̶a Ãcõrẽ bed̶ea jaradia nĩnane dewara traju sid̶a obadaa ne eropanani carea. Baribʌrʌ ¿waabemarã quĩrãca daiba jaradia panʌneba ne edad̶ida panʌẽ́ca? 7¿Sordaora ara idji parataba djõne wãbarica? ¿Uva ud̶a erob̶ʌba idji uvara jõcaca? ¿Oveja wagabariba oveja jub̶ara docaca? 8¿Jũma maʌ̃gʌra ab̶abe mʌ̃dji crĩchad̶eba jara b̶ʌca? ¿Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyba ab̶ari quĩrãca jaracaca? 9Maʌ̃ leyd̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bʌa pacaa ne cʌradʌgabi b̶ʌd̶e idji itera jʌ̃rãdua.” Ãcõrẽba maʌ̃ bed̶ea jarasid̶e ¿ab̶abe pacad̶ebemada crĩcha b̶asica? 10¿Dadjirãnebema sid̶a crĩcha b̶asiẽ́ca? Wãrãda dadjirã careabʌrʌ Ãcõrẽba maʌ̃ leyra diasia. Ẽjũã o b̶ʌra, dji ewa b̶ʌ sid̶a trajabadaa maʌ̃neba ne erob̶ead̶ida cawa panʌ bẽrã. 11Ara maʌ̃ quĩrãca daiba bãrãa Ãcõrẽ bed̶eara jaradiasid̶a bẽrã ¿bia b̶ʌẽ́ca daiba bãrãneba ne edad̶ida? 12Dewararãba bãrãneba ne edad̶ida panʌbʌrʌ, daiba ãdjirã cãyãbara biara ne edad̶ida panʌa. Mãwãmĩna ne iwid̶id̶acaa. Ãtebʌrʌ jũma droa panʌa ẽberãrãba bed̶ea bia Critod̶ebemada biẽ́ crĩcharãnamãrẽã. 13Bãrãba cawa panʌa Ãcõrẽ de dromane trajabadarãba ãdjia o panʌneba cod̶ira edabadada. Animarã babue diabadarãba maʌ̃ djarad̶ebemada edabadaa cod̶i carea. 14Ab̶ari quĩrãca dadjirã Boro Jesuba jarasia bed̶ea bia idjid̶ebema jaradia nĩnaba maʌ̃neba cod̶ira edad̶ida panʌda. 15Mãwãmĩna mʌ̃a edacaa. Idjab̶a maʌ̃gʌd̶ebemada naʌ̃ cartad̶e b̶ʌẽ́ b̶ʌa bãrãba ne diad̶amãrẽã. Mʌ̃a jaradia b̶ʌbari ne edaca bẽrã b̶ʌsrid̶a b̶ʌa. Mʌ̃a quĩrĩãẽ́a ni ab̶aʌba ne dia b̶ʌd̶eba maʌ̃ b̶ʌsrid̶ara jõbida. Mʌ̃maarã bãrãneba ne edai cãyãbara beuida biara b̶ʌa. 16Mʌ̃a bed̶ea bia Critod̶ebemada jaradia b̶ʌmĩna mʌ̃ra dji dromaana acaa, Ãcõrẽbʌrʌ jaradiabi b̶ʌ bẽrã. Wãrãda bed̶ea bia Critod̶ebemada jaradiaẽ́bʌrʌ, mʌ̃ra mĩã djuburi b̶eya. 17Mʌ̃djiareba jaradia b̶aibʌrʌ, ne edaida b̶ʌa. Baribʌrʌ mʌ̃djiareba jaradiaẽ́ b̶ʌa. Ãcõrẽbʌrʌ mʌ̃ra b̶ʌsia jaradia b̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a jaradia b̶aida b̶ʌa. 18Mãwãra ¿mʌ̃a jaradia b̶ʌbari cãrẽda edai? Ne edaẽ́a. Ab̶abe b̶ʌsrid̶a b̶aya ne iwid̶iẽ́ne bed̶ea bia Critod̶ebemada jaradia b̶ʌ bẽrã. Mʌ̃a jaradia b̶ʌbari ne edaida b̶ʌmĩna iwid̶icaa. 19Mʌ̃ra djãrã nezocaẽ́mĩna ara mʌ̃djida jũmarã nezocada b̶esia zocãrãba mʌ̃neba Jesucritoda ĩjãnamãrẽã. 20Mʌ̃ra judiorã tãẽna b̶ʌd̶e judiorã quĩrãca b̶abaria mʌ̃neba Jesucritoda ĩjãnamãrẽã. Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶eba b̶ea tãẽna b̶ʌd̶e mʌ̃ra maʌ̃ leyd̶eba b̶ʌẽ́mĩna maʌ̃neba b̶ʌ quĩrãca b̶abaria. Mãwã b̶abaria ãdjirãba mʌ̃neba Jesucritoda ĩjãnamãrẽã. 21Idjab̶a Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley adua b̶ea tãẽna b̶ʌd̶e mʌ̃ra ãdjirã quĩrãca b̶abaria mʌ̃neba Jesucritoda ĩjãnamãrẽã. Baribʌrʌ mʌ̃a Ãcõrẽ leyra igaracaa. Jũma Critoba obi b̶ʌra ẽpẽbaria. 22Mʌ̃ra djabarã wãrã bed̶ea mãcua adua b̶ea tãẽna b̶ʌd̶e ãdjirã quĩrãca b̶abaria mʌ̃neba Jesucritod̶ebemada biara cawad̶amãrẽã. Mʌ̃ wãbʌrʌza ẽberãrã tãẽna b̶ʌd̶e ãdjirã quĩrãca b̶abaria mʌ̃neba ʌ̃cʌrʌba Critoda ĩjãnaped̶a cadjiruad̶ebemada ẽdrʌd̶amãrẽã. 23Mʌ̃a jũma maʌ̃ quĩrãca obaria bed̶ea bia Critod̶ebemada cawabi carea. Mãwã mʌ̃a bid̶a Ãcõrẽneba ne biada edaya. 24Bãrãba cawa panʌa ẽberãra pirabadada caida jĩrũ mẽsrãara b̶ʌ cawaya. Maʌ̃ne zocãrã pirabadamĩna ab̶abe dji naãrã jũẽnabʌrʌ ne edabaria. Bãrã sid̶a isabe pirabʌda quĩrãca jũma bia od̶adua Ãcõrẽba diai jarad̶ada edad̶i carea. 25Jemenebadarãba ãdji cacuara quĩrãcuita wagabadaa zarea b̶ead̶i carea. Mãwã obadaa dewararã cãyãbara biara jemenenaped̶a borob̶arida edad̶i carea. Maʌ̃ borob̶arira isabe ãrĩbaria. Baribʌrʌ dadjirãba ne jũmada bia obadaa Ãcõrẽba diai jarad̶a ãrĩcada edad̶i carea. 26Maʌ̃ bẽrã ẽberã baridua pira wãbʌrʌ quĩrãca mʌ̃a ocaa. Idjab̶a ẽberã djõ b̶ʌd̶e baridua djõbari quĩrãca ocaa. 27Ãtebʌrʌ mʌ̃ cacua zarea o b̶ʌ quĩrãca idjab̶a mʌ̃ cacuaba o ama b̶ʌda obi b̶ʌ quĩrãca jũma o b̶ʌa Ãcõrẽba diai jarad̶ara edai carea. Mãwã oẽ́bʌrʌ, mʌ̃a ẽberãrãa jaradia b̶ad̶amĩna mʌ̃abʌrʌ Ãcõrẽba diai jarad̶ara poya edaẽ́a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\