1 JUAɅ̃ 1

1Naãrãed̶a b̶asia Zocai B̸ai Diabari Bed̶ea abadada. Idjira wad̶ibid̶a b̶ʌa. Idjia jaradia b̶ʌda daiba ũrĩsid̶aa. Idjira dai dauba unusid̶aa idjab̶a jʌwaba tãsid̶aa. Idjia o b̶ʌra quĩrãcuita acʌsid̶aa. Idjid̶ebemada mʌ̃a naʌ̃ cartad̶e b̶ʌbʌrʌa. 2Maʌ̃ zocai b̶ai diabarira Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũãne unubisia. Daiba idjira unusid̶aa idjab̶a idjid̶ebemada wãrãda bed̶ea panʌa. Daiba bãrãa jara panʌa maʌ̃ zocai b̶ai diabarira ewariza b̶abarida. Naãrãed̶a idjira dadji Zeza Ãcõrẽ ume bajãne b̶abadjia. Idji bajãne b̶ad̶ada Ãcõrẽba daia naʌ̃ ẽjũãne unubisia. 3Daiba unuped̶ad̶ada, ũrĩped̶ad̶a sid̶a bãrãa jara panʌa bãrã sid̶a dai ume ãbaa ab̶arica dadjirã Zeza Ãcõrẽ ume idjab̶a idji Warra Jesucrito ume bia pananamãrẽã. 4Jũma maʌ̃gʌra mʌ̃a b̶ʌbʌrʌa dadjirãra bio b̶ʌsrid̶ad̶i carea. 5Daiba Jesucritod̶eba ũrĩped̶ad̶a bãrãa jara panʌra naʌ̃gʌa: Ãcõrẽra ʌ̃naa quĩrãca b̶ʌa ne jũmane jipa b̶ʌ bẽrã. Maʌ̃ba idjima pãĩmara ni maãrĩ bid̶a neẽ́a. 6Dadjirãda idji ume ãbaa bia panʌana a panʌbʌrʌ, baribʌrʌ pãĩmane nĩnabʌrʌ, sewa o panʌa. Wãrã bed̶eara ẽpẽnaẽ́ panʌa. 7Baribʌrʌ idji ʌ̃naane b̶ʌ quĩrãca dadjirãda ʌ̃naane nĩbad̶ibʌrʌ, dadjirã djabarã ume ãbaa bia panania. Idjab̶a idji Warra Jesucrito oa erozoad̶aba dadjirã cadjiruara jũma sʌgʌbaria. 8Dadjirãda cadjirua neẽ́ panʌana a panʌbʌrʌ, ara dadjidub̶a cũrũga panʌa idjab̶a wãrã bed̶eara adua panʌa. 9Baribʌrʌ Ãcõrẽra bed̶ea ab̶a b̶ʌ bẽrã idjab̶a jipa obari bẽrã, dadjirãba cadjirua oped̶ad̶ada idjía jarad̶ibʌrʌ, maʌ̃ cadjiruara idjia quĩrãdoaya. Ab̶ed̶a jũma dadjirãba biẽ́ oped̶ad̶ara sʌgʌya. 10Baribʌrʌ dadjirãba cadjiruada od̶acaad̶a ad̶ibʌrʌ, Ãcõrẽra sewaid̶a b̶ʌad̶a a panʌa idjab̶a idji bed̶eara ĩjãnaẽ́ panʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\