1 PEDRO 4

1Critora naʌ̃ djarad̶e bia mĩgad̶a bẽrã bãrã bid̶a ab̶ari crĩchada erob̶ead̶adua. Naʌ̃ djarad̶e bia mĩga b̶ʌba cadjiruada igarasia. 2Maʌ̃ba wad̶i naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌd̶e naʌ̃ cacuaba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌra o b̶aẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌdrʌ o b̶aya. 3Naẽna bãrãba cadjiruara o b̶easia Ãcõrẽ adua b̶eaba obada quĩrãca. ¡B̸esia! ¡Waa mãwã orãnadua! Jũmawãyã aud̶uada obadjid̶aa, naʌ̃ cacuaba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌda obadjid̶aa, beu nĩbabadjid̶aa, b̶ʌsrid̶a obadad̶e jũmawãyã cadjiruada obadjid̶aa, itua do awua b̶easia, idjab̶a jʌwaba od̶a ãcõrẽda ẽpẽbadjid̶aa. Maʌ̃ra Ãcõrẽba quĩrĩãcaa. 4Id̶ira bãrãba waa Ãcõrẽ adua b̶ea ume cadjiruada od̶aca bẽrã ãdjirãba cawa crĩchad̶acaa. Maʌ̃ carea bãrãnebemada biẽ́ bed̶eabadaa. 5Baribʌrʌ Ãcõrẽba cawa obʌrʌd̶e ãdjia oped̶ad̶ara idjía jũma jarad̶ia. Idjia zocai b̶eara, beud̶arã sid̶a cawa oi carea b̶ʌa. 6Maʌ̃ bẽrã bed̶ea bia Critod̶ebemada beud̶arãa jaradiasid̶aa ãdji jaurera zocai b̶ead̶amãrẽã Ãcõrẽ zocai b̶ʌ quĩrãca. Mãwãmĩna ãdjirãra naʌ̃ djarad̶e beusid̶aa Ãcõrẽba jũmarãda beud̶ida panʌana ad̶a bẽrã. 7Ne jũma jõi ewarira caita b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã jipa crĩcha b̶ead̶adua idjab̶a quĩrãcuita b̶ead̶adua. Mãwã Ãcõrẽa poya iwid̶id̶ia. 8Bio dji quĩrĩã b̶ead̶adua. Maʌ̃gʌra ne jũma cãyãbara biara b̶ʌa. Quĩrĩã erob̶ʌba cadjiruara b̶arima zocãrã quĩrãdoabaria. 9Bãdji diguid̶a biẽ́ crĩchad̶aẽ́ dji bia edad̶adua. 10Ãcõrẽba idji biad̶eba dadjirãza djãrã carebad̶amãrẽã awara awara diasia. Ãcõrẽ nezoca biarã bẽrã idjia bãdjiza diad̶ad̶eba djãrãra carebad̶adua. 11Ab̶aʌba jaradiaibʌrʌ, Ãcõrẽ bed̶eada jaradia b̶ʌ bẽrã quĩrãcuita jaradiaida b̶ʌa. Ab̶aʌba djãrãda carebaibʌrʌ, Ãcõrẽba dia b̶ʌ ʌb̶ʌad̶eba carebaida b̶ʌa. Ne jũma od̶adua jũmarãba Jesucritod̶eba Ãcõrẽa bia bed̶ead̶amãrẽã. Idjíabʌrʌ ewariza bia bed̶ead̶ida panʌa. Bia b̶ʌa ne jũmada idji jʌwaed̶a erob̶aida. Bio bia b̶ʌa mãwã b̶aida. 12Djabarã, bãrã bia mĩga panʌ carea jũmawãyã crĩcharãnadua. Mãwã panʌa Critoda biara ĩjãni carea. Maʌ̃ bẽrã bia mĩgad̶iẽ́ panʌda crĩcharãnadua. 13Ãtebʌrʌ Crito quĩrãca bia mĩga panʌ bẽrã b̶ʌsrid̶a b̶ead̶adua. Mãwã Ãcõrẽba Critora dji dromaara b̶ʌda unubibʌrʌd̶e bãrãra bio b̶ʌsrid̶ad̶ia. 14Bãrãda Crito ĩjã panʌ carea biẽ́ jarad̶ibʌrʌ, Ãcõrẽ quĩrãpita bio bia b̶eaa. Ãcõrẽ Jaure quĩrãwãrẽã quirura bãrã ume b̶ʌa. 15Bãrãra bia mĩgad̶imĩna ni ab̶aʌda mĩã bead̶a carea, ne drʌad̶a carea, djãrã nẽbʌrad̶e ed̶a b̶ad̶a carea, dewara cadjirua od̶a carea bid̶a mĩgaiẽ́ b̶ʌa. 16Baribʌrʌ ab̶aʌda Crito ĩjã b̶ʌ carea bia mĩgaibʌrʌ, peraiẽ́ b̶ʌa. Ãtebʌrʌ Critod̶e bẽrã Ãcõrẽa bia bed̶eaida b̶ʌa. 17Ewarira jũẽsia Ãcõrẽba idjid̶erãda cawa omãrẽã. Ãcõrẽba dadjirãda naãrã cawa oibʌrʌ, ¿bed̶ea bia Ãcõrẽnebema ĩjãẽ́ b̶eara sãwã panani? 18Ẽberã jipa b̶ʌda ẽdrʌi carea zarea b̶ʌbʌrʌ, ¿Ãcõrẽ igaraped̶a cadjirua obarira sãwã ẽdrʌi? 19Maʌ̃ carea Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca bia mĩga panʌba ara ãdjida idji jʌwad̶e b̶ʌd̶aped̶a ne biada od̶ida panʌa. Dadji Od̶ara bed̶ea ab̶a b̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\