1 PEDRO 3

1Wẽrã quima bara b̶ea, bãrã quima bed̶eara ĩjã od̶adua. Mãwã ʌ̃cʌrʌba Ãcõrẽ bed̶ea ĩjãnaẽ́ panʌmĩna bãrãra quĩrãipa b̶eada, Ãcõrẽ waya b̶eada ununaped̶a ĩjãnia. Bãrãba ãdjía ĩjãnamãrẽã jarad̶aẽ́mĩna bia o panʌ carea ĩjãbid̶ia. 3Bãrã quĩrãwãrẽãra ab̶abe ʌ̃rʌ̃bemada b̶aiẽ́ b̶ʌa; bud̶a biya eruped̶a ne jũma pẽũ jʌ̃ b̶ʌd̶eba b̶aiẽ́ b̶ʌa, djio oro od̶a jʌ̃ b̶ʌd̶eba b̶aiẽ́ b̶ʌa, wua biya quiru jʌ̃ b̶ʌd̶eba b̶aiẽ́ b̶ʌa. 4Ãtebʌrʌ bãrã quĩrãwãrẽãra sod̶ebʌrʌ b̶aida b̶ʌa; biya, necai b̶ʌd̶eba b̶aida b̶ʌa. Maʌ̃ quĩrãwãrẽãra ãrĩcaa idjab̶a Ãcõrẽba bia unu b̶ʌa. 5Ara maʌ̃ quĩrãca drõã naẽnabema wẽrãrã Ãcõrẽ itea b̶ead̶ara quĩrãwãrẽã b̶easia. Ãcõrẽba jarad̶ara ãdjirãba sod̶eba wãrãda ĩjã panasid̶aa idjab̶a ãdji quima bed̶eara ĩjã obadjid̶aa. 6Saraba Abrahaʌ̃ bed̶eara ĩjã obadjia idjab̶a mʌ̃ boroad̶a abadjia. Ne wayaa neẽ́ bãrãba ne jũma biada o pananibʌrʌ, Sara cauda b̶ead̶ia. 7Umaquĩrãrã quima bara b̶ea, crĩcha biad̶eba bãrã quima ume bia b̶ead̶adua. Bãrã quima waya panʌneba ãdjira bia wagad̶adua, wẽrãra umaquĩrã cãyãbara ʌb̶ʌaẽ́ b̶ʌ bẽrã idjab̶a bãrã ume ãbaa Ãcõrẽ biad̶eba bajãne zocai b̶ead̶i bẽrã. Mãwã od̶aẽ́bʌrʌ, bãrãba iwid̶ibʌdara Ãcõrẽba bia ũrĩẽ́a. 8Maʌ̃ awara djabarã, ab̶ari crĩchad̶eba jũma bãrãra ãbaa bia duananadua. Djãrã carebai crĩchad̶eba b̶ead̶adua. Djabarã bẽrã dji quĩrĩãnadua. Dji quĩrã djuburiad̶adua idjab̶a djãrã cãyãbara biara b̶eada crĩcharãnadua. 9Ab̶aʌba bãrãda biẽ́ osira ab̶ari quĩrãca orãnadua. Biẽ́ jarasira ab̶ari quĩrãca biẽ́ jararãnadua. Ãtebʌrʌ iwid̶id̶adua Ãcõrẽba idjira carebamãrẽã. Cawa panʌa Ãcõrẽba bãrãra edasida mãwã b̶ead̶amãrẽã. Mãwã b̶ead̶ibʌrʌ, Ãcõrẽba bãrã sid̶a carebaya. 10Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Bariduada b̶ʌsrid̶a b̶a quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, cadjirua bed̶ea amaaba idji quĩrãmera wagaida b̶ʌa. Dãrã bia b̶a quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, sewa o amaaba idji itera wagaida b̶ʌa. 11Idjia ne jũma cadjiruada igaraped̶a biada o b̶aida b̶ʌa. Djãrã ume necai b̶ai carea jʌrʌped̶a mãwã b̶aida b̶ʌa. 12Jũmarã Boro Ãcõrẽba ẽberã jipa b̶eara waga b̶ʌa. Ãdjirãba iwid̶ibʌdara bia ũrĩ b̶ʌa. Baribʌrʌ cadjirua obadara idu bia wãbicaa. 13Bãrãba biada o pananibʌrʌ, ¿caiba bãrãda biẽ́ oi? 14Baribʌrʌ bãrãba bia o panʌ carea bia mĩgad̶ibʌrʌ, Ãcõrẽ quĩrãpita bio bia b̶eaa. Bãrã biẽ́ obʌdara wayarãnadua. Jũmawãyã crĩcharãnadua. 15Critora bãrã Boro bẽrã sod̶eba idjidrʌ wayad̶adua. Bãrãba Critod̶eba edad̶i carea jʌ̃ã panʌnebemada ab̶aʌba iwid̶isira arid̶e panuni carea b̶ead̶adua. Wayaad̶eba ijarad̶aẽ́ panunadua. 16Ara bãdub̶a cawa pananadua cadjiruada od̶aẽ́ panʌda. Mãwãra bãrã Critod̶eba bia nĩnanebema biẽ́ bed̶eabadara perad̶ia. 17Ãcõrẽba bãrãda idu bia mĩgabibʌrʌ, biara b̶ʌa bia o panʌ carea bia mĩgad̶ida biẽ́ o panʌ carea bia mĩgad̶i cãyãbara. 18Critora jipa b̶ʌmĩna cadjirua carea b̶arima ab̶a beusia. Maʌ̃ba dadjirã dji jipaẽ́ b̶eara Ãcõrẽ ume bia b̶ʌsia. Idjira naʌ̃ djarad̶e beusia, baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaured̶eba ʌ̃rẽbasia. 19Idjab̶a Ãcõrẽ Jaured̶eba idjira jaure preso b̶eamaa wãsia. Wãped̶a jarasia jũma cadjiruara poyasida. 20Maʌ̃gʌrã jaureba Noé ewarid̶e Ãcõrẽ bed̶eara ĩjãnaẽ́ basía. Maʌ̃ne Noéba jãba dromada o b̶ʌmisa Ãcõrẽba jũma droa b̶ʌd̶eba jʌ̃ã b̶asia ãdjirãba ĩjãnamãrẽã. Baribʌrʌ ẽberã zocãrãẽ́be dopapad̶ebemada ẽdrʌsid̶aa. Jipa jaraibʌrʌ, ochobe ẽdrʌsid̶aa. 21Maʌ̃ dopapaba borocuebadad̶ebemada jara b̶ʌa. Borocuebʌdad̶e Jesucrito ʌ̃rẽbad̶ad̶eba dadjirãra ẽdrʌbadaa. Borocuebʌrʌba dadji cacua mititiara sʌgʌcaa ãtebʌrʌ mãwã obadaa dadjirãra Ãcõrẽ quĩrãpita waa bed̶ead̶e panʌẽ́da cawa panʌ bẽrã. 22Jesucritora bajãnaa wãped̶a Ãcõrẽ jʌwa araare b̶ʌa. Jũma bajãnebema nezocarãra, jũma jairã dji dromarãra, dji ʌb̶ʌa b̶ea sid̶a idji jʌwaed̶a erob̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\