1 JUAɅ̃ 3

1Crĩchad̶adua sãwã dadji Zeza Ãcõrẽba dadjirãra jãcua quĩrĩã b̶ʌda. Jãcua quĩrĩã b̶ʌ bẽrã dadjirãra idji warrarãana abaria. Wãrãda dadjirãra idji warrarãa. Naʌ̃ ẽjũãnebemarãba dadjirãra Ãcõrẽ warrarãda adua panʌa, Ãcõrẽra adua panʌ bẽrã. 2Djabarã, dadjirãra Ãcõrẽ warrarãa. Mãwãmĩna Ãcõrẽba wad̶ibid̶a cawabiẽ́ b̶ʌa dadjirãra sãwã b̶ead̶ida. Baribʌrʌ dadjirãba cawa panʌa Crito zebʌrʌd̶e idji quĩrãca b̶ead̶ida, maʌ̃ ewarid̶e idjira sãwãbʌrʌ b̶ʌda ununi bẽrã. 3Crito quĩrãca b̶ai carea jʌ̃ã b̶ʌra cadjirua neẽ́ b̶abaria Crito cadjirua neẽ́ b̶ʌ quĩrãca. 4Cadjirua o b̶ʌba Ãcõrẽ bed̶eara ĩjã ocaa. Idjia maʌ̃ bed̶eara ab̶ed̶a igara b̶ʌa. 5Baribʌrʌ bãrãba cawa panʌa Jesucritora naʌ̃ ẽjũãnaa zesida dadjirã cadjirua ãyã b̶ʌi carea. Ni maãrĩ bid̶a idjira cadjirua neẽ́ b̶ʌa. 6Idji ume ãbaa b̶ʌba cadjiruara ocaa. Baribʌrʌ cadjirua o b̶ʌba Jesucritora adua b̶ʌa idjab̶a sãwãbʌrʌ b̶ʌda cawacaa. 7Djabarã mʌ̃ warrarãca b̶ea, ni ab̶aʌa idu cũrũgabirãnadua. Jipa o b̶ʌra Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ʌa Crito jipa b̶ʌ quĩrãca. 8Baribʌrʌ cadjirua o b̶ʌra diaurud̶ea, diaurura naãrãed̶aʌba cadjirua obari bẽrã. Ãcõrẽ Warrara naʌ̃ ẽjũãnaa zesia diauruba o b̶ʌ poyai carea. 9Ãcõrẽneba tod̶aba cadjiruara o b̶acaa, idji Zeza Ãcõrẽba obari quĩrãca o b̶ʌ bẽrã. Ãcõrẽneba tod̶a bẽrã cadjiruara o b̶aẽ́a. 10Naʌ̃gʌd̶eba dadjirãba cawa panʌa cairãda Ãcõrẽ warrarãda idjab̶a cairãda diauru warrarãda. Jipa oẽ́ b̶ʌra Ãcõrẽ warraẽ́a. Idjab̶a idji djaba quĩrĩãẽ́ b̶ʌra Ãcõrẽ warraẽ́a. 11Bãrãba ĩjãped̶ad̶ad̶eba ʌ̃taa ũrĩ panʌ bed̶eara naʌ̃gʌa: dadjirãra dji quĩrĩã b̶ead̶ida panʌa. 12Caiʌ̃ quĩrãca b̶ead̶iẽ́ panʌa. Idjira diaurud̶e basía. Maʌ̃ bẽrã idji djabara beasia. ¿Cãrẽ cãrẽã idji djabara beasi? Beasia idji djababa o b̶ad̶ara Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ad̶a bẽrã baribʌrʌ idjia od̶ara biẽ́ b̶ad̶a bẽrã. 13Djabarã, naʌ̃ ẽjũãnebemarãba bãrãda quĩrãmanibʌrʌ, jũmawãyã crĩcharãnadua. 14Dadjirãba djabarãra quĩrĩã panʌ bẽrã cawa panʌa dadjirãra beu pananada zocai panesid̶ada. Idji djaba quĩrĩãẽ́ b̶ʌra wad̶ibid̶a beu b̶ʌa. 15Idji djaba quĩrãma b̶ʌra Ãcõrẽ quĩrãpita mĩã beabaria. Bãrãba cawa panʌa mĩã beabarira ewariza Ãcõrẽ ume zocai b̶aẽ́da. 16Wãrã quĩrĩãra sãwãbʌrʌ b̶ʌda dadjirãba cawa panʌa naʌ̃gʌd̶eba: Jesucritora dadjirã carea beusia. Ara maʌ̃ quĩrãca dadjirã sid̶a quĩrĩãneba djabarã carea beud̶i carea b̶ead̶ida panʌa. 17Naʌ̃ ẽjũãne ne bara b̶ʌ djababa ne neẽ́ b̶ʌ djabada unu b̶ʌda carebaẽ́bʌrʌ, ¿Ãcõrẽ quĩrĩãra idji sod̶e erob̶ʌca? Neẽ́ b̶ʌa. 18Djabarã mʌ̃ warrarãca b̶ea, dadjirã quĩrĩãra ab̶abe bed̶ead̶eba b̶aiẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ dadjia o panʌneba wãrãda quĩrĩã bara panʌda unubid̶ida panʌa. 19Maʌ̃neba cawa panʌa dadjirãra wãrãda Ãcõrẽneda. Idjab̶a ara dadjirãda sod̶e dji biaẽ́da crĩchad̶ibʌrʌ, Ãcõrẽ quĩrãpita poya necai panania. Ãcõrẽba dadjirãnebemada biara cawa b̶ʌa dadjirã sod̶e crĩcha panʌ cãyãbara. Idjia ab̶ed̶a jũma cawa b̶ʌa. 21Djabarã, dadjirã sod̶e cawa panʌbʌrʌ cadjiruad̶e panʌẽ́da, ne wayaa neẽ́ Ãcõrẽa poya iwid̶id̶ia. 22Maʌ̃ne dadjirãba Ãcõrẽa iwid̶ibʌdara idjia diaya, idjia obi b̶ʌda idjab̶a bia unu b̶ʌda ĩjã o panʌ bẽrã. 23Idjia obi b̶ʌra naʌ̃gʌa: idji Warra Jesucritora ĩjãnida idjab̶a dji quĩrĩã b̶ead̶ida idjia dadjirãa jarad̶a quĩrãca. 24Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶ea ĩjã o b̶ʌra Ãcõrẽ ume b̶ʌa, idjab̶a Ãcõrẽra idji ume b̶ʌa. Dadjirãba cawa panʌa Ãcõrẽra dadjirã ume b̶ʌda, idji Jaureda dadjirãa diad̶a bẽrã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\