1 PEDRO 2

1Djãrã biẽ́ od̶ira igarad̶adua. Djãrãra cũrũgarãnadua. Ʌ̃cʌrʌba ara ãdjia jarabada quĩrãca od̶acaa. Maʌ̃ ẽberãrã quĩrãca b̶earãnadua. Djãrãba erob̶ʌ carea biẽ́ crĩcharãnadua. Djãrãra biẽ́ jararãnadua. 2Dadjirã Boroba biad̶eba bãrãra carebabarida cawasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã warra zaque djiwid̶i tod̶aba ju do quĩrĩã b̶abari quĩrãca Ãcõrẽ bed̶eara biara cawa quĩrĩãnadua. Idji bed̶eara jub̶a idji awa quiru quĩrãca b̶ʌa. Idji bed̶eada cawa wãnibʌrʌ warid̶ia ab̶a idjia bãrã ẽdrʌ edabʌrʌd̶aa. 4Dadjirã Boro Jesucritomaa zed̶adua. Idjira zocai b̶ʌa, de oi careabema mõgara quĩrãca b̶ʌa. Ẽberãrãba idjira igarasid̶aa, baribʌrʌ Ãcõrẽba edasia mõgara biya quiru nẽbʌa b̶ʌ quĩrãca. 5Bãrãra idjid̶eba zocai b̶ea bẽrã de oi careabema mõgara quĩrãca b̶eaa. Bãrãneba Ãcõrẽba idji deda obʌrʌa. Idjab̶a bãrãra sacerdoterã idji itea b̶ʌd̶aa. Bãrãba Jesucritod̶eba Ãcõrẽ itea ne o panʌne idjía animarã babue diabʌda quĩrãca o panʌa. Mãwã o panʌra idjia bia unu b̶ʌa. 6Ãcõrẽ Bed̶ead̶e Jesucritod̶ebemada nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Ũrĩnadua, Sioʌ̃ purud̶e mʌ̃a de oi careabema mõgara dji biara b̶ʌda b̶ʌbʌrʌa. Maʌ̃ mõgara biya quiru nẽbʌa b̶ʌda mʌ̃a edasia. Maʌ̃ bẽrã idji ĩjã b̶ʌba idji quĩrĩãbe ĩjã b̶ʌẽ́a. 7Bãrã dji Crito ĩjã b̶eamaarã idjira bio bia b̶ʌa. Baribʌrʌ idji ĩjãẽ́ b̶eamaarã biẽ́ b̶ʌa. Ãdjid̶ebemada Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: De obadaba mõgara igaraped̶ad̶ara dji biara b̶ʌda b̶esia. 8Idjab̶a nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Maʌ̃ mõgarad̶e ẽberãrãra tenedrʌd̶aped̶a b̶aed̶ia. Ãdjirãba Ãcõrẽ bed̶eara ĩjãnaẽ́ panʌ bẽrã mõgarad̶e tenedrʌbʌda quĩrãca panʌa. Ãcõrẽba ãdjirãra b̶ʌsia mãwã b̶ead̶amãrẽã. 9Baribʌrʌ bãrãra Ãcõrẽba edad̶arãa, jũmarã Boro Ãcõrẽ sacerdoterãa, idji itea b̶ʌd̶a ẽberãrãa, idji purua. Mãwã Ãcõrẽba bio biya od̶ad̶ebemada bãrãba bed̶eabadaa. Ãcõrẽba bãrãra pãĩmanebemada trʌ̃sia idji ʌ̃naa bio biya quirud̶e b̶ead̶amãrẽã. 10Naẽna bãrãra Ãcõrẽ puruẽ́ basía, baribʌrʌ id̶ira Ãcõrẽ purua. Naẽna Ãcõrẽba bãrãra quĩrã djuburiaẽ́ b̶asia, baribʌrʌ id̶ira quĩrã djuburia b̶ʌa. 11Mʌ̃ djabarã, naʌ̃ ẽjũãne bãrãra drua ãĩbemarãa. