1 JUAɅ̃ 5

1Jesura Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada ab̶aʌba ĩjãibʌrʌ, maʌ̃ ẽberãra Ãcõrẽ warraa. Dadji Zeza Ãcõrẽ quĩrĩã b̶ʌba idji warrarã sid̶a quĩrĩã b̶ʌa. 2Dadjirãba Ãcõrẽda quĩrĩã panʌbʌrʌ idjab̶a idjia obi b̶ʌda ĩjã o panʌbʌrʌ, cawa panʌa idji warrarã sid̶a quĩrĩã panʌda. 3Dadjirãba Ãcõrẽda wãrãda quĩrĩã panʌbʌrʌ, idjia obi b̶ʌra jũma ĩjã od̶ia. Idjia obi b̶ʌra zareaẽ́ b̶ʌa. 4Jũma Ãcõrẽ warrarãba naʌ̃ ẽjũãnebema cadjiruara igarabadaa. Wãrãda dadjia Jesucritoda ĩjã panʌ bẽrã naʌ̃ ẽjũãnebema cadjiruara poya igarad̶ia. 5¿Caiba naʌ̃ ẽjũãnebema cadjiruara poya igarai? Ab̶aʌba Jesura wãrãda Ãcõrẽ Warrada ĩjã b̶ʌbʌrʌ, maʌ̃ ẽberãba naʌ̃ ẽjũãnebema cadjiruara poya igaraya. 6Jesucritora naʌ̃ ẽjũãnaa zeped̶a baidod̶e borocuesia idjab̶a idji oara crud̶e erozoasia. Naʌ̃ ẽjũãnaa zeped̶a ab̶abe baidod̶e borocueẽ́ basía, ãtebʌrʌ idji oa sid̶a crud̶e erozoasia. Ãcõrẽ Jaureba cawabi b̶ʌa maʌ̃gʌra wãrãda, idjia wãrã bed̶eara cawabibari bẽrã. [ 7Idjab̶a bajãne ũbea panʌba maʌ̃gʌra wãrã arada jara panʌa; dadji Zeza Ãcõrẽba mãwã jara b̶ʌa, “Bed̶ea” abadaba mãwã jara b̶ʌa, idji Jaure bid̶a mãwã jara b̶ʌa. Maʌ̃ ũbeara ab̶a b̶ʌda mãwã b̶ʌa.] 8Naʌ̃ sẽyã ũbea panʌba cawabibadaa Jesud̶ebema bed̶eara wãrãda: Jesura borocued̶a bẽrã, idji oara crud̶e erozoad̶a bẽrã, idjab̶a Ãcõrẽ Jaureba cawabi b̶ʌ bẽrã. Maʌ̃ ũbea panʌba ab̶arida cawabi panʌa. 9Ẽberãba ununara wãrãana aibʌrʌ dadjirãba ĩjãbadaa. Baribʌrʌ Ãcõrẽba jara b̶ʌra biara ĩjãnida panʌa, idji Warrad̶ebemada wãrãda jara b̶ʌ bẽrã. 10Ãcõrẽ Warra ĩjã b̶ʌba idji sod̶e cawa b̶ʌa Ãcõrẽba jara b̶ʌra wãrãda. Baribʌrʌ Ãcõrẽba jara b̶ʌ ĩjãẽ́ b̶ʌba Ãcõrẽra sewaid̶a b̶ʌda crĩcha b̶ʌa, Ãcõrẽba idji Warrad̶ebema jara b̶ʌra ĩjãẽ́ b̶ʌ bẽrã. 11Ãcõrẽba jara b̶ʌra naʌ̃gʌa: idji Warrad̶eba dadjirãa diasia ewariza idji ume zocai b̶ead̶ida. 12Wãrãda Ãcõrẽ Warra ĩjã b̶ʌra idji ume ewariza zocai b̶aya. Baribʌrʌ Ãcõrẽ Warra ĩjãẽ́ b̶ʌba idji ume ewariza zocai b̶aida neẽ́ b̶ʌa. 13Mʌ̃a naʌ̃ cartara bãrã dji Ãcõrẽ Warra ĩjã b̶ea itea b̶ʌbʌrʌa cawad̶amãrẽã ewariza Ãcõrẽ ume zocai b̶ead̶ida. 14Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca dadjirãba iwid̶id̶ibʌrʌ, cawa panʌa idjia bia ũrĩbarida. Maʌ̃ bẽrã poya ne wayaa neẽ́ idjía iwid̶id̶ida panʌa. 15Dadjia iwid̶ibʌdara ũrĩbarida cawa panʌ bẽrã, idjab̶a cawa panʌa maʌ̃ iwid̶ibʌdara idjia diaida. 16Cadjiruada b̶ʌa Ãcõrẽba quĩrãdoacada. Ab̶aʌba maʌ̃ cadjiruada osira beuya. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a jaraẽ́ b̶ʌa ẽberã maʌ̃ cadjirua od̶a carea iwid̶id̶amãrẽã. Baribʌrʌ cadjiruada b̶ʌa Ãcõrẽba quĩrãdoabarida. Ab̶aʌba maʌ̃ cadjiruada osira wad̶ibid̶a poya ẽdrʌya ewariza Ãcõrẽ neẽ́ b̶aid̶ebemada. Maʌ̃ bẽrã ab̶aʌba idji djababa maʌ̃ cadjiruada o b̶ʌda unuibʌrʌ, idji carea Ãcõrẽa iwid̶ida b̶ʌa. Maʌ̃ne Ãcõrẽba dji ẽberã cadjirua od̶aa idji ume ewariza zocai b̶aida diaya. 17Jũma Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ́ o b̶ʌra cadjiruaa. Baribʌrʌ cadjiruada b̶ʌa Ãcõrẽba quĩrãdoabarida. Ab̶aʌba maʌ̃ cadjiruada osira wad̶ibid̶a beud̶ebemada poya ẽdrʌya. 18Dadjirãba cawa panʌa Ãcõrẽ warrarãba cadjiruara o pananacada, Ãcõrẽ Warra Jesucritoba ãdjirãra waga b̶ʌ bẽrã. Maʌ̃ba diauruba ãdjirãra poya biẽ́ oẽ́a. 19Dadjirãba cawa panʌa dadjirãra Ãcõrẽneda. Idjab̶a cawa panʌa jũma naʌ̃ ẽjũãne Ãcõrẽ adua b̶eara diauru jʌwaed̶a panʌda. 20Dadjirãba cawa panʌa Ãcõrẽ Warrara zesida idjab̶a crĩcha cawaada dadjirãa diasida wãrã Ãcõrẽda cawad̶amãrẽã. Idji Warra Jesucrito ume panʌ bẽrã dadjirãra wãrã Ãcõrẽ ume panʌa. Ãcõrẽdrʌ dji wãrã Ãcõrẽa. Idjiabʌrʌ ẽberãrãa diabaria idji ume ewariza zocai b̶ead̶ida. 21Djabarã mʌ̃ warrarãca b̶ea, jʌwaba od̶a ãcõrẽ b̶eara ẽpẽrãnadua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\