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a bãrãa bed̶ea djuburiaya naʌ̃ cacuaba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌda igarad̶amãrẽã. Maʌ̃gʌra dadji jaure ume djõ b̶ʌa. 12Ãcõrẽ adua b̶ea tãẽna jipa nĩbad̶adua. Ara nawena ãdjirãba bãrãra cadjirua obadarãana a panʌmĩna, bãrãba bia o panʌra unu panʌa. Maʌ̃be Ãcõrẽ zebʌrʌd̶e bãrã carea idjía bia bed̶ead̶ia. 13Dadjirã Boro Jesucrito carea jũma naʌ̃ ẽjũãnebema bororã bed̶eara ĩjãnadua. Naʌ̃ druad̶ebema boroba jarabʌrʌra ĩjãnadua idjira dji dromaara b̶ʌ bẽrã. 14Idjiarebemarãba jarabʌda sid̶a ĩjãnadua. Dji boroba ãdjirãra b̶ʌsia cadjirua obadarãda cawa od̶amãrẽã idjab̶a bia obadarãda bia jarad̶amãrẽã. 15Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌa bãrãba biada o pananida. Mãwã bãrãba crĩcha neẽ́ b̶eada chupeabid̶ia adua panʌneba bãrãra biẽ́ jarabada bẽrã. 16Critoba bãrãra ẽdrʌ b̶ʌd̶a bẽrã, maʌ̃ ẽdrʌ b̶ʌd̶ad̶e nĩbad̶adua. Baribʌrʌ ẽdrʌ b̶ʌd̶a bẽrã crĩcharãnadua cadjiruara od̶ida panʌda. Ãtebʌrʌ Ãcõrẽ nezocarãda b̶ead̶adua. 17Jũmarãda wayad̶adua. Djabarãra bio quĩrĩãnadua. Ãcõrẽra wayad̶adua. Naʌ̃ druad̶ebema boro dji droma sid̶a wayad̶adua. 18Nezocarã, bãrã borora waya pananadua. Idji bed̶eara ĩjã od̶adua. Ab̶abe bãrã boro dji quĩrã djuburiabari ume mãwã b̶earãnadua, ãtebʌrʌ dji cadrʌa ume bid̶a mãwã b̶ead̶adua. 19Ed̶aud̶e bia o b̶ʌ carea dadjira bia mĩgabaria. Baribʌrʌ Ãcõrẽba idu mĩgabi b̶ʌda cawaped̶a jũma droaibʌrʌ, Ãcõrẽba bia unuya. 20Bãrãba biẽ́ o panʌ carea dji boroba uibʌrʌ, bãrãba droad̶imĩna ¿caiba bãrãnebemada bia bed̶eai? Baribʌrʌ bia o panʌ carea mĩga panʌne droad̶ibʌrʌ, Ãcõrẽba bia unuya. 21Critora bãrã carea bia mĩgad̶a bẽrã Ãcõrẽba bãrãra trʌ̃sia bia mĩgad̶amãrẽã. Crito bia mĩgasid̶e unubisia bãrã mĩgabʌdad̶e sãwã nĩbad̶ida panʌda. 22Critoba cadjiruara oca basía idjab̶a sewa oca basía. 23Ẽberãrãba idji biẽ́ jarasid̶ad̶e ãdjirãra biẽ́ jaraẽ́ basía. Idji biẽ́ osid̶ad̶e ãdjirãra waragaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ Ãcõrẽba jipa cawa obari bẽrã idji biẽ́ o panʌra Ãcõrẽ jʌwad̶e b̶ʌbadjia. 24Critoba dadjirã cadjiruara idji ʌ̃rʌ̃ crud̶e edesia dadjirãra cadjiruad̶ebemada beud̶aped̶a jipa b̶ead̶amãrẽã. Idji djara cõãdrʌcuaped̶ad̶ad̶eba bãrãra bia panesid̶aa. 25Bãrãra naẽna oveja adua nĩna quĩrãca nĩbasid̶aa, baribʌrʌ id̶ira Critomaa jẽda zesid̶aa. Idjia bãrãra waga b̶ʌa oveja wagabariba idji oveja wagabari quĩrãca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\